இந்த ஆன்மீக பதிவில் (மணிகண்டா பிரபு மணிகண்டா) – Manikanda Prabhu Manikanda . Maamalai Vaasa Manikanda பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… மணிகண்டா பிரபு மணிகண்டா ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

மணிகண்டா பிரபு மணிகண்டா. மாமலை வாசா மணிகண்டா. மணிமய பூஷனா மணிகண்டா . மந்தகாச வதனா மணிகண்டா.- ஐயப்பன் பாடல் வரிகள். Manikanda Prabhu Manikanda . Maamalai Vaasa Manikanda – Ayyappan Devotional songs Tamil Lyrics

============

மணிகண்டா பிரபு மணிகண்டா

மாமலை வாசா மணிகண்டா.

மணிமய பூஷனா மணிகண்டா

மந்தகாச வதனா மணிகண்டா.

மாயோன் சுதனே மணிகண்டா

மாமன்னன் மகனே மணிகண்டா.

மோகன ரூபா மணிகண்டா

மோகினி தனயா மணிகண்டா.

மாதவன் மகனே மணிகண்டா

மகிஷி மர்த்தனனே மணிகண்டா.

மறையோர் போற்றும் மணிகண்டா

மாமேதையே எங்கள் மணிகண்டா.

மண்டல நாதா மணிகண்டா

மஹா பண்டிதனே மணிகண்டா.

மாலவன் மகனே மணிகண்டா

மலை அரசனே மணிகண்டா.

ஆபத்துச் சகாயா மணிகண்டா

ஆனந்த மூர்த்தியே மணிகண்டா.

சங்கரன் மகனே மணிகண்டா

சங்கடம் போக்கிடும் மணிகண்டா.

காக்கும் தெய்வமே மணிகண்டா

காத்தருள் புரிபவனே மணிகண்டா.

(manikanda prabhu manikanda) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள். You can also save this post மணிகண்டா பிரபு மணிகண்டா or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment