இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ராதே ! ராதே ! ராதேகோவிந்தா ! பிருந்தாவன சந்தா !) – Rathey Rathey Rathey Govinda Vrindavana Chanda பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… ராதே ! ராதே ! ராதேகோவிந்தா ! பிருந்தாவன சந்தா ! ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

============

ராதே ! ராதே ! ராதே ! ராதே !

ராதேகோவிந்தா ! பிருந்தாவன சந்தா !

அநாத நாதா!தீன பந்தோ ! ராதேகோவிந்தா !

நந்தா குமாரா! நவநீத சோரா !

ராதேகோவிந்தா ! பிருந்தாவன சந்தா !

அநாத நாதா!தீன பந்தோ ! ராதேகோவிந்தா !

புராண புருஷா புண்ய ஸ்லோகா

ராதேகோவிந்தா ! பிருந்தாவன சந்தா !

அநாத நாதா!தீன பந்தோ ! ராதேகோவிந்தா !

வேணு விலோலா ! விஜய கோபாலா !

ராதேகோவிந்தா ! பிருந்தாவன சந்தா !

அநாத நாதா!தீன பந்தோ ! ராதேகோவிந்தா !

பண்டரி நாதா ! பாண்டு ரங்கா !

ராதேகோவிந்தா ! பிருந்தாவன சந்தா !

அநாத நாதா!தீன பந்தோ ! ராதேகோவிந்தா !

ஜெய் ஜெய் விட்டலா ! ஜெய ஹரி விட்டலா !

ராதேகோவிந்தா ! பிருந்தாவன சந்தா !

அநாத நாதா!தீன பந்தோ ! ராதேகோவிந்தா

(rathey rathey rathey govinda vrindavana chanda) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Hare Krishna songs, கண்ணன் பாடல்கள், கிருஷ்ணன் பஜனை பாடல்கள். You can also save this post ராதே ! ராதே ! ராதேகோவிந்தா ! பிருந்தாவன சந்தா ! or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment