இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ஸ்ரீ கிருஷ்ண‌ மதுராஷ்டகம்) – Shree Krishna Madhurashtakam பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… ஸ்ரீ கிருஷ்ண‌ மதுராஷ்டகம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

அதரம் மதுரம் வதனம் மதுரம் ந‌யனம் மதுரம் ஹஸிதம் மதுரம் கிருஷ்ணன் பக்தி பாடல் வரிகள். Shree Krishna Madhurashtakam (श्री कृष्णमधुराष्टकम), composed by Sri Vallabhacharya (1478 A.D), is a unique stotra, describing the Sweetness of Lord Sri Krishna. Madhurashtakam Lyrics in Tamil.

============

ஸ்ரீ கிருஷ்ண‌ மதுராஷ்டகம் ஸ்தோத்திர‌ வரிகள்

அதரம் மதுரம் வதனம் மதுரம்

னயனம் மதுரம் ஹஸிதம் மதுரம் |

ஹ்றுதயம் மதுரம் கமனம் மதுரம்

மதுராதிபதேரகிலம் மதுரம் || 1 ||

வசனம் மதுரம் சரிதம் மதுரம்

வஸனம் மதுரம் வலிதம் மதுரம் |

சலிதம் மதுரம் ப்ரமிதம் மதுரம்

மதுராதிபதேரகிலம் மதுரம் || 2 ||

வேணு-ர்மதுரோ ரேணு-ர்மதுரஃ

பாணி-ர்மதுரஃ பாதௌ மதுரௌ |

ன்றுத்யம் மதுரம் ஸக்யம் மதுரம்

மதுராதிபதேரகிலம் மதுரம் || 3 ||

கீதம் மதுரம் பீதம் மதுரம்

புக்தம் மதுரம் ஸுப்தம் மதுரம் |

ரூபம் மதுரம் திலகம் மதுரம்

மதுராதிபதேரகிலம் மதுரம் || 4 ||

கரணம் மதுரம் தரணம் மதுரம்

ஹரணம் மதுரம் ஸ்மரணம் மதுரம் |

வமிதம் மதுரம் ஶமிதம் மதுரம்

மதுராதிபதேரகிலம் மதுரம் || 5 ||

குஞ்ஜா மதுரா மாலா மதுரா

யமுனா மதுரா வீசீ மதுரா |

ஸலிலம் மதுரம் கமலம் மதுரம்

மதுராதிபதேரகிலம் மதுரம் || 6 ||

கோபீ மதுரா லீலா மதுரா

யுக்தம் மதுரம் முக்தம் மதுரம் |

த்றுஷ்டம் மதுரம் ஶிஷ்டம் மதுரம்

மதுராதிபதேரகிலம் மதுரம் || 7 ||

கோபா மதுரா காவோ மதுரா

யஷ்டி ர்மதுரா ஸ்றுஷ்டி ர்மதுரா |

தலிதம் மதுரம் பலிதம் மதுரம்

மதுராதிபதேரகிலம் மதுரம் || 8 ||

|| இதி ஶ்ரீமத்வல்லபாசார்யவிரசிதம் மதுராஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ||

(shree krishna madhurashtakam) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Hare Krishna songs, கண்ணன் பாடல்கள், Stotram, Ekadasi Songs, ஏகாதசி பாடல்கள். You can also save this post ஸ்ரீ கிருஷ்ண‌ மதுராஷ்டகம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment