Bhairavar Songs

Bhairavar Songs

Bhairavar potri | ஸ்ரீகால பைரவர் 1008 போற்றி | 1008 Mantra

Bhairavar potri | ஸ்ரீகால பைரவர் 1008 போற்றி | 1008 Mantra

இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ஸ்ரீகால பைரவர் 1008 போற்றி | 1008 Bhairavar potri | 1008 Bairava Potri | Bairavar 1008 potri) -…

2 years ago

ஸ்ரீ கால பைரவர் சஷ்டி கவசம் | kala bhairavar sasti kavasam lyrics in tamil

இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ஸ்ரீ கால பைரவர் சஷ்டி கவசம்) - Sri Kala Bhairavar Sasti Kavasam Lyrics In Tamil பதிவிடப்பட்டுள்ளது... இந்த பாடல்…

2 years ago

வடுக பைரவர் மஹாமந்திரம் | Sri Vatuka Bhairava MahaManthiram | sri vatuka bhairava maha mantra lyrics tamil

இந்த ஆன்மீக பதிவில் (வடுக பைரவர் மஹாமந்திரம் | Sri Vatuka Bhairava MahaManthiram) - Sri Vatuka Bhairava Maha Mantra Lyrics in Tamil…

2 years ago

ஸ்ரீ காலபைரவாஷ்டகம் | kalabhairava ashtakam

இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ஸ்ரீ காலபைரவாஷ்டகம்) - Kalabhairava Ashtakam Tamil பதிவிடப்பட்டுள்ளது... இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்... ஸ்ரீ காலபைரவாஷ்டகம் ஏதேனும்…

2 years ago

ஸ்ரீகால பைரவர் 1008 போற்றி | 1008 bhairavar potri lyrics tamil

இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ஸ்ரீகால பைரவர் 1008 போற்றி) - 1008 Bhairavar potri Lyrics in Tamil பதிவிடப்பட்டுள்ளது... இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின்…

2 years ago

ஸ்ரீ சொர்ண ஆகர்ஷண பைரவர் மந்திரங்கள் | swarna akarshana bairava manthiram lyrics tamil

இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ஸ்ரீ சொர்ண ஆகர்ஷண பைரவர் மந்திரங்கள்) - Swarna Akarshana Bhairava Manthiram Lyrics In Tamil பதிவிடப்பட்டுள்ளது... இந்த பாடல் வரிகளை…

2 years ago