இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ஹரிஹர சுதனே ஆனந்த ரூபா சரணம் ஐயப்பா!) – Harihara Sudhane Anandha Roopa Saranam Ayyappa பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… ஹரிஹர சுதனே ஆனந்த ரூபா சரணம் ஐயப்பா! ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

ஹரிஹர சுதனே ஆனந்த ரூபா சரணம் ஐயப்பா! சபரி கிரீசா சத்ய ஸ்வரூபா சரணம் ஐயப்பா!- ஐயப்பன் பாடல் வரிகள். Harihara Sudhane Anandha Roopa Saranam Ayyappa – Ayyappan Devotional songs Tamil Lyrics

சரணம் ஐயப்பா சுவாமி

சரணம் ஐயப்பா!

வரணும் ஐயப்பா இப்போ

வரணும் ஐயப்பா!

============

ஹரிஹர சுதனே ஆனந்த ரூபா

சரணம் ஐயப்பா!

சபரி கிரீசா சத்ய ஸ்வரூபா

சரணம் ஐயப்பா!

எருமேலி வாசா ஏழை பங்காளா

சரணம் ஐயப்பா!

கரிமேலி சாஸ்தா கலியுக வரதா

சரணம் ஐயப்பா!

காடும் மேடும் நடந்து வந்தோம்

சரணம் ஐயப்பா!

கல்லும் முள்ளும் கடந்து வந்தோம்

சரணம் ஐயப்பா!

கல்லாம் உள்ளம் கனியச் செய்வாய்

சரணம் ஐயப்பா!

கனியின் சுவையாய் நீயே வருவாய்

சரணம் ஐயப்பா!

புலியின் பாலைக் கொண்டு வந்தாயே

சரணம் ஐயப்பா!

எங்கள் கிலியினை நீக்கி அருளிடு வாயே

சரணம் ஐயப்பா!

இருமுடி தாங்கி வந்தோம் அப்பா

சரணம் ஐயப்பா!

இருவினை அழித்து அருள் புரிவாயே

சரணம் ஐயப்பா!

நெய் அபிஷேகம் ஏற்றுக் கொள்வாயே

சரணம் ஐயப்பா!

நிலையாய் நெஞ்சில் குடியிருப்பாயே

சரணம் ஐயப்பா!

வேண்டும் யாவும் கொடுத்திடு வாயே

சரணம் ஐயப்பா!

எதும் வேண்டாத உள்ளம் தந்திடுவாயே சரணம் ஐயப்பா!

பக்தரின் குறைகள் தீர்த்திடுவாயே

சரணம் ஐயப்பா!

குறையே இல்லா பக்தியைத் தருவாய்

சரணம் ஐயப்பா!

சரணம் ஐயப்பா சுவாமி

சரணம் ஐயப்பா!

வரணும் ஐயப்பா இப்போ

வரணும் ஐயப்பா!

(harihara sudhane anandha roopa saranam ayyappa) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள். You can also save this post ஹரிஹர சுதனே ஆனந்த ரூபா சரணம் ஐயப்பா! or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment