இந்த ஆன்மீக பதிவில் (சிவ சகஸ்ரநாமம் | சிவ சகஸ்ரநாமாவளி| Shiva Sahasranamavali) – Shiva Sahasranamavali Stotram Lyrics in Tamil பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… சிவ சகஸ்ரநாமம் | சிவ சகஸ்ரநாமாவளி| Shiva Sahasranamavali ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

ஓம் ஸ்திராய நம:

ஓம் ஸ்தாணவே நம:

ஓம் ப்ரபவே நம:

ஓம் பாநவே நம:

ஓம் ப்ரவராய நம:

ஓம் வரதாய நம:

ஓம் வராய நம:

ஓம் சர்வாத்மனே நம:

ஓம் சர்வ விக்யாலாய நம:

ஓம் சர்வாய நம: 10

ஓம் சர்வகாய நம:

ஓம் உத்பவாய நம:

ஓம் ஜடிநேவர்மிணே நம:

ஓம் ஸிகினே நம:

ஓம் கட்கினே நம:

ஓம் ஸர்வாங்காய நம:

ஓம் ஸர்வ நம

ஓம் பாவநாய நம:

ஓம் ஹராய நம:

ஓம் ஹரிணாக்ஷõய நம: 20

ஓம் ஸர்வ பூதஹராய நம:

ஓம் ப்ரபவே நம:

ஓம் ப்ர வ்ருகதயே நம:

ஓம் நிவ்ருத்தயே நம:

ஓம் நியதாய நம:

ஓம் சாசுவதாய நம:

ஓம் த்ருவாய நம:

ஓம் ஸ்மசான சாரிணே நம:

ஓம் பகவதே நம:

ஓம் கேசராய நம: 30

ஓம் கசரோத்பவாய நம:

ஓம் அபிவந்த்யாய நம:

ஓம் மகாகர்மணே நம:

ஓம் தபஸ்விநே நம:

ஓம் பூதபாவனாய நம:

ஓம் உன்மத்த வேஷாய நம:

ஓம் ப்ரசன்னாய நம:

ஓம் சர்வலோகப் பிரஜாபதயே நம:

ஓம் மஹி ரூபாய நம:

ஓம் மஹாகாயாய நம: 40

ஓம் ஸர்வரூபாய நம:

ஓம் மகாசனாய நம:

ஓம் விஸ்வரூபாய நம:

ஓம் விரூபயே நம:

ஓம் விசவ நம:

ஓம் புஜேவாமனாய நம:

ஓம் மனவே நம:

ஓம் லோக பாலாந்தர் நம:

ஓம் ஹ்தாத்மனே நம:

ஓம் ப்ரசாதாயஹயாய நம: 50

ஓம் கர்த்தபிநே நம:

ஓம் பவித்ராய நம:

ஓம் மகதே நம:

ஓம் நியமாய நம:

ஓம் நியமாஸ்ரயாய நம:

ஓம் ஸர்வவர்மணே நம:

ஓம் ஸ்வயம்புவே நம:

ஓம் அநாதயே நம:

ஓம் ஆதயே நம:

ஓம் அவ்யாய நம: 60

ஓம் ஸெளக்யரூபாய நம:

ஓம் விரூபாக்ஷõய நம:

ஓம் ஸோமாய நம:

ஓம் நக்ஷத்த சாதகாய நம:

ஓம் சந்த்ராய நம:

ஓம் ஸூர்யாய நம:

ஓம் சந்யே நம:

ஓம் கேது க்ரஹாய நம:

ஓம் க்ரஹபதயே நம:

ஓம் வராய நம: 70

ஓம் அத்ரயே நம:

ஓம் அத்ரியாலயாய நம:

ஓம் கர்த்தே நம:

ஓம் ம்ருகபரணார் பணாய நம:

ஓம் அநகாய நம:

ஓம் மஹாதபசே நம:

ஓம் தீர்க்க தபஸே நம:

ஓம் அதீனாய நம:

ஓம் தீன சாதகாய நம:

ஓம் சம்வத்சரகரிய நம: 80

ஓம் மந்த்ராய நம:

ஓம் ப்ரமாணாய நம:

ஓம் பரமாய நம:

ஓம் தபஸே நம:

ஓம் யோகீனே நம:

ஓம் யாஜ்யாய நம:

ஓம் மகச்பீஜ்யாய நம:

ஓம் மகாமாத்ராய நம:

ஓம் மகாத்பஸே நம:

ஓம் ஸ்வர்ணரேதஸே நம: 90

ஓம் ஸர்வக்ஞாய நம:

ஓம் கபிநாய நம:

ஓம் வ்ருஷவாகநயே நம:

ஓம் தஸபாகவே நம:

ஓம் அநிமிஷாய நம:

ஓம் நீலகண்டாய நம:

ஓம் உமாபதயே நம:

ஓம் விஸ்வரூபாய நம:

ஓம் ஸ்வயம் சிரேஷ்டாய நம:

ஓம் பலயே நம: 100

ஓம் வைரோசனாய நம:

ஓம் சரிக்னே நம:

ஓம் கணகர்த்ரே நம:

ஓம் கணபதயே நம:

ஓம் திக்வாஸஸே நம:

ஓம் காம்யாய நம:

ஓம் பவித்ராய நம:

ஓம் பரமாய நம:

ஓம் மர்த்ராய நம:

ஓம் ஸர்வ பாவ ஹராய நம: 110

ஓம் ஹராய நம:

ஓம் கமண்டலுதராய நம:

ஓம் தந்விநே நம:

ஓம் பாண நம:

ஓம் ஹஸ்தாய நம:

ஓம் ப்ரதாபவதே நம:

ஓம் அசநயேஸதக்நயே நம:

ஓம் கட்கிநே நம:

ஓம் பட்டிசிரே நம:

ஓம் ஆயுதிநே நம: 120

ஓம் மகதே நம:

ஓம் சுருவ ஹஸ்தாய நம:

ஓம் சுரூபாய நம:

ஓம் தேஜஸே நம:

ஓம் தேஜஸ்கராய நம:

ஓம் மஹதே நம:

ஓம் உஷ்ணீசிணே நம:

ஓம் சுவக்த்ராய நம:

ஓம் அத்யுக்ராய நம:

ஓம் விந்தாய நம: 130

ஓம் தீர்க்காய நம:

ஓம் ஹரிநேத்ராய நம:

ஓம் சுதீர்த்தாய நம:

ஓம் க்ருஷ்ணாய நம:

ஓம் ஸ்ருகால ரூபாய நம:

ஓம் ஸாவார்த்தாய நம:

ஓம் முண்டாய நம:

ஓம் குண்டிநே நம:

ஓம் கமண்டலவே நம:

ஓம் அஜாய நம: 140

ஓம் ம்ருகரூபாய நம:

ஓம் கந்தமாலினே நம:

ஓம் கபர்த்திநே நம:

ஓம் ஊர்த்வரேதஸே நம:

ஓம் ஊர்த்வலிங்காய நம:

ஓம் ஊர்த்வசாயினே நம:

ஓம் நமஸ்தலாய நம:

ஓம் த்ரிஜடினே நம:

ஓம் சீர் வாசஸே நம:

ஓம் ருத்ராய நம: 150

ஓம் சேனாபதயே நம:

ஓம் விபவே அஹஸ் சாராய நம:

ஓம் நந்தஞ்சராய நம:

ஓம் கால யோகிநே நம:

ஓம் மகாநாதாய நம:

ஓம் சர்வாசாய நம:

ஓம் சதுர்பதாய நம:

ஓம் நிசாசராய நம:

ஓம் ப்ரேதசாரிணே நம:

ஓம் பூதசாரிணே நம: 160

ஓம் மகேசுவராய நம:

ஓம் பகுபூதாய நம:

ஓம் பகுதனாய நம:

ஓம் சர்வதாராய நம:

ஓம் அமிதாயகதயே நம:

ஓம் ந்ருத்ய நம:

ஓம் ப்ரியாய நம:

ஓம் ந்ருத்யத்ருப்தாய நம:

ஓம் தர்த்தகாயஞ் நம:

ஓம் விலாசகாய நம: 170

ஓம் போஷாய நம:

ஓம் மஹாதபஸே நம:

ஓம் ப்ராம் ஸுவே நம:

ஓம் நித்யாய நம:

ஓம் கிரிசராய நம:

ஓம் நபஸே நம:

ஓம் ஸகஸ்ரஹ ஸ்தாய நம:

ஓம் விஜயாய நம:

ஓம் வ்யவசாயாய நம:

ஓம் அநிச்சிதாய நம: 180

ஓம் அமர்ஷணாய நம:

ஓம் மர்ஷணாத்மனே நம:

ஓம் யக்ஞக்நே நம:

ஓம் காமநாசகாய நம:

ஓம் தக்ஷயக்ஞாப நம:

ஓம் ஹாரிணே நம:

ஓம் சுபதாய நம:

ஓம் மத்யமாய நம:

ஓம் தபோ பஹாரிணே நம:

ஓம் பலவதே முத்தாய நம: 190

ஓம் அர்த்தினே நம:

ஓம் அஜீதாய நம:

ஓம் வராய நம:

ஓம் கம்பீரகோஷாய நம:

ஓம் கம்பீராய நம:

ஓம் கம்பீர நம:

ஓம் பலவாகனயே நம:

ஓம் ந்யக்ரோதாய நம:

ஓம் வ்ருஷகர்ணாய நம:

ஓம் அபியே நம: 200

ஓம் விபவே நம:

ஓம் ஸுதீக்ஷணதஸநாய நம:

ஓம் மகாகாயாய நம:

ஓம் மகானனாய நம:

ஓம் விஷ்வக் சேனாய நம:

ஓம் அரயே நம:

ஓம் யக்ஞாய நம:

ஓம் ஸம்யுகாபீடவாகநாய நம:

ஓம் தீக்ஷண பாஹவே நம:

ஓம் ஹர்யக்ஷய நம: 210

ஓம் மகாங்காய நம:

ஓம் கர்மகால விதே நம:

ஓம் விஷ்ணு ப்ரஸாதிதாய நம:

ஓம் யஞ்ஞாய நம:

ஓம் ஸமுத்ராய நம:

ஓம் வடவாமுகாய நம:

ஓம் லம்பனாய நம:

ஓம் லம்பிதோஷ்டாய நம:

ஓம் பகுமாயா நம:

ஓம் பயோநிதயே நம: 220

ஓம் மகாதம்ஷ்ட்ராய நம:

ஓம் மஹாஜிஹ்வாய நம:

ஓம் மஹாமஹாய நம:

ஓம் மஹாநகாய நம:

ஓம் மகாரேம்ணே நம:

ஓம் மகாகே ஸாய நம:

ஓம் மஹாஜடாய நம:

ஓம் அஸபத்னாய நம:

ஓம் ப்ரஸாதாய நம:

ஓம் பரத்யயாய நம: 230

ஓம் கிரிஸாதகாய நம:

ஓம் ஸ்நேஹனாய நம:

ஓம் அஸ்நேகனாய நம:

ஓம் அஜதாய நம:

ஓம் மஹா முநயே நம:

ஓம் வ்ருஷகாராய நம:

ஓம் வ்ருக்ஷகேதவே நம:

ஓம் தரளாய நம:

ஓம் வாயுவாஹனாய நம:

ஓம் மண்டலினே நம: 240

ஓம் வாயுதாம்னே நம:

ஓம் தேவதானவ தர்ப்பக்னே நம:

ஓம் அதர்வ சீர்ஷாய நம:

ஓம் ஸாமா ஸ்யாய நம:

ஓம் ரிபுஹஸ்தாய நம:

ஓம் மிதக்ஷணாய நம:

ஓம் யஜுஷே நம:

ஓம் பாதபுஜாய நம:

ஓம் குஹ்யாய நம:

ஓம் ப்ரகாசாய நம: 250

ஓம் ஜங்கமாய நம:

ஓம் அமோகாய நம:

ஓம் அர்த்த ப்ரசாதாய நம:

ஓம் அபிகம்பாய நம:

ஓம் ஸுதர்சனாய நம:

ஓம் உபாகாராய நம:

ஓம் ப்ரியாய நம:

ஓம் சர்வாய நம:

ஓம் கநகாய நம:

ஓம் காஞான ஸ்திராய நம: 260

ஓம் நநீதினே நம:

ஓம் நந்திகராய நம:

ஓம் பவ்யாய நம:

ஓம் புஷ்கராயாயஸ் நம:

ஓம் தபதயே நம:

ஓம் ஸ்திராய நம:

ஓம் தபனாட நம:

ஓம் தாபனாய நம:

ஓம் ஆத்யாய நம:

ஓம் க்ரிணினே நம: 270

ஓம் யக்ஞாய நம:

ஓம் ஸமாஹிதாய நம:

ஓம் நகதாய நம:

ஓம் கலயே நம:

ஓம் காலாய நம:

ஓம் மகராய நம:

ஓம் கால பூஜிகாய நம:

ஓம் கருணாய நம:

ஓம் கணகாராய நம:

ஓம் பூதபாவனாய நம: 280

ஓம் சாரதயே நம:

ஓம் பஸ்மசாயீனே நம:

ஓம் பஸ்ம ரூக்ஷõய நம:

ஓம் பஸ்மரூபாய நம:

ஓம் தாங்கணாய நம:

ஓம் அகணாய நம:

ஓம் லோபாய நம:

ஓம் மகாத்மனே நம:

ஓம் ஸர்வபூஜிதாய நம:

ஓம் சங்கவே நம: 290

ஓம் சங்குசம்பன்னாய நம:

ஓம் கசயே நம:

ஓம் பூதநிஷேவிதாய நம:

ஓம் ஆஸ்ரமஸ்தாய நம:

ஓம் கபோதஸ்தாய நம:

ஓம் விஸ்வகர்மபதயே நம:

ஓம் வராய நம:

ஓம் சாகாய நம:

ஓம் வீசாகாய நம:

ஓம் கும்பாண்டாய நம: 300

ஓம் அர்த்தஜாலாய நம:

ஓம் ஸூநிச்சயாய நம:

ஓம் கபிலாய நம:

ஓம் அகபிலாய நம:

ஓம் சூராய நம:

ஓம் ஆயுஷே நம:

ஓம் அபராய நம:

ஓம் உரகாய நம:

ஓம் கந்தர்வாய நம:

ஓம் அதிதயே நம: 310

ஓம் தார்க்ஷ்யாய நம:

ஓம் அவிஞ்ஞேயாய நம:

ஓம் சுகாரதயே நம:

ஓம் பரஸ்வதாயுநாய நம:

ஓம் தேவாம நம:

ஓம் அர்த்தகராய நம:

ஓம் ஸுதியே நம:

ஓம் வராய நம:

ஓம் தும்பவீணாய நம:

ஓம் மஹாகோபாய நம: 320

ஓம் ஊர்த்துவரேதஸே நம:

ஓம் ஜலேஸயாய நம:

ஓம் உக்ரவம்ஸகராய நம:

ஓம் வம்சாய நம:

ஓம் வம்சதராய நம:

ஓம் அநிந்தியாய நம:

ஓம் சர்வாங்க ரூபாய நம:

ஓம் மாயாவிநே நம:

ஓம் சுகிர்தாய நம:

ஓம் அநியாய நம: 330

ஓம் அநலாய நம:

ஓம் பாந்தவாய நம:

ஓம் பந்துகர்த்ரே நம:

ஓம் ஸுபந்தவே நம:

ஓம் அவிலோசனாய நம:

ஓம் சுயக்ஞாரயே நம:

ஓம் சுகாமாரயே நம:

ஓம் மஹாதம்ஷ்ட்ராய நம:

ஓம் அஸமாய நம:

ஓம் பாஹவே நம: 340

ஓம் அநிந்த்யாய நம:

ஓம் சாவாய நம:

ஓம் சங்கராய நம:

ஓம் தனதாயதனாய நம:

ஓம் அமரேசாய நம:

ஓம் மஹாதேவாய நம:

ஓம் விசுவதேவாய நம:

ஓம் சுராரிக்நே நம:

ஓம் தீதிதயே நம:

ஓம் வஜ்ரஸ்தம்பனாய நம: 350

ஓம் அஹிர்புதன்யாய நம:

ஓம் சேகிதானாய நம:

ஓம் ஹரயே நம:

ஓம் அஜாய நம:

ஓம் ஏகபாதாய நம:

ஓம் கபாலிநே நம:

ஓம் த்ரிஸங்கவே நம:

ஓம் அஜிதாய நம:

ஓம் சிவாய நம:

ஓம் தந்வந்த்ரிணே நம: 360

ஓம் தூமகேதவே நம:

ஓம் ஸ்கந்தாய நம:

ஓம் வைசிரவணாய நம:

ஓம் தாத்ரே நம:

ஓம் ஸக்ராய நம:

ஓம் விஷ்ணவே நம:

ஓம் மித்ராய நம:

ஓம் த்வஷ்ட்ரே த்ருவாய நம:

ஓம் தனாய நம:

ஓம் ப்ரபாவாய நம: 370

ஓம் ஸர்வகாய நம:

ஓம் வாயவே நம:

ஓம் அர்யமாய நம:

ஓம் ஸவித்ரே நம:

ஓம் ரவயே நம:

ஓம் உதக்ராய நம:

ஓம் விதாத்ரே நம:

ஓம் மாந்தாத்ரே நம:

ஓம் பூதபாவனாய நம:

ஓம் ஸுததீர்த்தாய நம: 380

ஓம் வாக்மினே நம:

ஓம் ஸர்வமால குணாவஹாய நம:

ஓம் பத்மவக்த்ராய நம:

ஓம் மஹாவக்த்ராய நம:

ஓம் சந்த்ரவக்த்ராய நம:

ஓம் மனோஜவாய நம:

ஓம் பலவதே நம:

ஓம் உபசாந்தாய நம:

ஓம் புராணாய நம:

ஓம் புண்ய சஞ்சரிணே நம: 390

ஓம் குரவே நம:

ஓம் கர்த்ரே நம:

ஓம் கால ரூபிணே நம:

ஓம் குருபூதாய நம:

ஓம் மஹேஸ்வராய நம:

ஓம் சர்வாசனாய நம:

ஓம் தர்ஸு பாயினே நம:

ஓம் சர்வபிராணிபதயே நம:

ஓம் தேவ தேவாய நம:

ஓம் ஸுகாஸக்தாய நம: 400

ஓம் ஸதே நம:

ஓம் அஸாத நம:

ஓம் ஸர்வரத்னவிதே நம:

ஓம் கைலாச கிரிவாசினே நம:

ஓம் ஹிமவத்கிரி ஸம்ஸ்ரரயாய நம:

ஓம் கூலஹாரிணே நம:

ஓம் கூலகர்த்ரே நம:

ஓம் பகுபீஜா நம:

ஓம் பகுப்ரதயா நம:

ஓம் வணிஜாய நம: 410

ஓம் வர்த்தனாய நம:

ஓம் வ்ருக்ஷõய நம:

ஓம் நகுலாய நம:

ஓம் சந்தனச்சதாய நம:

ஓம் ஸார பீடாய நம:

ஓம் மஹாஜந்த்வே நம:

ஓம் அலோகாய நம:

ஓம் மஹெளஷதாய நம:

ஓம் சித்தார்த்த காரிணே நம:

ஓம் சித்தார்த்தாய நம: 420

ஓம் சந்தாய நம:

ஓம் வ்யாகரணாந்தராய நம:

ஓம் ஸிங்கநாதாய நம:

ஓம் ஸிங்க த்மஸ்ட்ராய நம:

ஓம் ஸிங்ககாய நம:

ஓம் ஸிங்கவாகனாய நம:

ஓம் ப்ரபாவாத்மனே நம:

ஓம் ஜகத்காலாய நம:

ஓம் தலாய நம:

ஓம் லோகஹிதாய நம: 430

ஓம் ஜ்ஞானசாராய நம:

ஓம் நவக்ர காங்காய நம:

ஓம் கேதுமாலினே நம:

ஓம் சுபாவனாய நம:

ஓம் பூதாஸயாய நம:

ஓம் பூதபதயே நம:

ஓம் அகோராத்ராய நம:

ஓம் அநிந்திதாய நம:

ஓம் வாமனாய நம:

ஓம் ஸர்வ பூதாத்மனே நம: 440

ஓம் நிலயாய நம:

ஓம் விபவே நம:

ஓம் பவாய நம:

ஓம் அமோகாய நம:

ஓம் ஸஞ்சயாய நம:

ஓம் பார்ஸ்வாய நம:

ஓம் ஜீவனாய நம:

ஓம் ப்ராணதாரணாய நம:

ஓம் த்ருதிமதே நம:

ஓம் ஆத்மவதே நம: 450

ஓம் தக்ஷõய நம:

ஓம் ஸத்க்ருதாய நம:

ஓம் யுகாதிகாயா நம:

ஓம் கோபாலாய நம:

ஓம் கோயுத்யே நம:

ஓம் க்ராஹாய நம:

ஓம் கோசர்மவசனாய நம:

ஓம் அராய நம:

ஓம் ஹிரண்யபாகவே நம:

ஓம் குஹாபாலாய நம: 460

ஓம் ப்ரவேசிதாய நம:

ஓம் ப்ரதிஷ்டாயினே நம:

ஓம் மகாஹர்ஷாய நம:

ஓம் ஜிதகாமாய நம:

ஓம் ஜிதேநத்ரியாய நம:

ஓம் காந்தராய நம:

ஓம் ஸுராலாய நம:

ஓம் தனவே நம:

ஓம் ஆத்மனே நம:

ஓம் சுதயே நம: 470

ஓம் வராய நம:

ஓம் மஹாகீதாய நம:

ஓம் மகாந்ருத்யாய நம:

ஓம் அப்சரோகண நம:

ஓம் சேவிதாய நம:

ஓம் மஹாகேதவே நம:

ஓம் தனுஷேதாதவே நம:

ஓம் விகர்த்ரே நம:

ஓம் ச்ரேசுவராய நம:

ஓம் ஆவேதநீயா நம: 480

ஓம் ஆவாஸாய நம:

ஓம் ஸர்வகந்த சுகரவஹாய நம:

ஓம் தோரணாய நம:

ஓம் தாரணாய நம:

ஓம் வாயவே நம:

ஓம் பர்ஜன்யாய நம:

ஓம் ஹுதா ஸனஸஹாயாய நம:

ஓம் ப்ரசாந்தாத்மனே நம:

ஓம் ஹுதாஸனாய நம:

ஓம் உக்ரதே ஜஸே நம: 490

ஓம் மஹாதேஜஸே நம:

ஓம் ஜ்யாய நம:

ஓம் விஜய காலவிதே நம:

ஓம் ஜ்யோதிஷே நம:

ஓம் அயனாய நம:

ஓம் சித்தயே நம:

ஓம் ஸந்தி விக்ரகாய நம:

ஓம் ஸிகிநே நம:

ஓம் தண்டிநே நம:

ஓம் ஜடிநே நம: 500

ஓம் ஜ்வாலினே நம:

ஓம் மூர்த்திஜாய நம:

ஓம் துர்த்தராய நம:

ஓம் வணிஜே நம:

ஓம் வைணவினே நம:

ஓம் வணவினே நம:

ஓம் தாளினே நம:

ஓம் காலாய நம:

ஓம் காலகடங்கராய நம:

ஓம் நக்ஷத்ராய நம: 510

ஓம் விக்ரகாய நம:

ஓம் வ்ருத்தயே நம:

ஓம் குணவ்ருத்தயே நம:

ஓம் அயோகமாய நம:

ஓம் பிரஜாபதயே நம:

ஓம் திஸாபாஹவே நம:

ஓம் விபாகாய நம:

ஓம் ஸர்வதோமுகாய நம:

ஓம் விமோசனாய நம:

ஓம் சுரகணாய நம: 520

ஓம் ஹிரண்யகவ சோத்பவாய நம:

ஓம் மேட்ரஜாய நம:

ஓம் பலசாரிணே நம:

ஓம் மஹாசாரிணே நம:

ஓம் ஸுதாய நம:

ஓம் சர்வதுர்வ நிநாதினே நம:

ஓம் சர்வ வாத்ய பரிக்ரஹாய நம:

ஓம் பாலரூபாய நம:

ஓம் பிலாவாசாய நம:

ஓம் ஏமமாலினே நம: 530

ஓம் தாங்கவிதே த்ரிதஸாயத்ரு நம:

ஓம் விருதாய நம:

ஓம் சந்தஸே நம:

ஓம் சர்வபந்த விமோசனாய நம:

ஓம் பந்தனாய நம:

ஓம் சுரேந்தராய நம:

ஓம் சத்ருவிநாயனாய நம:

ஓம் சாங்க்ய நம:

ஓம் ப்ரசாதாய நம:

ஓம் துர்வாசசே நம: 540

ஓம் சர்வ சாதுநியே நம:

ஓம் விதாய நம:

ஓம் ப்ரஸ்கந்தனாய நம:

ஓம் விபாகாய நம:

ஓம் அதுலாய நம:

ஓம் யக்ஞசாமவிதே நம:

ஓம் சர்வாஸாய நம:

ஓம் சர்வசாரிணே நம:

ஓம் துர்வாசசே நம:

ஓம் வாசவாய அமராய நம: 550

ஓம் ஏமாய நம:

ஓம் ஏமகராய நம:

ஓம் யக்ஞாய நம:

ஓம் சர்வதாரிணே நம:

ஓம் தரோந் தமாய நம:

ஓம் லோகிதாக்ஷõய நம:

ஓம் மகாக்ஷõய நம:

ஓம் விரூபாக்ஷõய நம:

ஓம் விஸாரதாய நம:

ஓம் சங்கரகாய நம: 560

ஓம் விக்ரகாய நம:

ஓம் காமாய நம:

ஓம் சர்ப்ப நம:

ஓம் சீர நிவாஸநாய நம:

ஓம் முக்யாய நம:

ஓம் வியுக்த தேகாய நம:

ஓம் தேகாரயே நம:

ஓம் சர்வ காமதாய நம:

ஓம் சர்வகாலப்ரசதாய நம:

ஓம் சுபலாய நம: 570

ஓம் பலரூபத்ருஸே நம:

ஓம் சதாகாசாய நம:

ஓம் நிரூபாய நம:

ஓம் நிபாஸ்யே நம:

ஓம் உரணாய நம:

ஓம் சுகாய நம:

ஓம் ரௌத்ர ரூபாம்ஸ்வே நம:

ஓம் ஆதித்யாய நம:

ஓம் வசவே நம:

ஓம் அக்னயே நம: 580

ஓம் சுவர்ச்சிநே நம:

ஓம் வசுவேகாய நம:

ஓம் மகாவேஹாய நம:

ஓம் மனோவேஹாய நம:

ஓம் நிசாகராய நம:

ஓம் சர்வா வாசாய நம:

ஓம் ப்ரியா வாசினே நம:

ஓம் உபதேசகராய நம:

ஓம் ஹராய நம:

ஓம் முநயே நம: 590

ஓம் ஆத்மாகராய நம:

ஓம் லோகாய நம:

ஓம் ஸம்போஜ்யாய நம:

ஓம் ஸகஸ்ரபுஜே நம:

ஓம் பக்ஷிணே நம:

ஓம் பக்ஷிரூபிணே நம:

ஓம் விசுவதீபாய நம:

ஓம் விஸாமபதயே நம:

ஓம் உன்மாதாய நம:

ஓம் தேனாகாராய நம: 600

ஓம் அர்த்தகராய நம:

ஓம் நாமதேவாய நம:

ஓம் வாமாய நம:

ஓம் ப்ராக்தேவாய நம:

ஓம் வாமனாய நம:

ஓம் சுத்தயோகாபசாரிணே நம:

ஓம் சித்தாய நம:

ஓம் சித்தார்த்த நம:

ஓம் சரதகாய நம:

ஓம் பிக்ஷவே நம: 610

ஓம் பிக்ஷரூபிணே நம:

ஓம் விஷாணினே நம:

ஓம் ம்ருதவே நம:

ஓம் அவ்யயாய நம:

ஓம் மஹாசேனாய நம:

ஓம் விசாகாய நம:

ஓம் சஷ்டி நாகாய நம:

ஓம் திசாம்பதயே நம:

ஓம் வஜ்ர ஹஸ்த நம:

ஓம் ப்ரதி ஷ்டம்ஹினே நம: 620

ஓம் ஸ்தம்பனாய நம:

ஓம் க்ஷமாவ் ருத்தாய நம:

ஓம் காலாய நம:

ஓம் மனவே நம:

ஓம் மதுகராய நம:

ஓம் சலாய நம:

ஓம் வானஸ்பத்ராய நம:

ஓம் வாஜி மேகாய நம:

ஓம் நித்யாய நம:

ஓம் ஆசிரம பூஜிதாய நம: 630

ஓம் பிரஹ்ம சாரிணே நம:

ஓம் லோக சாரிணே நம:

ஓம் சர்வசாரிணே நம:

ஓம் சுசாரவிதே நம:

ஓம் ஈஸாநாய நம:

ஓம் ஈசுவராய நம:

ஓம் காலாய நம:

ஓம் நிசாசாரிணே நம:

ஓம் அநேக த்ருவே நம:

ஓம் நிமித்தஸ்தாய நம: 640

ஓம் நிமித்தாய நம:

ஓம் நந்தினே நம:

ஓம் நந்திகராய ஹராய நம:

ஓம் நந்திசுவராய நம:

ஓம் நந்தினே நம:

ஓம் நந்திவதே நம:

ஓம் நந்திவர்த்தனாய நம:

ஓம் பகஸ்யாக்ஷி நம:

ஓம் நிஹந்த்ரே நம:

ஓம் காலாய நம: 650

ஓம் பிரம விதாம்வராய நம:

ஓம் சதுர்முகாய நம:

ஓம் மகாலிங்காய நம:

ஓம் சதுர்லிங்காய நம:

ஓம் லிங்காத்யக்ஷ்யாய நம:

ஓம் மகாத் யக்ஷ்யாய நம:

ஓம் லோகாத்யக்ஷ்யாய நம:

ஓம் யுகாவஹாய நம:

ஓம் பீஜாத்யக்ஷ்யாய நம:

ஓம் பீஜகர்த்ரே நம: 660

ஓம் அத்யாத் மாநுகதாயபலாய நம:

ஓம் இதிகாஸ நம:

ஓம் கர்த்ரே நம:

ஓம் கல்யாய நம:

ஓம் ஸோத்தமாய நம:

ஓம் ஜ்லேசுவராய நம:

ஓம் தம்பாய நம:

ஓம் தம்பகராய நம:

ஓம் ரம்ஹாய நம:

ஓம் வசியாய நம: 670

ஓம் வசியகராய நம:

ஓம் கலயே நம:

ஓம் லோக கர்த்ரே நம:

ஓம் பசுபதயே நம:

ஓம் மகர கர்த்ரே நம:

ஓம் மகௌவதாய நம:

ஓம் அக்ஷராய நம:

ஓம் பரமாய நம:

ஓம் பலவதே நம:

ஓம் சுக்ராய நம: 680

ஓம் நீதயே நம:

ஓம் அநீதயே நம:

ஓம் சுததாத்மனே நம:

ஓம் சுத்தமானாய நம:

ஓம் கதிப்ரதாய நம:

ஓம் பருப்ர சாதாய நம:

ஓம் கஸ்வப்னாய நம:

ஓம் தக்ஷிணௌகாய நம:

ஓம் அமித்ரஜிதே நம:

ஓம் வேதகராய நம: 690

ஓம் ருத்ரகாராய நம:

ஓம் வித்வாம்சாய நம:

ஓம் பரமாய நம:

ஓம் தபஸே நம:

ஓம் மஹாமேக நினாதினே நம:

ஓம் மஹா கோரவ சீகராய நம:

ஓம் அக்னி ஜ்வாலினே நம:

ஓம் மஹாஜ்வாலினே நம:

ஓம் அதிதூமாய நம:

ஓம் ஹுதாய நம: 700

ஓம் ஹவிஷே விருஷணாய நம:

ஓம் ஸங்கராய நம:

ஓம் நித்யாய நம:

ஓம் வாசஸ்வினே நம:

ஓம் தூம கேதனாய நம:

ஓம் நீலாய நம:

ஓம் ஸதத்தாங்கலுத்தாய நம:

ஓம் சோபனாய நம:

ஓம் நிரவக்ரஹாய நம:

ஓம் ஸ்வஸ்திதாய நம: 710

ஓம் ஸ்வஸ்தி பாகாய நம:

ஓம் பாகினே நம:

ஓம் பாககராய நம:

ஓம் பகவே நம:

ஓம் உத்ஸங்காய நம:

ஓம் மகாங்காய நம:

ஓம் மஹா கர்ப்புராய நம:

ஓம் பகுனே நம:

ஓம் க்ருஷ்ணவர்ணாய நம:

ஓம் சுவர்ணாய நம: 720

ஓம் சர்வதேஹினா மிந்திரியாய நம:

ஓம் மஹாபாதாய நம:

ஓம் மஹா ஹஸ்தாய நம:

ஓம் மஹாகாயாய நம:

ஓம் மஹாயஸஸே நம:

ஓம் மஹாமூர்த்தனே நம:

ஓம் மஹாநேத்ராய நம:

ஓம் மஹாமாத்ராய நம:

ஓம் விசாலாய நம:

ஓம் மஹாதந்தாய நம: 730

ஓம் மஹாகர்ணாய நம:

ஓம் மகேஷவே நம:

ஓம் மகாநுகாய நம:

ஓம் மஹாநாதாய நம:

ஓம் மஹாகம்பவே நம:

ஓம் மஹாக்ரீவாய நம:

ஓம் சுசாந் தத்ருஸே நம:

ஓம் மஹாசக்ஷúஷே நம:

ஓம் மஹா வக்த்தாய நம:

ஓம் அந்தராத்மனே நம: 740

ஓம் ம்ருகரலயாய நம:

ஓம் மஹாகடினே நம:

ஓம் மஹாக்ரீவாய நம:

ஓம் மஹா பாஹவே நம:

ஓம் ப்ரதாபவதே நம:

ஓம் ஸம்யோகாய நம:

ஓம் வர்த்தனாய நம:

ஓம் வ்ருத்தாய நம:

ஓம் நித்யவ்ருத்தாய நம:

ஓம் குணாதிகாய நம: 750

ஓம் நித்யாய நம:

ஓம் தர்மஸகாயாய நம:

ஓம் தேவாசுரபதயே நம:

ஓம் பதயே நம:

ஓம் அயுக்தாய நம:

ஓம் யுக்தபாஹவே நம:

ஓம் த்விவிதாய நம:

ஓம் சுபர்வணாய நம:

ஓம் ஆஷாடாய நம:

ஓம் சுஷாடாய நம: 760

ஓம் த்ருவாய நம:

ஓம் ஹரிஹராய நம:

ஓம் வஸவே நம:

ஓம் ஆவ்ருத்திமதே நம:

ஓம் நித்யாய நம:

ஓம் வசுஸ்ரேஷ்டாய நம:

ஓம் மஹா ரதயே நம:

ஓம் சிரோ ஹாரிணே நம:

ஓம் ஜலோத்பவாய நம:

ஓம் விஸர்ப்பிணே நம: 770

ஓம் ஸர்வலக்ஷண பூஷிதாய நம:

ஓம் அக்ஷராய நம:

ஓம் க்ஷராய நம:

ஓம் யோகினே நம:

ஓம் சர்வ யோகினே நம:

ஓம் மஹாபலாய நம:

ஓம் சமாம்னாயாய நம:

ஓம் தீர்த்த சேவினே நம:

ஓம் அசிந்த்யாய நம:

ஓம் மகாரதாய நம: 780

ஓம் நிர்ஜீவாய நம:

ஓம் ஜீவனாய வாசினே நம:

ஓம் நீரசாய நம:

ஓம் பஹுகர்க்க நம:

ஓம் சாயரத்னப் பிரபுதாய நம:

ஓம் ரத்னாங்காய நம:

ஓம் மஹா ஹ்ருதநிகாத நம:

ஓம் க்ருதே நம:

ஓம் முலாய நம:

ஓம் விசாகாய நம: 790

ஓம் நிரவருத்தாய நம:

ஓம் யக்தாய நம:

ஓம் அவ்யக்தாய நம:

ஓம் நிதயே நம:

ஓம் ஆரோஹணாய நம:

ஓம் நிருஹாய நம:

ஓம் சயிலஹாரிணே நம:

ஓம் மஹாதபஸே நம:

ஓம் சேனாகல்பாய நம:

ஓம் மஹாகல்பாய நம: 800

ஓம் யோகாய நம:

ஓம் யோககராய நம:

ஓம் ஹராய நம:

ஓம் யுகரூபாய நம:

ஓம் மஹாரூபாய நம:

ஓம் அயனாய நம:

ஓம் ககனாய நம:

ஓம் நராய நம:

ஓம் நாட்யநிர்வாமணாய நம:

ஓம் பாதாய நம: 810

ஓம் பண்டிதாய நம:

ஓம் விஸ்வலோசனாய நம:

ஓம் பஹுமாலாய நம:

ஓம் மஹாமாலாய நம:

ஓம் சுமாலாய நம:

ஓம் பஹுலோசனாய நம:

ஓம் விஸ்தாராய நம:

ஓம் பவனாய நம:

ஓம் க்ரூராய நம:

ஓம் குசுமாய நம: 820

ஓம் சுபலோதயாய நம:

ஓம் வ்ருஷபாய நம:

ஓம் வ்ருஷபாங்காய நம:

ஓம் மலலி பில்வாய நம:

ஓம் ஜடாதராய நம:

ஓம் இந்தவே நம:

ஓம் விசர்க்காய நம:

ஓம் சுமுகாய நம:

ஓம் சுகாய நம:

ஓம் சுவாயுததராய நம: 830

ஓம் நிவேதனாய நம:

ஓம் சுதன்மனே நம:

ஓம் ஸங்கா தாராய நம:

ஓம் மஹாஹனுஷே நம:

ஓம் கந்தமாலினே நம:

ஓம் பகவதே நம:

ஓம் உத்தானாய நம:

ஓம் மந்தானாய நம:

ஓம் பஹுளாய நம:

ஓம் பாஹவே நம: 840

ஓம் சகலாய நம:

ஓம் சர்வலோசனாய நம:

ஓம் உரஸ்தாளீகராய நம:

ஓம் தானினே நம:

ஓம் ஊர்த்வ ஸம்ஹனனாய நம:

ஓம் வடவே நம:

ஓம் சத்ரபத்ர சுவிக்யாதாய நம:

ஓம் சர்வலோகாஸ்ரயாய நம:

ஓம் மகதே நம:

ஓம் முண்டாய நம: 850

ஓம் விரூபாய நம:

ஓம் விகிர்தாய நம:

ஓம் தண்டினே நம:

ஓம் முண்டாய நம:

ஓம் விகர்ஷ்ணாய நம:

ஓம் ஹரியக்ஷõய நம:

ஓம் கோகசாய நம:

ஓம் சக்ரிணே நம:

ஓம் தீப்த ஜிஹ்வாய நம:

ஓம் ஸகஸ்ரபாதே நம: 860

ஓம் ஸகஸ்ரமூர்த்னே நம:

ஓம் தேவேந்த்ராய நம:

ஓம் சர்வ பூதமயாய நம:

ஓம் குரவே நம:

ஓம் ஸகஸ்ர பாஹவே நம:

ஓம் சர்வாங்ககாய நம:

ஓம் சண்யாய நம:

ஓம் சர்வலோகச்ருதே நம:

ஓம் பவித்ராய நம:

ஓம் த்ருமதவே நம: 870

ஓம் மந்த்ராய நம:

ஓம் கனிஷ்டாய நம:

ஓம் கிருஷ்ண பிங்களாய நம:

ஓம் பிரஹ்ம தண்டவி நம:

ஓம் நிர்மாத்ரே நம:

ஓம் சதக்னினே நம:

ஓம் சதபாகத்ருதே நம:

ஓம் பத்ம கர்ப்பாய நம:

ஓம் பிரமகர்ப்பாய நம:

ஓம் ஜலகர்ப்பாய நம: 880

ஓம் கர்ப்பஸ்தாய நம:

ஓம் ப்ரஹ்மவிதே நம:

ஓம் பிரஹ்மணே நம:

ஓம் பிரமயக்ஞாய நம:

ஓம் பிராஹ்மணாய நம:

ஓம் கதயே நம:

ஓம் அனந்த ரூபாய நம:

ஓம் நௌகாத்மனே நம:

ஓம் திக்மதேஜஸே நம:

ஓம் தமோநுதாய நம: 890

ஓம் ஊர்த்துவகாத்மனே நம:

ஓம் பசுபதயே நம:

ஓம் வாதரம்ஹஸே நம:

ஓம் மனோஜவாய நம:

ஓம் சந்தனினே நம:

ஓம் பத்ம நாளாக்ராய நம:

ஓம் சுரப்யுத்தரணாய நம:

ஓம் நராய நம:

ஓம் கர்ணிகாராய நம:

ஓம் மகாசக்கராய நம: 900

ஓம் நீலமால பிநாகத்ருதே நம:

ஓம் உமாபதயே நம:

ஓம் உமாகாந்தாய நம:

ஓம் ஜான்ன வீஹ்ருதயங்காய நம:

ஓம் வராய நம:

ஓம் வராகாய நம:

ஓம் வரதாய நம:

ஓம் வரேசாய நம:

ஓம் சுமகாசுவனாய நம:

ஓம் மஹாப் பிரசாதாய நம: 910

ஓம் அநகாய நம:

ஓம் சக்ரக்னே நம:

ஓம் சுவேத பிங்களாய நம:

ஓம் பீதாத்மனே நம:

ஓம் ப்ரயதாத்மனே நம:

ஓம் ஸம்யதாத்மனே நம:

ஓம் பிரதான விதே நம:

ஓம் சர்வபார் சுவசுதாய நம:

ஓம் தார்க்ஷ்யாய நம:

ஓம் தர்ம சாதாராணாய நம: 920

ஓம் தராய நம:

ஓம் சராசராத்மனே நம:

ஓம் சூக்ஷ்மாத்மனே நம:

ஓம் சுவர்ஷாங்காய நம:

ஓம் வ்ருஷேசுவராய நம:

ஓம் சாத்யாய நம:

ஓம் வருஷயே நம:

ஓம் வசவே நம:

ஓம் ஆதித்யாய நம:

ஓம் விவசுவதே நம: 930

ஓம் சவித்ரே நம:

ஓம் அர்ச்சிதாய நம:

ஓம் வியாசாய நம:

ஓம் சர்வார்த்த சம்க்ஷேபாய நம:

ஓம் விஸ்தாராய நம:

ஓம் பரியாய நம:

ஓம் பயாய நம:

ஓம் ருதவே நம:

ஓம் ஸம்வத்சராய நம:

ஓம் மாசாய நம: 940

ஓம் பக்ஷய நம:

ஓம் ஸந்த்யாஸ நம:

ஓம் மாபகாய நம:

ஓம் கலாய நம:

ஓம் காஷ்டாய நம:

ஓம் லவாய நம:

ஓம் மாத்ராய நம:

ஓம் முகூர்த்தாய நம:

ஓம் அவ்னே நம:

ஓம் க்ஷபாய நம: 950

ஓம் க்ஷணாய நம:

ஓம் விசுவக்ஷேத்ராய நம:

ஓம் பீஜலிங்காய நம:

ஓம் பீஜாய நம:

ஓம் ஆத்யாய நம:

ஓம் அநிந்திதாய நம:

ஓம் சர்வதயே நம:

ஓம் ஸதே நம:

ஓம் அஸதே நம:

ஓம் வியக்தாய நம: 960

ஓம் பித்ரே நம:

ஓம் மாத்ரே நம:

ஓம் பிதா மஹாய நம:

ஓம் சுவர்க்கத்வாராய நம:

ஓம் பிரஜாந்வராய நம:

ஓம் திரிவிஷ்டபாய நம:

ஓம் நிர்வாணாய நம:

ஓம் ஹ்லாதனாய நம:

ஓம் ப்ரஹ்ம லோக நம:

ஓம் பராகதயே நம: 970

ஓம் தேவாசுர விநிர்மாத்ரே நம:

ஓம் தேவாசுரபராயணாய நம:

ஓம் சுராசுர கதயே நம:

ஓம் தேவாய நம:

ஓம் தேவாசுர நமஸ் க்ருதாய நம:

ஓம் தேவாசுர மஹா மாத்ராய நம:

ஓம் தேவாசுர சாஸ்ர யாய நம:

ஓம் தேவாசுர கணாத்யக்ஷõய நம:

ஓம் தேவாசுரகணாத்ரத்ணயே நம:

ஓம் தேவாசுரகுரவே நம: 980

ஓம் தேவாய நம:

ஓம் தேவாசுர ப்ரிஷ்க்ருதாய நம:

ஓம் தேவேசுர மகாமந்த்ராய நம:

ஓம் தேவாசுரமகேசுவராய நம:

ஓம் சர்வதேவமயாய நம:

ஓம் அசிந்த்யாய நம:

ஓம் சிந்த்யாய நம:

ஓம் தேவாத் சமம்பவாய நம:

ஓம் உத்பூஜாய நம:

ஓம் சுக்ராய நம: 990

ஓம் ஆவேத்யாய நம:

ஓம் விரஜாய நம:

ஓம் விரஜாம்பராய நம:

ஓம் ஈஜ்யாய நம:

ஓம் ஹஸ்தினேசுர நம:

ஓம் வியாக்ராய நம:

ஓம் தேவ சிங்காய நம:

ஓம் நரர்ஷ்பாய நம:

ஓம் நிராயுதாய நம:

ஓம் வரஸ்ரேஷ்டாய நம: 1000

ஓம் சர்வ தேவோத்த மோத்தமாய நம:

ஓம் குரவே நம:

ஓம் காந்தாய நம:

ஓம் நிஜாய நம:

ஓம் சர்வாய நம:

ஓம் பவித்ராய நம:

ஓம் சர்வவாகனாய நம:

ஓம் ப்ரயுக்தாய நம:

ஓம் சோபனாய நம:

ஓம் வஜ்ராய நம: 1010

ஓம் ஈஸாநாய நம:

ஓம் ப்ரபவே நம:

ஓம் அவ்யயாய நம:

ஓம் சிருங்கிணே நம:

ஓம் சிருங்கப்ரியாய நம:

ஓம் ராஜ்ஞே நம:

ஓம் ராஜ ராஜாய நம:

ஓம் நிராமயாய நம:

ஓம் அபிராமாய நம:

ஓம் சுரகணாய நம: 1020

ஓம் விராமாய நம:

ஓம் சுவர்க்க சாதனாய நம:

ஓம் லலாடாக்ஷõய நம:

ஓம் விசுவ தேவாய நம:

ஓம் ஹரிணாய நம:

ஓம் ப்ரஹ் மவர்ச் சஸாய நம:

ஓம் ஸ்தாவரணாம்பதயே நம:

ஓம் நியா மந்த்ரியாய நம:

ஓம் வர்த்தநாய நம:

ஓம் ஸித்தார்த்தாய நம: 1030

ஓம் ஸித்த பூதார்த்தாய நம:

ஓம் ஸத்யவ்ரதாயத் ஸுசயே நம:

ஓம் வ்ரதாதியாய நம:

ஓம் பரஸ்மை ப்ரஹ்மணோ நம:

ஓம் பக்தா நுக்ரஹ காரகாய நம:

ஓம் விமுக்தாய நம:

ஓம் முக்த தேஜஸ், ஸ்ரீமதே, ஸ்ரீவர்த்தநாய நம:

ஓம் ஜகதே, ஸ்ரீஸாம்பஸ் தாஸிவாய நம: 1038

சிவ சஹஸ்ர நாமங்கள் முற்றிற்று.

============

சிவ சஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் | Shiva Sahasranama Stotra

சிவ சஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் என்பது சிவபெருமானின் 1008 பெயர்களை கூறி சிவபெருமானை புகழ்ந்து பாடும் பாடல். சிவபெருமானின் 1008 பெயர்கள் அனைத்தும் சிவபுராணம் – கோடிருத்ர சம்ஹிதா (புத்தகம் IV – அத்தியாயம் 35, 1-133) மற்றும் மகாபாரதத்தின் 13 ஆம் புத்தகத்தில் (அனுஷாசன பர்வா) காணலாம். ஓம் நம: சிவாய !! நம்மை ஆளும் சர்வேஸ்வரரான சிவபெருமானின் சஹஸ்ரநாமங்கள் சிவபெருமானின் வழிபாட்டிற்கு மிக இன்றியமையாதது.

(shiva sahasranamavali) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Shiva Songs, Shiva MP3 songs lyrics, Stotram, சிவன் பாடல் வரிகள். You can also save this post சிவ சகஸ்ரநாமம் | சிவ சகஸ்ரநாமாவளி| Shiva Sahasranamavali or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment