இந்த ஆன்மீக பதிவில் (திருவீழிமிழலை பதிகம் | Thiruveezhimizhalai pathigam in tamil) – Thiruveezhimizhalai pathigam in tamil பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… திருவீழிமிழலை பதிகம் | Thiruveezhimizhalai pathigam in tamil ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

திருச்சிற்றம்பலம் ! ! !

வாசி தீரவே, காசு நல்குவீர்

மாசின் மிழலையீர், ஏச லில்லையே. 1

இறைவ ராயினீர், மறைகொள் மிழலையீர்

கறைகொள் காசினை, முறைமை நல்குமே. 2

செய்ய மேனியீர், மெய்கொள் மிழலையீர்

பைகொள் அரவினீர், உய்ய நல்குமே. 3

நீறு பூசினீர், ஏற தேறினீர்

கூறு மிழலையீர், பேறும் அருளுமே. 4

காமன் வேவவோர், தூமக் கண்ணினீர்

நாமம் மிழலையீர், சேமம் நல்குமே. 5

பிணிகொள் சடையினீர், மணிகொள் மிடறினீர்

அணிகொள் மிழலையீர், பணிகொண் டருளுமே. 6

மங்கை பங்கினீர், துங்க மிழலையீர்

கங்கை முடியினீர், சங்கை தவிர்மினே. 7

அரக்க நெரிதர, இரக்க மெய்தினீர்

பரக்கு மிழலையீர், கரக்கை தவிர்மினே. 8

அயனும் மாலுமாய், முயலும் முடியினீர்

இயலும் மிழலையீர், பயனும் அருளுமே. 9

பறிகொள் தலையினார், அறிவ தறிகிலார்

வெறிகொள் மிழலையீர், பிறிவ தரியதே. 10

காழி மாநகர், வாழி சம்பந்தன்

வீழி மிழலைமேல், தாழும் மொழிகளே. 11

திருச்சிற்றம்பலம் ! ! !

திருவீழிமிழலையில் திருஞானசம்பந்தர் அருளிய பதிகம். வழக்குகளில் வெற்றிபெற, எல்லா செயலிலும் வெற்றி காண இப்பதிகத்தினைப் படியுங்கள்.

(thiruveezhimizhalai pathigam) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Shiva Songs, Shiva MP3 songs lyrics, Stotram, சிவன் பாடல் வரிகள். You can also save this post திருவீழிமிழலை பதிகம் | Thiruveezhimizhalai pathigam in tamil or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment