இந்த ஆன்மீக பதிவில் (சிவோபாஸன‌ மந்த்ரம்) – Shivopasana Mantra / Shiva Upasana mantram Tamil Lyrics பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… சிவோபாஸன‌ மந்த்ரம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

சிவோபாஸன‌ மந்த்ரம், பிரதோஷ பூஜை பாடல் வரிகள் – Shivopasana Mantra / Shiva Upasana mantram Tamil Lyrics

============

சிவோபாஸன‌ மந்த்ரம்

நிதனபதயே நம‌: | நிதனபதாந்திகாய‌ நம‌:| ஊர்த்வாய‌ நம‌:|

ஊர்த்வலிங்காய‌ நம‌: | ஹிரண்யாய‌ நம‌: | ஹிரண்ய‌ லிங்காய‌ நம‌: |

ஸூவர்ணாய‌ நம‌: | ஸூவர்ணலிங்காய‌ நம‌: | திவ்யாய‌ நம‌: |

திவ்யலிங்காய‌ நம‌: | பவாய‌ நம‌: | பவலிங்காய‌ நம‌: | சர்வாய‌ நம‌ : |

சர்வலிங்காய‌ நம‌: | சிவாய‌ நம‌: | சிவலிங்காய‌ நம‌: |

ஜ்வலாய‌ நம‌: | ஜ்வலலிங்காய‌ நம‌: | ஆத்மாய‌ நம‌: |

ஆத்மலிங்காய‌ நம‌: | பரமாய‌ நம‌: | பரமலிங்காய‌ நம‌: |

ஏதத்ஸோமஸ்ய‌ ஸூர்யஸ்ய‌ ஸர்வ‌ லிங்கஸ்தாபயதி

பாணிமந்த்ரம் பவித்ரம் ||

(shiva upasana mantram tamil lyrics) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Shiva Songs, பிரதோஷ பாடல் வரிகள், பிரதோஷ பூஜை, Pradosham songs lyrics in tamil, பிரதோஷ கால மந்திரம், Pradosham Sivan Song, Mantras. You can also save this post சிவோபாஸன‌ மந்த்ரம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment