இந்த ஆன்மீக பதிவில் (சௌந்தர்ய லஹரி ஸ்லோகம்) – Soundarya Lahari Lyrics in Tamil பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… சௌந்தர்ய லஹரி ஸ்லோகம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

புமௌஸ்கலித பாதானாம் பூமிரேவா வலம்பனம்

த்வயீ ஜாதா பராதானாம் த்வமேவ ஶரணம் ஶிவே

ஶிவஃ ஶக்த்யா யுக்தோ யதி பவதி ஶக்தஃ ப்ரபவிதும்

ன சேதேவம் தேவோ ன கலு குஶலஃ ஸ்பன்திதுமபி|

அதஸ்த்வாம் ஆராத்யாம் ஹரி-ஹர-விரின்சாதிபி ரபி

ப்ரணன்தும் ஸ்தோதும் வா கத-மக்ர்த புண்யஃ ப்ரபவதி|| 1 ||

தனீயாம்ஸும் பாம்ஸும் தவ சரண பங்கேருஹ-பவம்

விரிம்சிஃ ஸம்சின்வன் விரசயதி லோகா-னவிகலம் |

வஹத்யேனம் ஶௌரிஃ கதமபி ஸஹஸ்ரேண ஶிரஸாம்

ஹரஃ ஸம்க்ஷுத்-யைனம் பஜதி பஸிதோத்தூள னவிதிம்|| 2 ||

அவித்யானா-மன்த-ஸ்திமிர-மிஹிர த்வீபனகரீ

ஜடானாம் சைதன்ய-ஸ்தபக மகரன்த ஶ்ருதிஜரீ |

தரித்ராணாம் சின்தாமணி குணனிகா ஜன்மஜலதௌ

னிமக்னானாம் தம்ஷ்ட்ரா முரரிபு வராஹஸ்ய பவதி|| 3 ||

த்வதன்யஃ பாணிபயா-மபயவரதோ தைவதகணஃ

த்வமேகா னைவாஸி ப்ரகடித-வரபீத்யபினயா |

பயாத் த்ராதும் தாதும் பலமபி ச வாம்சாஸமதிகம்

ஶரண்யே லோகானாம் தவ ஹி சரணாவேவ னிபுணௌ || 4 ||

ஹரிஸ்த்வாமாரத்ய ப்ரணத-ஜன-ஸௌபாக்ய-ஜனனீம்

புரா னாரீ பூத்வா புரரிபுமபி க்ஷோப மனயத் |

ஸ்மரோ‌உபி த்வாம் னத்வா ரதினயன-லேஹ்யேன வபுஷா

முனீனாமப்யன்தஃ ப்ரபவதி ஹி மோஹாய மஹதாம் || 5 ||

தனுஃ பௌஷ்பம் மௌர்வீ மதுகரமயீ பஞ்ச விஶிகாஃ

வஸன்தஃ ஸாமன்தோ மலயமரு-தாயோதன-ரதஃ |

ததாப்யேகஃ ஸர்வம் ஹிமகிரிஸுதே காமபி க்றுபாம்

அபாம்காத்தே லப்த்வா ஜகதித-மனங்கோ விஜயதே || 6 ||

க்வணத்காஞ்சீ-தாமா கரி கலப கும்ப-ஸ்தனனதா

பரிக்ஷீணா மத்யே பரிணத ஶரச்சன்த்ர-வதனா |

தனுர்பாணான் பாஶம் ஸ்றுணிமபி ததானா கரதலைஃ

புரஸ்தா தாஸ்தாம் னஃ புரமதிது ராஹோ-புருஷிகா || 7 ||

ஸுதாஸின்தோர்மத்யே ஸுரவிட-பிவாடீ-பரிவ்றுதே

மணித்வீபே னீபோ-பவனவதி சின்தாமணி க்றுஹே |

ஶிவகாரே மஞ்சே பரமஶிவ-பர்யங்க னிலயாம்

பஜன்தி த்வாம் தன்யாஃ கதிசன சிதானன்த-லஹரீம் || 8 ||

மஹீம் மூலாதாரே கமபி மணிபூரே ஹுதவஹம்

ஸ்திதம் ஸ்வதிஷ்டானே ஹ்றுதி மருத-மாகாஶ-முபரி |

மனோ‌உபி ப்ரூமத்யே ஸகலமபி பித்வா குலபதம்

ஸஹஸ்ராரே பத்மே ஸ ஹரஹஸி பத்யா விஹரஸே || 9 ||

ஸுதாதாராஸாரை-ஶ்சரணயுகலான்த-ர்விகலிதைஃ

ப்ரபம்சம் ஸின்ஞ்ன்தீ புனரபி ரஸாம்னாய-மஹஸஃ|

அவாப்ய ஸ்வாம் பூமிம் புஜகனிப-மத்யுஷ்ட-வலயம்

ஸ்வமாத்மானம் க்றுத்வா ஸ்வபிஷி குலகுண்டே குஹரிணி || 10 ||

சதுர்பிஃ ஶ்ரீகண்டைஃ ஶிவயுவதிபிஃ பஞ்சபிபி

ப்ரபின்னாபிஃ ஶம்போர்னவபிரபி மூலப்ரக்றுதிபிஃ |

சதுஶ்சத்வாரிம்ஶத்-வஸுதல-கலாஶ்ச்-த்ரிவலய-

த்ரிரேகபிஃ ஸார்தம் தவ ஶரணகோணாஃ பரிணதாஃ || 11 ||

த்வதீயம் ஸௌன்தர்யம் துஹினகிரிகன்யே துலயிதும்

கவீன்த்ராஃ கல்பன்தே கதமபி விரிஞ்சி-ப்ரப்றுதயஃ |

யதாலோகௌத்ஸுக்யா-தமரலலனா யான்தி மனஸா

தபோபிர்துஷ்ப்ராபாமபி கிரிஶ-ஸாயுஜ்ய-பதவீம் || 12 ||

னரம் வர்ஷீயாம்ஸம் னயனவிரஸம் னர்மஸு ஜடம்

தவாபாம்காலோகே பதித-மனுதாவன்தி ஶதஶஃ |

கலத்வேணீபன்தாஃ குசகலஶ-விஸ்த்ரிஸ்த-ஸிசயா

ஹடாத் த்ருட்யத்காஞ்யோ விகலித-துகூலா யுவதயஃ || 13 ||

க்ஷிதௌ ஷட்பஞ்சாஶத்-த்விஸமதிக-பஞ்சாஶ-துதகே

ஹுதஶே த்வாஷஷ்டி-ஶ்சதுரதிக-பஞ்சாஶ-தனிலே |

திவி த்விஃ ஷட் த்ரிம்ஶன் மனஸி ச சதுஃஷஷ்டிரிதி யே

மயூகா-ஸ்தேஷா-மப்யுபரி தவ பாதாம்புஜ-யுகம் || 14 ||

ஶரஜ்ஜ்யோத்ஸ்னா ஶுத்தாம் ஶஶியுத-ஜடாஜூட-மகுடாம்

வர-த்ராஸ-த்ராண-ஸ்படிககுடிகா-புஸ்தக-கராம் |

ஸக்றுன்ன த்வா னத்வா கதமிவ ஸதாம் ஸன்னிதததே

மது-க்ஷீர-த்ராக்ஷா-மதுரிம-துரீணாஃ பணிதயஃ || 15 ||

கவீன்த்ராணாம் சேதஃ கமலவன-பாலாதப-ருசிம்

பஜன்தே யே ஸன்தஃ கதிசிதருணாமேவ பவதீம் |

விரிஞ்சி-ப்ரேயஸ்யா-ஸ்தருணதர-ஶ்ர்றுங்கர லஹரீ-

கபீராபி-ர்வாக்பிஃ ர்விதததி ஸதாம் ரஞ்ஜனமமீ || 16 ||

ஸவித்ரீபி-ர்வாசாம் சஶி-மணி ஶிலா-பங்க ருசிபி-

ர்வஶின்யத்யாபி-ஸ்த்வாம் ஸஹ ஜனனி ஸம்சின்தயதி யஃ |

ஸ கர்தா காவ்யானாம் பவதி மஹதாம் பங்கிருசிபி-

ர்வசோபி-ர்வாக்தேவீ-வதன-கமலாமோத மதுரைஃ || 17 ||

தனுச்சாயாபிஸ்தே தருண-தரணி-ஶ்ரீஸரணிபி-

ர்திவம் ஸர்வா-முர்வீ-மருணிமனி மக்னாம் ஸ்மரதி யஃ |

பவன்த்யஸ்ய த்ரஸ்ய-த்வனஹரிண-ஶாலீன-னயனாஃ

ஸஹோர்வஶ்யா வஶ்யாஃ கதி கதி ன கீர்வாண-கணிகாஃ || 18 ||

முகம் பின்தும் க்றுத்வா குசயுகமத-ஸ்தஸ்ய தததோ

ஹரார்தம் த்யாயேத்யோ ஹரமஹிஷி தே மன்மதகலாம் |

ஸ ஸத்யஃ ஸம்க்ஷோபம் னயதி வனிதா இத்யதிலகு

த்ரிலோகீமப்யாஶு ப்ரமயதி ரவீன்து-ஸ்தனயுகாம் || 19 ||

கிரன்தீ-மங்கேப்யஃ கிரண-னிகுரும்பம்றுதரஸம்

ஹ்றுதி த்வா மாதத்தே ஹிமகரஶிலா-மூர்திமிவ யஃ |

ஸ ஸர்பாணாம் தர்பம் ஶமயதி ஶகுன்ததிப இவ

ஜ்வரப்லுஷ்டான் த்றுஷ்ட்யா ஸுகயதி ஸுதாதாரஸிரயா || 20 ||

தடில்லேகா-தன்வீம் தபன ஶஶி வைஶ்வானர மயீம்

னிஷ்ண்ணாம் ஷண்ணாமப்யுபரி கமலானாம் தவ கலாம் |

மஹாபத்மாதவ்யாம் ம்றுதித-மலமாயேன மனஸா

மஹான்தஃ பஶ்யன்தோ தததி பரமாஹ்லாத-லஹரீம் || 21 ||

பவானி த்வம் தாஸே மயி விதர த்றுஷ்டிம் ஸகருணாம்

இதி ஸ்தோதும் வாஞ்சன் கதயதி பவானி த்வமிதி யஃ |

ததைவ த்வம் தஸ்மை திஶஸி னிஜஸாயுஜ்ய-பதவீம்

முகுன்த-ப்ரம்ஹேன்த்ர ஸ்புட மகுட னீராஜிதபதாம் || 22 ||

த்வயா ஹ்றுத்வா வாமம் வபு-ரபரித்றுப்தேன மனஸா

ஶரீரார்தம் ஶம்போ-ரபரமபி ஶங்கே ஹ்றுதமபூத் |

யதேதத் த்வத்ரூபம் ஸகலமருணாபம் த்ரினயனம்

குசாப்யாமானம்ரம் குடில-ஶஶிசூடால-மகுடம் || 23 ||

ஜகத்ஸூதே தாதா ஹரிரவதி ருத்ரஃ க்ஷபயதே

திரஸ்குர்வ-ன்னேதத் ஸ்வமபி வபு-ரீஶ-ஸ்திரயதி |

ஸதா பூர்வஃ ஸர்வம் ததித மனுக்றுஹ்ணாதி ச ஶிவ-

ஸ்தவாஜ்ஞா மலம்ப்ய க்ஷணசலிதயோ ர்ப்ரூலதிகயோஃ || 24 ||

த்ரயாணாம் தேவானாம் த்ரிகுண-ஜனிதானாம் தவ ஶிவே

பவேத் பூஜா பூஜா தவ சரணயோ-ர்யா விரசிதா |

ததா ஹி த்வத்பாதோத்வஹன-மணிபீடஸ்ய னிகடே

ஸ்திதா ஹ்யேதே-ஶஶ்வன்முகுலித கரோத்தம்ஸ-மகுடாஃ || 25 ||

விரிஞ்சிஃ பஞ்சத்வம் வ்ரஜதி ஹரிராப்னோதி விரதிம்

வினாஶம் கீனாஶோ பஜதி தனதோ யாதி னிதனம் |

விதன்த்ரீ மாஹேன்த்ரீ-விததிரபி ஸம்மீலித-த்றுஶா

மஹாஸம்ஹாரே‌உஸ்மின் விஹரதி ஸதி த்வத்பதி ரஸௌ || 26 ||

ஜபோ ஜல்பஃ ஶில்பம் ஸகலமபி முத்ராவிரசனா

கதிஃ ப்ராதக்ஷிண்ய-க்ரமண-மஶனாத்யா ஹுதி-விதிஃ |

ப்ரணாமஃ ஸம்வேஶஃ ஸுகமகில-மாத்மார்பண-த்றுஶா

ஸபர்யா பர்யாய-ஸ்தவ பவது யன்மே விலஸிதம் || 27 ||

ஸுதாமப்யாஸ்வாத்ய ப்ரதி-பய-ஜரம்றுத்யு-ஹரிணீம்

விபத்யன்தே விஶ்வே விதி-ஶதமகாத்யா திவிஷதஃ |

கராலம் யத் க்ஷ்வேலம் கபலிதவதஃ காலகலனா

ன ஶம்போஸ்தன்மூலம் தவ ஜனனி தாடங்க மஹிமா || 28 ||

கிரீடம் வைரிஞ்சம் பரிஹர புரஃ கைடபபிதஃ

கடோரே கோடீரே ஸ்கலஸி ஜஹி ஜம்பாரி-மகுடம் |

ப்ரணம்ரேஷ்வேதேஷு ப்ரஸப-முபயாதஸ்ய பவனம்

பவஸ்யப்யுத்தானே தவ பரிஜனோக்தி-ர்விஜயதே || 29 ||

ஸ்வதேஹோத்பூதாபி-ர்க்றுணிபி-ரணிமாத்யாபி-ரபிதோ

னிஷேவ்யே னித்யே த்வா மஹமிதி ஸதா பாவயதி யஃ |

கிமாஶ்சர்யம் தஸ்ய த்ரினயன-ஸம்றுத்திம் த்றுணயதோ

மஹாஸம்வர்தாக்னி-ர்விரசயதி னீராஜனவிதிம் || 30 ||

சதுஃ-ஷஷ்டயா தன்த்ரைஃ ஸகல மதிஸன்தாய புவனம்

ஸ்திதஸ்தத்த்த-ஸித்தி ப்ரஸவ பரதன்த்ரைஃ பஶுபதிஃ |

புனஸ்த்வ-ன்னிர்பன்தா தகில-புருஷார்தைக கடனா-

ஸ்வதன்த்ரம் தே தன்த்ரம் க்ஷிதிதல மவாதீதர-திதம் || 31 ||

ஶிவஃ ஶக்திஃ காமஃ க்ஷிதி-ரத ரவிஃ ஶீதகிரணஃ

ஸ்மரோ ஹம்ஸஃ ஶக்ர-ஸ்ததனு ச பரா-மார-ஹரயஃ |

அமீ ஹ்றுல்லேகாபி-ஸ்திஸ்றுபி-ரவஸானேஷு கடிதா

பஜன்தே வர்ணாஸ்தே தவ ஜனனி னாமாவயவதாம் || 32 ||

ஸ்மரம் யோனிம் லக்ஷ்மீம் த்ரிதய-மித-மாதௌ தவ மனோ

ர்னிதாயைகே னித்யே னிரவதி-மஹாபோக-ரஸிகாஃ |

பஜன்தி த்வாம் சின்தாமணி-குணனிபத்தாக்ஷ-வலயாஃ

ஶிவாக்னௌ ஜுஹ்வன்தஃ ஸுரபிக்றுத-தாராஹுதி-ஶதை || 33 ||

ஶரீரம் த்வம் ஶம்போஃ ஶஶி-மிஹிர-வக்ஷோருஹ-யுகம்

தவாத்மானம் மன்யே பகவதி னவாத்மான-மனகம் |

அதஃ ஶேஷஃ ஶேஷீத்யய-முபய-ஸாதாரணதயா

ஸ்திதஃ ஸம்பன்தோ வாம் ஸமரஸ-பரானன்த-பரயோஃ || 34 ||

மனஸ்த்வம் வ்யோம த்வம் மருதஸி மருத்ஸாரதி-ரஸி

த்வமாப-ஸ்த்வம் பூமி-ஸ்த்வயி பரிணதாயாம் ன ஹி பரம் |

த்வமேவ ஸ்வாத்மானம் பரிண்மயிதும் விஶ்வ வபுஷா

சிதானன்தாகாரம் ஶிவயுவதி பாவேன பிப்றுஷே || 35 ||

தவாஜ்ஞசக்ரஸ்தம் தபன-ஶஶி கோடி-த்யுதிதரம்

பரம் ஶம்பு வன்தே பரிமிலித-பார்ஶ்வம் பரசிதா |

யமாராத்யன் பக்த்யா ரவி ஶஶி ஶுசீனா-மவிஷயே

னிராலோகே ‌உலோகே னிவஸதி ஹி பாலோக-புவனே || 36 ||

விஶுத்தௌ தே ஶுத்தஸ்பதிக விஶதம் வ்யோம-ஜனகம்

ஶிவம் ஸேவே தேவீமபி ஶிவஸமான-வ்யவஸிதாம் |

யயோஃ கான்த்யா யான்த்யாஃ ஶஶிகிரண்-ஸாரூப்யஸரணே

விதூதான்த-ர்த்வான்தா விலஸதி சகோரீவ ஜகதீ || 37 ||

ஸமுன்மீலத் ஸம்வித்கமல-மகரன்தைக-ரஸிகம்

பஜே ஹம்ஸத்வன்த்வம் கிமபி மஹதாம் மானஸசரம் |

யதாலாபா-தஷ்டாதஶ-குணித-வித்யாபரிணதிஃ

யதாதத்தே தோஷாத் குண-மகில-மத்ப்யஃ பய இவ || 38 ||

தவ ஸ்வாதிஷ்டானே ஹுதவஹ-மதிஷ்டாய னிரதம்

தமீடே ஸம்வர்தம் ஜனனி மஹதீம் தாம் ச ஸமயாம் |

யதாலோகே லோகான் தஹதி மஹஸி க்ரோத-கலிதே

தயார்த்ரா யா த்றுஷ்டிஃ ஶிஶிர-முபசாரம் ரசயதி || 39 ||

தடித்வன்தம் ஶக்த்யா திமிர-பரிபன்தி-ஸ்புரணயா

ஸ்புர-ன்னா னரத்னாபரண-பரிணத்தேன்த்ர-தனுஷம் |

தவ ஶ்யாமம் மேகம் கமபி மணிபூரைக-ஶரணம்

னிஷேவே வர்ஷன்தம்-ஹரமிஹிர-தப்தம் த்ரிபுவனம் || 40 ||

தவாதாரே மூலே ஸஹ ஸமயயா லாஸ்யபரயா

னவாத்மான மன்யே னவரஸ-மஹாதாண்டவ-னடம் |

உபாப்யா மேதாப்யா-முதய-விதி முத்திஶ்ய தயயா

ஸனாதாப்யாம் ஜஜ்ஞே ஜனக ஜனனீமத் ஜகதிதம் || 41 ||

த்விதீய பாகஃ – ஸௌன்தர்ய லஹரீ

கதை-ர்மாணிக்யத்வம் ககனமணிபிஃ ஸான்த்ரகடிதம்

கிரீடம் தே ஹைமம் ஹிமகிரிஸுதே கீதயதி யஃ ||

ஸ னீடேயச்சாயா-ச்சுரண-ஶகலம் சன்த்ர-ஶகலம்

தனுஃ ஶௌனாஸீரம் கிமிதி ன னிபத்னாதி திஷணாம் || 42 ||

துனோது த்வான்தம் ன-ஸ்துலித-தலிதேன்தீவர-வனம்

கனஸ்னிக்த-ஶ்லக்ஷ்ணம் சிகுர னிகுரும்பம் தவ ஶிவே |

யதீயம் ஸௌரப்யம் ஸஹஜ-முபலப்தும் ஸுமனஸோ

வஸன்த்யஸ்மின் மன்யே பலமதன வாடீ-விடபினாம் || 43 ||

தனோது க்ஷேமம் ன-ஸ்தவ வதனஸௌன்தர்யலஹரீ

பரீவாஹஸ்ரோதஃ-ஸரணிரிவ ஸீமன்தஸரணிஃ|

வஹன்தீ- ஸின்தூரம் ப்ரபலகபரீ-பார-திமிர

த்விஷாம் ப்றுன்தை-ர்வன்தீக்றுதமேவ னவீனார்க கேரணம் || 44 ||

அராலை ஸ்வாபாவ்யா-தலிகலப-ஸஶ்ரீபி ரலகைஃ

பரீதம் தே வக்த்ரம் பரிஹஸதி பங்கேருஹருசிம் |

தரஸ்மேரே யஸ்மின் தஶனருசி கிஞ்ஜல்க-ருசிரே

ஸுகன்தௌ மாத்யன்தி ஸ்மரதஹன சக்ஷு-ர்மதுலிஹஃ || 45 ||

லலாடம் லாவண்ய த்யுதி விமல-மாபாதி தவ யத்

த்விதீயம் தன்மன்யே மகுடகடிதம் சன்த்ரஶகலம் |

விபர்யாஸ-ன்யாஸா துபயமபி ஸம்பூய ச மிதஃ

ஸுதாலேபஸ்யூதிஃ பரிணமதி ராகா-ஹிமகரஃ || 46 ||

ப்ருவௌ புக்னே கிம்சித்புவன-பய-பங்கவ்யஸனினி

த்வதீயே னேத்ராப்யாம் மதுகர-ருசிப்யாம் த்றுதகுணம் |

தனு ர்மன்யே ஸவ்யேதரகர க்றுஹீதம் ரதிபதேஃ

ப்ரகோஷ்டே முஷ்டௌ ச ஸ்தகயதே னிகூடான்தர-முமே || 47 ||

அஹஃ ஸூதே ஸவ்ய தவ னயன-மர்காத்மகதயா

த்ரியாமாம் வாமம் தே ஸ்றுஜதி ரஜனீனாயகதயா |

த்றுதீயா தே த்றுஷ்டி-ர்தரதலித-ஹேமாம்புஜ-ருசிஃ

ஸமாதத்தே ஸன்த்யாம் திவஸர்-னிஶயோ-ரன்தரசரீம் || 48 ||

விஶாலா கல்யாணீ ஸ்புதருசி-ரயோத்யா குவலயைஃ

க்றுபாதாராதாரா கிமபி மதுரா‌உ‌உபோகவதிகா |

அவன்தீ த்றுஷ்டிஸ்தே பஹுனகர-விஸ்தார-விஜயா

த்ருவம் தத்தன்னாம-வ்யவஹரண-யோக்யாவிஜயதே || 49 |

கவீனாம் ஸன்தர்ப-ஸ்தபக-மகரன்தைக-ரஸிகம்

கடாக்ஷ-வ்யாக்ஷேப-ப்ரமரகலபௌ கர்ணயுகலம் |

அமுஞ்ச்ன்தௌ த்றுஷ்ட்வா தவ னவரஸாஸ்வாத-தரலௌ

அஸூயா-ஸம்ஸர்கா-தலிகனயனம் கிஞ்சிதருணம் || 50 ||

ஶிவே ஶங்காரார்த்ரா ததிதரஜனே குத்ஸனபரா

ஸரோஷா கங்காயாம் கிரிஶசரிதே விஸ்மயவதீ |

ஹராஹிப்யோ பீதா ஸரஸிருஹ ஸௌபாக்ய-ஜனனீ

ஸகீஷு ஸ்மேரா தே மயி ஜனனி த்றுஷ்டிஃ ஸகருணா || 51 ||

கதே கர்ணாப்யர்ணம் கருத இவ பக்ஷ்மாணி தததீ

புராம் பேத்து-ஶ்சித்தப்ரஶம-ரஸ-வித்ராவண பலே |

இமே னேத்ரே கோத்ராதரபதி-குலோத்தம்ஸ-கலிகே

தவாகர்ணாக்றுஷ்ட ஸ்மரஶர-விலாஸம் கலயதஃ|| 52 ||

விபக்த-த்ரைவர்ண்யம் வ்யதிகரித-லீலாஞ்ஜனதயா

விபாதி த்வன்னேத்ர த்ரிதய மித-மீஶானதயிதே |

புனஃ ஸ்ரஷ்டும் தேவான் த்ருஹிண ஹரி-ருத்ரானுபரதான்

ரஜஃ ஸத்வம் வேப்ரத் தம இதி குணானாம் த்ரயமிவ || 53 ||

பவித்ரீகர்தும் னஃ பஶுபதி-பராதீன-ஹ்றுதயே

தயாமித்ரை ர்னேத்ரை-ரருண-தவல-ஶ்யாம ருசிபிஃ |

னதஃ ஶோணோ கங்கா தபனதனயேதி த்ருவமும்

த்ரயாணாம் தீர்தானா-முபனயஸி ஸம்பேத-மனகம் || 54 ||

னிமேஷோன்மேஷாப்யாம் ப்ரலயமுதயம் யாதி ஜகதி

தவேத்யாஹுஃ ஸன்தோ தரணிதர-ராஜன்யதனயே |

த்வதுன்மேஷாஜ்ஜாதம் ஜகதித-மஶேஷம் ப்ரலயதஃ

பரேத்ராதும் ஶம்ங்கே பரிஹ்றுத-னிமேஷா-ஸ்தவ த்றுஶஃ || 55 ||

தவாபர்ணே கர்ணே ஜபனயன பைஶுன்ய சகிதா

னிலீயன்தே தோயே னியத மனிமேஷாஃ ஶபரிகாஃ |

இயம் ச ஶ்ரீ-ர்பத்தச்சதபுடகவாடம் குவலயம்

ஜஹாதி ப்ரத்யூஷே னிஶி ச விகதய்ய ப்ரவிஶதி|| 56 ||

த்றுஶா த்ராகீயஸ்யா தரதலித னீலோத்பல ருசா

தவீயாம்ஸம் தீனம் ஸ்னபா க்றுபயா மாமபி ஶிவே |

அனேனாயம் தன்யோ பவதி ன ச தே ஹானிரியதா

வனே வா ஹர்ம்யே வா ஸமகர னிபாதோ ஹிமகரஃ || 57 ||

அராலம் தே பாலீயுகல-மகராஜன்யதனயே

ன கேஷா-மாதத்தே குஸுமஶர கோதண்ட-குதுகம் |

திரஶ்சீனோ யத்ர ஶ்ரவணபத-முல்ல்ங்ய்ய விலஸன்

அபாம்க வ்யாஸம்கோ திஶதி ஶரஸன்தான திஷணாம் || 58 |

ஸ்புரத்கண்டாபோக-ப்ரதிபலித தாட்ங்க யுகலம்

சதுஶ்சக்ரம் மன்யே தவ முகமிதம் மன்மதரதம் |

யமாருஹ்ய த்ருஹ்ய த்யவனிரத மர்கேன்துசரணம்

மஹாவீரோ மாரஃ ப்ரமதபதயே ஸஜ்ஜிதவதே || 59 ||

ஸரஸ்வத்யாஃ ஸூக்தீ-ரம்றுதலஹரீ கௌஶலஹரீஃ

பிப்னத்யாஃ ஶர்வாணி ஶ்ரவண-சுலுகாப்யா-மவிரலம் |

சமத்காரஃ-ஶ்லாகாசலித-ஶிரஸஃ குண்டலகணோ

ஜணத்கரைஸ்தாரைஃ ப்ரதிவசன-மாசஷ்ட இவ தே || 60 ||

அஸௌ னாஸாவம்ஶ-ஸ்துஹினகிரிவண்ஶ-த்வஜபடி

த்வதீயோ னேதீயஃ பலது பல-மஸ்மாகமுசிதம் |

வஹத்யன்தர்முக்தாஃ ஶிஶிரகர-னிஶ்வாஸ-கலிதம்

ஸம்றுத்த்யா யத்தாஸாம் பஹிரபி ச முக்தாமணிதரஃ || 61 ||

ப்ரக்றுத்யா‌உ‌உரக்தாயா-ஸ்தவ ஸுததி தன்தச்சதருசேஃ

ப்ரவக்ஷ்யே ஸத்றுஶ்யம் ஜனயது பலம் வித்ருமலதா |

ன பிம்பம் தத்பிம்ப-ப்ரதிபலன-ராகா-தருணிதம்

துலாமத்ராரோடும் கதமிவ விலஜ்ஜேத கலயா || 62 ||

ஸ்மிதஜ்யோத்ஸ்னாஜாலம் தவ வதனசன்த்ரஸ்ய பிபதாம்

சகோராணா-மாஸீ-ததிரஸதயா சஞ்சு-ஜடிமா |

அதஸ்தே ஶீதாம்ஶோ-ரம்றுதலஹரீ மாம்லருசயஃ

பிபன்தீ ஸ்வச்சன்தம் னிஶி னிஶி ப்றுஶம் காஞ்ஜி கதியா || 63 ||

அவிஶ்ரான்தம் பத்யுர்குணகண கதாம்ரேடனஜபா

ஜபாபுஷ்பச்சாயா தவ ஜனனி ஜிஹ்வா ஜயதி ஸா |

யதக்ராஸீனாயாஃ ஸ்படிகத்றுஷ-தச்சச்சவிமயி

ஸரஸ்வத்யா மூர்திஃ பரிணமதி மாணிக்யவபுஷா || 64 ||

ரணே ஜித்வா தைத்யா னபஹ்றுத-ஶிரஸ்த்ரைஃ கவசிபிஃ

னிவ்றுத்தை-ஶ்சண்டாம்ஶ-த்ரிபுரஹர-னிர்மால்ய-விமுகைஃ |

விஶாகேன்த்ரோபேன்த்ரைஃ ஶஶிவிஶத-கர்பூரஶகலா

விலீயன்தே மாதஸ்தவ வதனதாம்பூல-கபலாஃ || 65 ||

விபஞ்ச்யா காயன்தீ விவித-மபதானம் பஶுபதே-

ஸ்த்வயாரப்தே வக்தும் சலிதஶிரஸா ஸாதுவசனே |

ததீயை-ர்மாதுர்யை-ரபலபித-தன்த்ரீகலரவாம்

னிஜாம் வீணாம் வாணீம் னிசுலயதி சோலேன னிப்றுதம் || 66 ||

கரக்ரேண ஸ்ப்றுஷ்டம் துஹினகிரிணா வத்ஸலதயா

கிரிஶேனோ-தஸ்தம் முஹுரதரபானாகுலதயா |

கரக்ராஹ்யம் ஶம்போர்முகமுகுரவ்றுன்தம் கிரிஸுதே

கதம்கரம் ப்ரூம-ஸ்தவ சுபுகமோபம்யரஹிதம் || 67 ||

புஜாஶ்லேஷான்னித்யம் புரதமயிதுஃ கன்டகவதீ

தவ க்ரீவா தத்தே முககமலனால-ஶ்ரியமியம் |

ஸ்வதஃ ஶ்வேதா காலா கரு பஹுல-ஜம்பாலமலினா

ம்றுணாலீலாலித்யம் வஹதி யததோ ஹாரலதிகா || 68 ||

கலே ரேகாஸ்திஸ்ரோ கதி கமக கீதைக னிபுணே

விவாஹ-வ்யானத்த-ப்ரகுணகுண-ஸம்க்யா ப்ரதிபுவஃ |

விராஜன்தே னானாவித-மதுர-ராகாகர-புவாம்

த்ரயாணாம் க்ராமாணாம் ஸ்திதி-னியம-ஸீமான இவ தே || 69 ||

ம்றுணாலீ-ம்றுத்வீனாம் தவ புஜலதானாம் சதஸ்றுணாம்

சதுர்பிஃ ஸௌன்த்ரயம் ஸரஸிஜபவஃ ஸ்தௌதி வதனைஃ |

னகேப்யஃ ஸன்த்ரஸ்யன் ப்ரதம-மதனா தன்தகரிபோஃ

சதுர்ணாம் ஶீர்ஷாணாம் ஸம-மபயஹஸ்தார்பண-தியா || 70 ||

னகானா-முத்யோதை-ர்னவனலினராகம் விஹஸதாம்

கராணாம் தே கான்திம் கதய கதயாமஃ கதமுமே |

கயாசித்வா ஸாம்யம் பஜது கலயா ஹன்த கமலம்

யதி க்ரீடல்லக்ஷ்மீ-சரணதல-லாக்ஷாரஸ-சணம் || 71 ||

ஸமம் தேவி ஸ்கன்த த்விபிவதன பீதம் ஸ்தனயுகம்

தவேதம் னஃ கேதம் ஹரது ஸததம் ப்ரஸ்னுத-முகம் |

யதாலோக்யாஶங்காகுலித ஹ்றுதயோ ஹாஸஜனகஃ

ஸ்வகும்பௌ ஹேரம்பஃ பரிம்றுஶதி ஹஸ்தேன ஜடிதி || 72 ||

அமூ தே வக்ஷோஜா-வம்றுதரஸ-மாணிக்ய குதுபௌ

ன ஸன்தேஹஸ்பன்தோ னகபதி பதாகே மனஸி னஃ |

பிபன்தௌ தௌ யஸ்மா தவிதித வதூஸங்க ரஸிகௌ

குமாராவத்யாபி த்விரதவதன-க்ரௌஞ்ச்தலனௌ || 73 ||

வஹத்யம்ப ஸ்த்ம்பேரம-தனுஜ-கும்பப்ரக்றுதிபிஃ

ஸமாரப்தாம் முக்தாமணிபிரமலாம் ஹாரலதிகாம் |

குசாபோகோ பிம்பாதர-ருசிபி-ரன்தஃ ஶபலிதாம்

ப்ரதாப-வ்யாமிஶ்ராம் புரதமயிதுஃ கீர்திமிவ தே || 74 ||

தவ ஸ்தன்யம் மன்யே தரணிதரகன்யே ஹ்றுதயதஃ

பயஃ பாராவாரஃ பரிவஹதி ஸாரஸ்வதமிவ |

தயாவத்யா தத்தம் த்ரவிடஶிஶு-ராஸ்வாத்ய தவ யத்

கவீனாம் ப்ரௌடானா மஜனி கமனீயஃ கவயிதா || 75 ||

ஹரக்ரோத-ஜ்வாலாவலிபி-ரவலீடேன வபுஷா

கபீரே தே னாபீஸரஸி க்றுதஸஙோ மனஸிஜஃ |

ஸமுத்தஸ்தௌ தஸ்மா-தசலதனயே தூமலதிகா

ஜனஸ்தாம் ஜானீதே தவ ஜனனி ரோமாவலிரிதி || 76 ||

யதேதத்காலின்தீ-தனுதர-தரங்காக்றுதி ஶிவே

க்றுஶே மத்யே கிஞ்சிஜ்ஜனனி தவ யத்பாதி ஸுதியாம் |

விமர்தா-தன்யோன்யம் குசகலஶயோ-ரன்தரகதம்

தனூபூதம் வ்யோம ப்ரவிஶதிவ னாபிம் குஹரிணீம் || 77 ||

ஸ்திரோ கங்கா வர்தஃ ஸ்தனமுகுல-ரோமாவலி-லதா

கலாவாலம் குண்டம் குஸுமஶர தேஜோ-ஹுதபுஜஃ |

ரதே-ர்லீலாகாரம் கிமபி தவ னாபிர்கிரிஸுதே

பேலத்வாரம் ஸித்தே-ர்கிரிஶனயனானாம் விஜயதே || 78 ||

னிஸர்க-க்ஷீணஸ்ய ஸ்தனதட-பரேண க்லமஜுஷோ

னமன்மூர்தே ர்னாரீதிலக ஶனகை-ஸ்த்ருட்யத இவ |

சிரம் தே மத்யஸ்ய த்ருடித தடினீ-தீர-தருணா

ஸமாவஸ்தா-ஸ்தேம்னோ பவது குஶலம் ஶைலதனயே || 79 |

குசௌ ஸத்யஃ ஸ்வித்ய-த்தடகடித-கூர்பாஸபிதுரௌ

கஷன்தௌ-தௌர்மூலே கனககலஶாபௌ கலயதா |

தவ த்ராதும் பங்காதலமிதி வலக்னம் தனுபுவா

த்ரிதா னத்த்ம் தேவீ த்ரிவலி லவலீவல்லிபிரிவ || 80 ||

குருத்வம் விஸ்தாரம் க்ஷிதிதரபதிஃ பார்வதி னிஜாத்

னிதம்பா-தாச்சித்ய த்வயி ஹரண ரூபேண னிததே |

அதஸ்தே விஸ்தீர்ணோ குருரயமஶேஷாம் வஸுமதீம்

னிதம்ப-ப்ராக்பாரஃ ஸ்தகயதி ஸகுத்வம் னயதி ச || 81 ||

கரீன்த்ராணாம் ஶுண்டான்-கனககதலீ-காண்டபடலீம்

உபாப்யாமூருப்யா-முபயமபி னிர்ஜித்ய பவதி |

ஸுவ்றுத்தாப்யாம் பத்யுஃ ப்ரணதிகடினாப்யாம் கிரிஸுதே

விதிஜ்ஞே ஜானுப்யாம் விபுத கரிகும்ப த்வயமஸி || 82 ||

பராஜேதும் ருத்ரம் த்விகுணஶரகர்பௌ கிரிஸுதே

னிஷங்கௌ ஜங்கே தே விஷமவிஶிகோ பாட-மக்றுத |

யதக்ரே த்றுஸ்யன்தே தஶஶரபலாஃ பாதயுகலீ

னகாக்ரச்சன்மானஃ ஸுர முகுட-ஶாணைக-னிஶிதாஃ || 83 ||

ஶ்ருதீனாம் மூர்தானோ தததி தவ யௌ ஶேகரதயா

மமாப்யேதௌ மாதஃ ஶேரஸி தயயா தேஹி சரணௌ |

யய‌ஓஃ பாத்யம் பாதஃ பஶுபதி ஜடாஜூட தடினீ

யயோ-ர்லாக்ஷா-லக்ஷ்மீ-ரருண ஹரிசூடாமணி ருசிஃ || 84 ||

னமோ வாகம் ப்ரூமோ னயன-ரமணீயாய பதயோஃ

தவாஸ்மை த்வன்த்வாய ஸ்புட-ருசி ரஸாலக்தகவதே |

அஸூயத்யத்யன்தம் யதபிஹனனாய ஸ்ப்றுஹயதே

பஶூனா-மீஶானஃ ப்ரமதவன-கங்கேலிதரவே || 85 ||

ம்றுஷா க்றுத்வா கோத்ரஸ்கலன-மத வைலக்ஷ்யனமிதம்

லலாடே பர்தாரம் சரணகமலே தாடயதி தே |

சிராதன்தஃ ஶல்யம் தஹனக்றுத முன்மூலிதவதா

துலாகோடிக்வாணைஃ கிலிகிலித மீஶான ரிபுணா || 86 ||

ஹிமானீ ஹன்தவ்யம் ஹிமகிரினிவாஸைக-சதுரௌ

னிஶாயாம் னித்ராணம் னிஶி-சரமபாகே ச விஶதௌ |

வரம் லக்ஷ்மீபாத்ரம் ஶ்ரிய-மதிஸ்றுஹன்தோ ஸமயினாம்

ஸரோஜம் த்வத்பாதௌ ஜனனி ஜயத-ஶ்சித்ரமிஹ கிம் || 87 ||

பதம் தே கீர்தீனாம் ப்ரபதமபதம் தேவி விபதாம்

கதம் னீதம் ஸத்பிஃ கடின-கமடீ-கர்பர-துலாம் |

கதம் வா பாஹுப்யா-முபயமனகாலே புரபிதா

யதாதாய ன்யஸ்தம் த்றுஷதி தயமானேன மனஸா || 88 ||

னகை-ர்னாகஸ்த்ரீணாம் கரகமல-ஸம்கோச-ஶஶிபிஃ

தரூணாம் திவ்யானாம் ஹஸத இவ தே சண்டி சரணௌ |

பலானி ஸ்வஃஸ்தேப்யஃ கிஸலய-கராக்ரேண தததாம்

தரித்ரேப்யோ பத்ராம் ஶ்ரியமனிஶ-மஹ்னாய தததௌ || 89 ||

ததானே தீனேப்யஃ ஶ்ரியமனிஶ-மாஶானுஸத்றுஶீம்

அமன்தம் ஸௌன்தர்யம் ப்ரகர-மகரன்தம் விகிரதி |

தவாஸ்மின் மன்தார-ஸ்தபக-ஸுபகே யாது சரணே

னிமஜ்ஜன் மஜ்ஜீவஃ கரணசரணஃ ஷ்ட்சரணதாம் || 90 ||

பதன்யாஸ-க்ரீடா பரிசய-மிவாரப்து-மனஸஃ

ஸ்கலன்தஸ்தே கேலம் பவனகலஹம்ஸா ன ஜஹதி |

அதஸ்தேஷாம் ஶிக்ஷாம் ஸுபகமணி-மஞ்ஜீர-ரணித-

ச்சலாதாசக்ஷாணம் சரணகமலம் சாருசரிதே || 91

கதாஸ்தே மஞ்சத்வம் த்ருஹிண ஹரி ருத்ரேஶ்வர ப்றுதஃ

ஶிவஃ ஸ்வச்ச-ச்சாயா-கடித-கபட-ப்ரச்சதபடஃ |

த்வதீயானாம் பாஸாம் ப்ரதிபலன ராகாருணதயா

ஶரீரீ ஶ்றுங்காரோ ரஸ இவ த்றுஶாம் தோக்தி குதுகம் || 92 ||

அராலா கேஶேஷு ப்ரக்றுதி ஸரலா மன்தஹஸிதே

ஶிரீஷாபா சித்தே த்றுஷதுபலஶோபா குசதடே |

ப்றுஶம் தன்வீ மத்யே ப்றுது-ருரஸிஜாரோஹ விஷயே

ஜகத்த்ரதும் ஶம்போ-ர்ஜயதி கருணா காசிதருணா || 93 ||

கலங்கஃ கஸ்தூரீ ரஜனிகர பிம்பம் ஜலமயம்

கலாபிஃ கர்பூரை-ர்மரகதகரண்டம் னிபிடிதம் |

அதஸ்த்வத்போகேன ப்ரதிதினமிதம் ரிக்தகுஹரம்

விதி-ர்பூயோ பூயோ னிபிடயதி னூனம் தவ க்றுதே || 94 ||

புராரன்தே-ரன்தஃ புரமஸி தத-ஸ்த்வசரணயோஃ

ஸபர்யா-மர்யாதா தரலகரணானா-மஸுலபா |

ததா ஹ்யேதே னீதாஃ ஶதமகமுகாஃ ஸித்திமதுலாம்

தவ த்வாரோபான்தஃ ஸ்திதிபி-ரணிமாத்யாபி-ரமராஃ || 95 ||

கலத்ரம் வைதாத்ரம் கதிகதி பஜன்தே ன கவயஃ

ஶ்ரியோ தேவ்யாஃ கோ வா ன பவதி பதிஃ கைரபி தனைஃ |

மஹாதேவம் ஹித்வா தவ ஸதி ஸதீனா-மசரமே

குசப்யா-மாஸங்கஃ குரவக-தரோ-ரப்யஸுலபஃ || 96 ||

கிராமாஹு-ர்தேவீம் த்ருஹிணக்றுஹிணீ-மாகமவிதோ

ஹரேஃ பத்னீம் பத்மாம் ஹரஸஹசரீ-மத்ரிதனயாம் |

துரீயா காபி த்வம் துரதிகம-னிஸ்ஸீம-மஹிமா

மஹாமாயா விஶ்வம் ப்ரமயஸி பரப்ரஹ்மமஹிஷி || 97 |

கதா காலே மாதஃ கதய கலிதாலக்தகரஸம்

பிபேயம் வித்யார்தீ தவ சரண-னிர்ணேஜனஜலம் |

ப்ரக்றுத்யா மூகானாமபி ச கவிதா0காரணதயா

கதா தத்தே வாணீமுககமல-தாம்பூல-ரஸதாம் || 98 ||

ஸரஸ்வத்யா லக்ஷ்ம்யா விதி ஹரி ஸபத்னோ விஹரதே

ரதேஃ பதிவ்ரத்யம் ஶிதிலபதி ரம்யேண வபுஷா |

சிரம் ஜீவன்னேவ க்ஷபித-பஶுபாஶ-வ்யதிகரஃ

பரானன்தாபிக்யம் ரஸயதி ரஸம் த்வத்பஜனவான் || 99 ||

ப்ரதீப ஜ்வாலாபி-ர்திவஸகர-னீராஜனவிதிஃ

ஸுதாஸூதே-ஶ்சன்த்ரோபல-ஜலலவை-ரக்யரசனா |

ஸ்வகீயைரம்போபிஃ ஸலில-னிதி-ஸௌஹித்யகரணம்

த்வதீயாபி-ர்வாக்பி-ஸ்தவ ஜனனி வாசாம் ஸ்துதிரியம் || 100 ||

ஸௌன்தயலஹரி முக்யஸ்தோத்ரம் ஸம்வார்ததாயகம் |

பகவத்பாத ஸன்க்லுப்தம் படேன் முக்தௌ பவேன்னரஃ ||

ஸௌன்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்…

(soundarya lahari tamil) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Lalithambigai Songs, லலிதாம்பிகை பாடல்கள். You can also save this post சௌந்தர்ய லஹரி ஸ்லோகம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment