இந்த ஆன்மீக பதிவில் (பாக்யாத லக்ஷ்மி பாரம்மா) – Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics in Tamil பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… பாக்யாத லக்ஷ்மி பாரம்மா ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

பாக்யாத லக்ஷ்மி பாரம்மா லட்சுமி தேவி பாடல் வரிகள். Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics in Tamil Lyrics. Bhagyada Lakshmi Baramma Song from the Karunisu Lakshmi album

பாக்யாத லக்ஷ்மி பாரம்மா

நம்மம்மா நீ சௌ பாக்யாத லக்ஷ்மி பாரம்மா

ஹெஜ்ஜேமேலே ஹெஜ்ஜேயனிகுட

கெஜ்ஜகாலனி த்வனியன டோருட

சஜ்ஸன சாது பூஜய வேளகே

மஜ்ஜிக வொளகின பெண்ணையன்டே

பாக்யாத லக்ஷ்மி பாரம்மா

நம்மம்மா நீ சௌபாக்யாத லக்ஷ்மி பாரம்மா

கனகவிருஷ்டியா கரயுதபாரே

மனகே மானவ சித்திய டோரே

தினகர கோடி தேஜடி ஹெளயுவா

ஜனகராயன குமாரி வேத

பாக்யாத லக்ஷ்மி பாரம்மா

நம்மம்மா நீ சௌபாக்யாத லக்ஷ்மி பாரம்மா

அட்டிதகலத பக்தர மனயளி

நித்ய மஹோத்ஸ்வ சுமங்கல

சத்யவடோருவ சாது சஜ்ஜன

சிட்டடி ஹோளுவ புட்டலி மொம்பே

பாக்யாத லக்ஷ்மி பாரம்மா

நம்மம்மா நீ சௌபாக்யாத லக்ஷ்மி பாரம்மா

சங்கே இல்லத பாக்யவ கொட்டு

கங்கண கைய திருவுடபாரே

குங்குமாங்கித பங்கஜ லோசன

வெங்கட ரமணன பெங்கட ராணீ

பாக்யாத லக்ஷ்மி பாரம்மா

நம்மம்மா நீ சௌபாக்யாத லக்ஷ்மி பாரம்மா

சக்ரே துப்பர காலுவே ஹரிசுத

சுக்ரவாரதா பூஜய் வேளகே

அக்கரயுள்ள அளகிரி ரங்கன

சொக்க புரந்தர விட்டலன ராணீ.

பாக்யாத லக்ஷ்மி பாரம்மா

நம்மம்மா நீ சௌபாக்யாத லக்ஷ்மி பாரம்மா

============================================

அலைமகள் திருவடிகளில் சரணம் !

(bhagyada lakshmi baramma lyrics tamil) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Lakshmi Devi Songs, லக்ஷ்மி தேவி பாடல்கள். You can also save this post பாக்யாத லக்ஷ்மி பாரம்மா or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment