இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ஸ்ரீ கந்தவேல் 108 போற்றிகள் | 108 வேல் போற்றிகள்) – 108 Vel Potri Lyrics | 108 kandha Vel Potri Tamil Mantra பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… ஸ்ரீ கந்தவேல் 108 போற்றிகள் | 108 வேல் போற்றிகள் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

============

108 Vel Potri Lyrics | 108 Kandha Vel Potri in Tamil

ஓம் அருள்வேல் போற்றி

ஓம் அபயவேல் போற்றி

ஓம் அழகுவேல் போற்றி

ஓம் அரிய வேல் போற்றி

ஓம் அயில் வேல் போற்றி

ஓம் அனைய வேல் போற்றி

ஓம் அன்பு வேல் போற்றி

ஓம் அற்புத வேல் போற்றி

ஓம் அடக்கும் வேல் போற்றி

ஓம் அகராந்தக வேல் போற்றி

ஓம் ஆளும் வேல் போற்றி

ஓம் ஆட்கொள் வேல் போற்றி

ஓம் இனிய வேல் போற்றி

ஒம் இரங்கு வேல் போற்றி

ஓம் இலை வேல் போற்றி

ஓம் இறை வேல் போற்றி

ஓம் ஈர்க்கும் வேல் போற்றி

ஓம் ஈறிலா வேல் போற்றி

ஓம் உக்கிர வேல் போற்றி

ஓம் உய்க்கும் வேல் போற்றி

ஓம் எழில் வேல் போற்றி

ஓம் எளிய வேல் போற்றி

ஓம் எரி வேல் போற்றி

ஓம் எதிர் வேல் போற்றி

ஓம் ஒளிர் வேல் போற்றி

ஓம் ஒப்பில் வேல் போற்றி

ஓம் ஒடுக்கும் வேல் போற்றி

ஓம் ஓங்கார வேல் போற்றி

ஓம் கதிர் வேல் போற்றி

ஓம் கனக வேல் போற்றி

ஓம் கருணை வேல் போற்றி

ஓம் கந்தன் வேல் போற்றி

ஓம் கற்பக வேல் போற்றி

ஓம் கம்பீர வேல் போற்றி

ஓம் கூர் வேல் போற்றி

ஓம் கூத்தன் வேல் போற்றி

ஓம் கொடு வேல் போற்றி

ஓம் கொற்ற வேல் போற்றி

ஓம் சமர் வேல் போற்றி

ஓம் சம்கார வேல் போற்றி

ஓம் சக்தி வேல் போற்றி

ஓம் சதுர் வேல் போற்றி

ஓம் சங்கரன் வேல் போற்றி

ஓம் சண்முக வேல் போற்றி

ஓம் சமரில் வேல் போற்றி

ஓம் சர்வ சக்திவேல் போற்றி

ஓம் சின வேல் போற்றி

ஓம் சிறைமீட்கும் வேல் போற்றி

ஓம் சித்ர வேல் போற்றி

ஓம் சிங்காரன் வேல் போற்றி

ஓம் சுரர் வேல் போற்றி

ஓம் சுடர் வேல் போற்றி

ஓம் சூர வேல் போற்றி

ஒம் ஞான வேல் போற்றி

ஓம் ஞானரக்ஷக வேல் போற்றி

ஓம் தனி வேல் போற்றி

ஓம் தாரை வேல் போற்றி

ஓம் திருவேல் போற்றி

ஓம் திகழ் வேல் போற்றி

ஓம் தீர வேல் போற்றி

ஓம் தீதழி வேல் போற்றி

ஓம் துணை வேல் போற்றி

ஓம் துளைக்கும் வேல் போற்றி

ஓம் நல்வேல் போற்றி

ஓம் நீள் வேல் போற்றி

ஓம் நுண் வேல் போற்றி

ஓம் நெடு வேல் போற்றி

ஓம் பரு வேல் போற்றி

ஓம் பரன் வேல் போற்றி

ஓம் படை வேல் போற்றி

ஓம் பக்தர் வேல் போற்றி

ஓம் புகழ் வேல் போற்றி

ஓம் புகல் வேல் போற்றி

ஓம் புஷ்ப வேல் போற்றி

ஓம் புனித வேல் போற்றி

ஓம் புண்ய வேல் போற்றி

ஒம் பூஜ்ய வேல் போற்றி

ஓம் பெரு வேல் போற்றி

ஓம் பிரம்ம வேல் போற்றி

ஓம் பொருவேல் போற்றி

ஓம் பொறுக்கும் வேல் போற்றி

ஓம் மந்திர வேல் போற்றி

ஓம் மலநாசக வேல் போற்றி

ஓம் முனை வேல் போற்றி

ஓம் முரன் வேல் போற்றி

ஓம் முருகன் வேல் போற்றி

ஓம் முக்தி திரு வேல் போற்றி

ஓம் ரத்தின வேல் போற்றி

ஓம் ராஜ வேல் போற்றி

ஓம் ருத்திர வேல் போற்றி

ஓம் ருணமோசன வேல் போற்றி

ஓம் வடிவேல் போற்றி

ஓம் வஜ்ர வேல் போற்றி

ஓம் வல் வேல் போற்றி

ஓம் வளர்வேல் போற்றி

ஓம் வழிவிடு வேல் போற்றி

ஓம் வரமருள் வேல் போற்றி

ஓம் விளையாடும் வேல் போற்றி

ஓம் வினைபொடி வேல் போற்றி

ஓம் வீரவேல் போற்றி

ஓம் விசித்திர வேல் போற்றி

ஓம் வெல் வேல் போற்றி

ஓம் வெற்றி வேல் போற்றி

ஓம் ஜய வேல் போற்றி

ஓம் ஜகத் ஜோதி வேல் போற்றி

(108 vel potri murugan kandhavel potri tamil lyrics) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like முருகன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள், Murugan songs, 108 போற்றிகள், Mantras. You can also save this post ஸ்ரீ கந்தவேல் 108 போற்றிகள் | 108 வேல் போற்றிகள் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment