இந்த ஆன்மீக பதிவில் (Maha Ganapate Namostute) – Maha Ganapate Namostute Song Lyrics பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… Maha Ganapate Namostute ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

Mahaganapate namostute Matanga-mukha namostute Song Lyrics In English.

============

Mahaganapate namostute

Matanga-mukha namostute

Himadrija suta namostute

Omkaresvara namostute

Parvati putra gajaanana

Modaga hasta gajavadana

Sankara baala gajaanana

Vigna vinaashaka gajavanana|

(mahaganapate namostute) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Bhajan Lyrics English, Ganesh Bhajans Lyrics. You can also save this post Maha Ganapate Namostute or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment