இந்த ஆன்மீக பதிவில் (அருள் மணக்கும் ஆண்டவனே ஐயப்பா) – Ayyappan Songs List பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… அருள் மணக்கும் ஆண்டவனே ஐயப்பா ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

அருள் மணக்கும் ஆண்டவனே ஐயப்பா பாடல் வரிகள். Arulmanakkum aandavane Ayyappa K. Veeramani Ayyappa song Tamil Lyrics

பாடல் வரிகள் மட்டும்

அருள் மணக்கும் ஆண்டவனே ஐயப்பா

ஆதி ஞான‌ ஜோதியப்பா ஐயப்பா

இருக்கும் வாழ்வை சிறக்க‌ வைக்கும் ஐயப்பா

ஈர்க்கும் காந்தமலையப்பா ஐயப்பா

உள் ஒளியைத் தோற்றுவிக்கும் ஐயப்பா

ஊறிவரும் உணர்வடக்கும் ஐயப்பா

என்னை உன்னுள் நெருங்க‌ வைத்த‌ ஐயப்பா

ஏக‌நிலை ஏறவைத்தாய் ஐயப்பா (அருள்)

ஐம்புலனாம் புலியைவெல்லும் ஐயப்பா

ஐயம் தீர்க்கும் தெய்வம் ஐயப்பா

ஒருமையுள்ளம் குடியிருக்கும் ஐயப்பா

ஓங்கும் மலை வேந்தனப்பா ஐயப்பா

ஔவைக்குறள் யோகம் கொண்ட‌ ஐயப்பா

செவ்வேளின் மணிகண்டா ஐயப்பா

அருள் மணக்கும் ஆண்டவனே ஐயப்பா

ஆதி ஞான‌ ஜோதியப்பா ஐயப்பா…

அருள் மணக்கும் ஆண்டவனே ஐயப்பா

ஆதி ஞான‌ ஜோதியப்பா ஐயப்பா..

ஐயப்பா..சுவாமி.. ஐயப்பா..சுவாமி..

ஐயப்பா..சுவாமி..ஐயப்பா.

கே. வீரமணி பாடிய‌ ‘அருள் மணக்கும் ஆண்டவனே ஐயப்பா’ ஐயப்பன் பாடலின் வரிகள். கே. வீரமணி ஐயப்பன் பாடல்கள்.

அருள் மணக்கும் ஆண்டவனே ஐயப்பா

ஆதி ஞான‌ ஜோதியப்பா ஐயப்பா

இருக்கும் வாழ்வை சிறக்க‌ வைக்கும் ஐயப்பா

ஈர்க்கும் காந்தமலையப்பா ஐயப்பா

உள் ஒளியைத் தோற்றுவிக்கும் ஐயப்பா

ஊறிவரும் உணர்வடக்கும் ஐயப்பா

என்னை உன்னுடன் நெருங்க‌ வைத்த‌ ஐயப்பா

ஏக‌நிலை ஏறவைத்தாய் ஐயப்பா (அருள்)

ஐம்புலனாம் புவிவெல்லும் ஐயப்பா

ஐயம் தீர்க்கும் தெய்வம் ஐயப்பா

ஒருமையுள்ளம் குடியிருக்கும் ஐயப்பா

ஓங்கும் மலை வேந்தனப்பா ஐயப்பா

ஔவைக்குறள் யோகம் கொண்ட‌ ஐயப்பா

செவ்வேளின் மணிகண்டா ஐயப்பா

(arulmanakkum aandavane ayyappa) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், வீரமணி ஐயப்பன் பாடல்கள், பாடல் வரிகள். You can also save this post அருள் மணக்கும் ஆண்டவனே ஐயப்பா or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment