இந்த ஆன்மீக பதிவில் (தாஸ மீரா லால கிரதர !) – Dhasa Meera Laala Giridhara பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… தாஸ மீரா லால கிரதர ! ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

ஹரி தும ஹரோ ஜன கீ பீர ||

த்ரௌபதி கி லாஜ ராகி

தும படா யோ ஜீர் ||

பகத காரண ரூப நரஹரி

தர்யோ ஆப சரீர |

ஹரினகஸ்யப மார லீன்ஹு

தர்யோ நான்ஹின தீர் ||

பூடதே கஜராஜ ராக்யோ

கியோ பாஹர நீர |

தாஸ மீரா லால கிரதர

துக ஜஹா தஹா பீர ||

ஹரி ஹரீ ஹரீ ஹரீ

தும ஹரோ ஜன கீ பீர் ||

யானைக்கு அருள் செய்ததையும், பாலனை பாலனம் செய்ததையும், சபையில் பக்தையின் மானம் காத்த அருளையும் பாடி அடியாள் மீரா கிரிதரநாதனை எல்லோர் சார்பாகவும் எல்லா துயர்களையும் களைய வேண்டுகிறாள் இந்த‌ பாடலில்.

(dhasa meera laala giridhara) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Hare Krishna songs, கண்ணன் பாடல்கள், Carnatic Songs. You can also save this post தாஸ மீரா லால கிரதர ! or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment