இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ஓம்நமோ நமசிவாய ஓம்நமோ நமசிவாய) – Om Namo Namashivaya Om Namo Namashivaya பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… ஓம்நமோ நமசிவாய ஓம்நமோ நமசிவாய ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

ஓம்நமோ நமசிவாய ஓம்நமோ நமசிவாய ஓம்நமோ நமசிவாய ஓம்நமோ நமோ பாடல் வரிகள் – Om Namo Namashivaya Om Namo Namashivaya Tamil Lyrics

============

ஓம்நமோ நமசிவாய ஓம்நமோ நமசிவாய

ஓம்நமோ நமசிவாய ஓம்நமோ நமோ

ஓம்நமோ நமசிவாய ஓம்நமோ நமசிவாய

ஓம்நமோ நமசிவாய ஓம்நமோ நமோ

கொன்றையைத் தரித்தவனே காமனை யெரித்தவனே

காலனை யுதைத்தவனே ஓம்நமோ நமோ

மங்கையை வரித்தவனே கங்கையைத் தரித்தவனே

முப்புரம் எரித்தவனே ஓம்நமோ நமோ

செஞ்சடை தரித்தவனே சேந்தனை அளித்தவனே

சிந்தையில் அமர்ந்தவனே ஓம்நமோ நமோ

செந்நிறம் படைத்தவனே சந்திரன் தரித்தவனே

விந்தைகள் புரிந்தவனே ஓம்நமோ நமோ

தன்னுரு மறைத்தவனே தென்திசை தவத்தவனே

தேவரும் துதிப்பவனே ஓம்நமோ நமோ

மண்தனைச் சுமந்தவனே மேனியைப் பகிர்ந்தவனே

தேவியை மணந்தவனே ஓம்நமோ நமோ

அன்பினில் களிப்பவனே ஆனந்தம் அளிப்பவனே

இன்பங்கள் கொடுப்பவனே ஓம்நமோ நமோ

நெஞ்சினில் இருப்பவனே நேசத்தில் மணப்பவனே

துன்பங்கள் அழிப்பவனே ஓம்நமோ நமோ

ஓம்நமோ நமசிவாய ஓம்நமோ நமசிவாய

ஓம்நமோ நமசிவாய ஓம்நமோ நமோ

ஓம்நமோ நமசிவாய ஓம்நமோ நமசிவாய

ஓம்நமோ நமசிவாய ஓம்நமோ நமோ

(om namo namashivaya om namo namashivaya) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Shiva Songs, Shiva MP3 songs lyrics, Stotram, சிவன் பாடல் வரிகள். You can also save this post ஓம்நமோ நமசிவாய ஓம்நமோ நமசிவாய or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment