இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ஸ்வாகதம் கிருஷ்ணா சரணாகதம் கிருஷ்ணா) – Swagatam Krishna Sharanagatam Krishna Song Lyrics in Tamil பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… ஸ்வாகதம் கிருஷ்ணா சரணாகதம் கிருஷ்ணா ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

ஸ்வாகதம் கிருஷ்ணா..

சரணாகதம் கிருஷ்ணா..

ஸ்வாகதம் கிருஷ்ணா..

சரணாகதம் கிருஷ்ணா..

இக ஸ்வாகதம் கிருஷ்ணா..

சரணாகதம் கிருஷ்ணா..

மதுராபுரி சாதனா..

மிருது வதனா மதுசூதனா..

ஸ்வாகதம் கிருஷ்ணா..

சரணாகதம் கிருஷ்ணா..

மதுராபுரி சாதனா..

மிருது வதனா மதுசூதனா..

ஸ்வாகதம் கிருஷ்ணா..

சரணாகதம் கிருஷ்ணா..

மதுராபுரி சாதனா..

மிருது வதனா மதுசூதனா..

ஸ்வாகதம் கிருஷ்ணா..

சரணாகதம் கிருஷ்ணா..

மதுராபுரி சாதனா..

மிருது வதனா மதுசூதனா..

ஸ்வாகதம் கிருஷ்ணா..

சரணாகதம் கிருஷ்ணா..

போகதாப்த சுலபா..

சுபுஷ்ப கந்த கலபா..

போகதாப்த சுலபா..

சுபுஷ்ப கந்த கலபா..

போகதாப்த சுலபா..

சுபுஷ்ப கந்த கலபா..

கஸ்தூரி திலமஹிபா..

மமகாந்தனந்த கோபகந்த..

ஸ்வாகதம் கிருஷ்ணா..

சரணாகதம் கிருஷ்ணா..

போகதாப்த சுலபா..

சுபுஷ்ப கந்த கலபா..

கஸ்தூரி திலமஹிபா..

மமகாந்தனந்த கோபகந்த..

ஸ்வாகதம் கிருஷ்ணா..

சரணாகதம் கிருஷ்ணா..

மதுராபுரி சாதனா..

மிருது வதனா மதுசூதனா..

ஸ்வாகதம் கிருஷ்ணா..

சரணாகதம் கிருஷ்ணா..

முஷ்டிகாசூர சாநூரமல்ல..

மல்லவிசாரத மதுசூதனா..

முஷ்டிகாசூர சாநூரமல்ல..

மல்லவிசாரத மதுசூதனா..

முஷ்டிகாசூர சாநூரமல்ல..

மல்லவிசாரத குவலயபீட்ட..

மர்தன காளிங்கனர்தன..

கோகுலரக்ஷன சகலசுலக்ஷன தேவா..

மர்தன காளிங்கனர்தன..

கோகுலரக்ஷன சகலசுலக்ஷன தேவா..

மர்தன காளிங்கனர்தன..

கோகுலரக்ஷன சகலசுலக்ஷன தேவா..

சிஷ்டஜனபால சங்கல்பகல்ப..

கல்ப சதகோடி அசமபராபாவ..

சிஷ்டஜனபால சங்கல்பகல்ப..

கல்ப சதகோடி அசமபராபாவ..

தீரமுநிஜன விஹார மதன..

சுகுமார தைத்ய சம்ஹாரதேவா..

தீரமுநிஜன விஹார மதன..

சுகுமார தைத்ய சம்ஹாரதேவா..

மதுர மதுர ரதிசாகச சாகச..

ப்ரஜயுவ தீஜன மானசபூஜித..

மதுர மதுர ரதிசாகச சாகச..

ப்ரஜயுவ தீஜன மானசபூஜித..

ஸ் த ப க ரி ப க ரி ஸ த ஸ..

ஸ ரி க ப த..

ஸ் த ப க ரி ப க ரி ஸ த ஸ..

ஸ ஸ ரி ரி க க ப த..

ஸ் ஸா த ப ப க ரி ரி..

ப க ரி ஸ த ஸ..

ஸ ரி க ரி க ப க ப த..

ஸ் த ப க ரி ப க ரி ஸ த ஸ..

தத்தி தகஜனுதோம்..

தித்தகஜனுதோம்..

தகஜனுதோம்..

ஸ் த ப க ரி ப க ரி ஸ த ஸ..

தத்தி தகஜனுதோம்..

தித்தகஜனுதோம்..

தகஜனுதோம்..

ஸ் த ப க ரி ப க ரி ஸ த ஸ..

தகதறி குகுந்தன கிடதகதீம்..

தகதறி குகுந்தன கிடதகதீம்..

தகதறி குகுந்தன கிடதகதீம்..

தகதறி குகுந்தன கிடதகதீம்..

தகதறி குகுந்தன கிடதகதீம்..

தகதறி குகுந்தன கிடதகதீம்..

தகதறி குகுந்தன கிடதகதீம்..

தகதறி குகுந்தன கிடதகதீம்..

ஸ்வாகதம் கிருஷ்ணா..

சரணாகதம் கிருஷ்ணா..

இக ஸ்வாகதம் கிருஷ்ணா..

சரணாகதம் கிருஷ்ணா..

மதுராபுரி சாதனா..

மிருது வதனா மதுசூதனா..

ஸ்வாகதம் கிருஷ்ணா..

சரணாகதம் கிருஷ்ணா…

(swagatam krishna sharanagatam krishna tamil lyrics) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், ஊத்துக்காடு வெங்கடசுப்பையர் பாடல்கள், Othukadu Venkata subbaiyer Songs, Hare Krishna songs, கண்ணன் பாடல்கள், Carnatic Songs. You can also save this post ஸ்வாகதம் கிருஷ்ணா சரணாகதம் கிருஷ்ணா or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment