இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ஸ்ரீ வெங்கடேச‌ மங்கலாஸாசனம்) – Sree Venkatesha Mangalaasaasanam Lyrics பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… ஸ்ரீ வெங்கடேச‌ மங்கலாஸாசனம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

============

வெங்கடேச‌ மங்கலாஸாசனம் | Sree Venkatesha Mangalaasaasanam Lyrics

ஸ்ரியஃ காம்தாய கல்யாணனிதயே னிதயே‌உர்தினாம் |

ஸ்ரீவேம்கட னிவாஸாய ஸ்ரீனிவாஸாய மம்களம் || 1 ||

லக்ஷ்மீ ஸவிப்ரமாலோக ஸுப்ரூ விப்ரம சக்ஷுஷே |

சக்ஷுஷே ஸர்வலோகானாம் வேம்கடேஸாய மம்களம் || 2 ||

ஸ்ரீவேம்கடாத்ரி ஸ்றும்காக்ர மம்களாபரணாம்க்ரயே |

மம்களானாம் னிவாஸாய ஸ்ரீனிவாஸாய மம்களம் || 3 ||

ஸர்வாவய ஸௌம்தர்ய ஸம்பதா ஸர்வசேதஸாம் |

ஸதா ஸம்மோஹனாயாஸ்து வேம்கடேஸாய மம்களம் || 4 ||

னித்யாய னிரவத்யாய ஸத்யானம்த சிதாத்மனே |

ஸர்வாம்தராத்மனே ஸீமத்-வேம்கடேஸாய மம்களம் || 5 ||

ஸ்வத ஸ்ஸர்வவிதே ஸர்வ ஸக்தயே ஸர்வஸேஷிணே |

ஸுலபாய ஸுஸீலாய வேம்கடேஸாய மம்களம் || 6 ||

பரஸ்மை ப்ரஹ்மணே பூர்ணகாமாய பரமாத்மனே |

ப்ரயும்ஜே பரதத்த்வாய வேம்கடேஸாய மம்களம் || 7 ||

ஆகாலதத்த்வ மஸ்ராம்த மாத்மனா மனுபஸ்யதாம் |

அத்றுப்த்யம்றுத ரூபாய வேம்கடேஸாய மம்களம் || 8 ||

ப்ராயஃ ஸ்வசரணௌ பும்ஸாம் ஸரண்யத்வேன பாணினா |

க்றுபயா‌உ‌உதிஸதே ஸ்ரீமத்-வேம்கடேஸாய மம்களம் || 9 ||

தயா‌உம்றுத தரம்கிண்யா ஸ்தரம்கைரிவ ஸீதலைஃ |

அபாம்கை ஸ்ஸிம்சதே விஸ்வம் வேம்கடேஸாய மம்களம் || 10 ||

ஸ்ரக்-பூஷாம்பர ஹேதீனாம் ஸுஷமா‌உ‌உவஹமூர்தயே |

ஸர்வார்தி ஸமனாயாஸ்து வேம்கடேஸாய மம்களம் || 11 ||

ஸ்ரீவைகும்ட விரக்தாய ஸ்வாமி புஷ்கரிணீதடே |

ரமயா ரமமாணாய வேம்கடேஸாய மம்களம் || 12 ||

ஸ்ரீமத்-ஸும்தரஜா மாத்றுமுனி மானஸவாஸினே |

ஸர்வலோக னிவாஸாய ஸ்ரீனிவாஸாய மம்களம் || 13 ||

மம்களா ஸாஸனபரைர்-மதாசார்ய புரோகமைஃ |

ஸர்வைஸ்ச பூர்வைராசார்யைஃ ஸத்க்றுதாயாஸ்து மம்களம் || 14 ||

ஸ்ரீ பத்மாவதீ ஸமேத ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாஸ பரப்ரஹ்மணே னமஃ

(sree venkatesha mangalaasaasanam) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Vishnu songs, பெருமாள் பாடல்கள், Stotram. You can also save this post ஸ்ரீ வெங்கடேச‌ மங்கலாஸாசனம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment