இந்த ஆன்மீக பதிவில் (முக்தி அளிப்பவனே சாமியே ஐயப்பா சாமி சரணம்) – Mukthi Alippavane samiye ayyappa sami saranam ayyan பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… முக்தி அளிப்பவனே சாமியே ஐயப்பா சாமி சரணம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

முக்தி அளிப்பவனே சாமியே ஐயப்பா சாமி சரணம் ஐயன் சரணம் ஐயப்ப சரணம்! ஐயப்பன் பாடல் வரிகள். Mukthi Alippavane samiye ayyappa sami saranam ayyan saranam ayyappa saranam – Ayyappan Devotional songs Tamil Lyrics

============

முக்தி அளிப்பவனே சாமியே ஐயப்பா

சாமி சரணம் ஐயன் சரணம் ஐயப்ப சரணம்!

மூலப்பொருளே சாமியே ஐயப்பா

சாமி சரணம் ஐயன் சரணம் ஐயப்ப சரணம்!

அனுகூலனே சாமியே ஐயப்பா

சாமி சரணம் ஐயன் சரணம் ஐயப்ப சரணம்!

ஆனந்த விக்ரஹனே சாமியே ஐயப்பா

சாமி சரணம் ஐயன் சரணம் ஐயப்ப சரணம்!

கந்தன் தம்பியே சாமியே ஐயப்பா

சாமி சரணம் ஐயன் சரணம் ஐயப்ப சரணம்!

கவலையைத் தீர்ப்பவனே சாமியே ஐயப்பா

சாமி சரணம் ஐயன் சரணம் ஐயப்ப சரணம்!

கண்கண்ட தெய்வமே சாமியே ஐயப்பா

சாமி சரணம் ஐயன் சரணம் ஐயப்ப சரணம்!

கைலாச வாசனே சாமியே ஐயப்பா

சாமி சரணம் ஐயன் சரணம் ஐயப்ப சரணம்!

குலக் காவலனே சாமியே ஐயப்பா

சாமி சரணம் ஐயன் சரணம் ஐயப்ப சரணம்!

கூட்டம் நிறைப்பவனே சாமியே ஐயப்பா

சாமி சரணம் ஐயன் சரணம் ஐயப்ப சரணம்!

இடரைக் களைவோனே சாமியே ஐயப்பா

சாமி சரணம் ஐயன் சரணம் ஐயப்ப சரணம்!

ஈடில்லா தெய்வமே சாமியே ஐயப்பா

சாமி சரணம் ஐயன் சரணம் ஐயப்ப சரணம்!

நலமளிப்பவனே சாமியே ஐயப்பா

சாமி சரணம் ஐயன் சரணம் ஐயப்ப சரணம்!

நாடப்படுபவனே சாமியே ஐயப்பா

சாமி சரணம் ஐயன் சரணம் ஐயப்ப சரணம்!

வித்தகனே சாமியே ஐயப்பா

சாமி சரணம் ஐயன் சரணம் ஐயப்ப சரணம்!

விஸ்வரூபனே சாமியே ஐயப்பா

சாமி சரணம் ஐயன் சரணம் ஐயப்ப சரணம்!

தேவாதி தேவனே சாமியே ஐயப்பா

சாமி சரணம் ஐயன் சரணம் ஐயப்ப சரணம்!

தேஜோ ரூபனே சாமியே ஐயப்பா

சாமி சரணம் ஐயன் சரணம் ஐயப்ப சரணம்!

தரணிக்கெல்லாம் தலைவனே சாமியே ஐயப்பா

சாமி சரணம் ஐயன் சரணம் ஐயப்ப சரணம்!

தத்துவ நாயகனே சாமியே ஐயப்பா

சாமி சரணம் ஐயன் சரணம் ஐயப்ப சரணம்!

சரணமடைந்தால் மகிழ்பவனே சாமியே ஐயப்பா

சாமி சரணம் ஐயன் சரணம் ஐயப்ப சரணம்!

(mukthi alippavane samiye ayyappa) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள். You can also save this post முக்தி அளிப்பவனே சாமியே ஐயப்பா சாமி சரணம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment