இந்த ஆன்மீக பதிவில் (சுதர்சன அஷ்டகம் | ஸுத்ரஸநாஷ்டகம்) – Sudarshana Ashtakam | Sri Sudarshana Ashtakam பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… சுதர்சன அஷ்டகம் | ஸுத்ரஸநாஷ்டகம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

1.ப்ரதிபட ஸ்ரேணிபீஷண, வரகுணஸ்தோமபூஷண

ஜநிபயஸ்தாந தாரண ஜகதவஸ்தாநகாரண

2. நிகில துஷ்கர்ம கர்ஸந, நிகமஸத் தர்மதர்ஸந

ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்ஸந, ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்ஸந

3. ஸூபஜகத்ரூபமண்டந, ஸூரகணத்ராஸகண்ட ந

ஸதமகப்ரஹ்ம வந்தித ஸதபதப்ரஹ்ம நந்தித

ப்ரதித வித்வத் ஸபக்ஷித, பஜதஹீர்புத்ந்ய லக்ஷித

ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்ஸந, ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்ஸந

4. நிஜபத ப்ரீத ஸத்கண, நிருபதிஸ்பீத ஷட்குண

நிகமநிர்வ்யூடவைபவ, நிஜபரவ்யூஹ வைபவ

ஹரிஹயத்வேஷி தாரண, ஹரபுரப்லோஷகாரண

ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்ஸந, ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்ஸந

5.ஸ்புடதடிஜ்ஜால பிஞ்ஜர, ப்ருதுதரஜ்வால பஞ்ஜர

பரிகத ப்ரத்ந விக்ரஹ, படுதரப்ரஜ்ஞ துர்க்ரஹ

ப்ரஹரணக்ராமமண்டித, பரிஜநத்ராணபண்டித

ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்ஸந, ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்ஸந

6.புவநநேத்ர த்ரயீமய, ஸவந தேஜஸ் த்ரயீமய

நிரவதிஸ்வாதுசிந்மய, நிகிலஸூக்தே ஜகந்மய

அமிததவிஸ்வ க்ரியாமய, ஸமிதவிஷ்வக் பயாமய

ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்ஸந, ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்ஸந

7.மஹிதஸம்பத் ஸதக்ஷர விஹிதஸம்பத் ஷடக்ஷர

ஷட ரசக்ர ப்ரதிஷ்டித, ஸகல தத்த்வ ப்ரதிஷ்டித

விவிதஸங்கல்ப கல்பக, விபுதஸங்கல்ப கல்பக

ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்ஸந, ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்ஸந

8.ப்ரதிமுகாலீட பந்துர, ப்ருதுமஹாஹேதி தந்துர

விகடமாயா பஹிஷ்க்ருத விவிதமாலாபரிஷ்க்ருத

ஸ்தி ர மஹாயந்த்ர தந்த்ரித த்ருடதயாதந்த்ர யந்த்ரித

ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்ஸந, ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்ஸந

9.தநுஜவிஸ்தார கர்த்தந, ஜநி தமிஸ்ரா விகர்த்தந

தநுஜவித்யாநிகர்த்தந, பஜதவித்யா நிவர்த்தந

அமரத்ருஷ்ட ஸ்வவிக்ரம, ஸமரஜூஷ்டப்ரமிக்ரம

ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்ஸந, ஜயஜய ஸ்ரீஸுதர்ஸந

10.த்விசதுஷ்கமிதம் ப்ரபூதஸாரம்

படதாம் வேங்கடநாயக ப்ரணீதம்

விஷமேபி மநோரத ப்ரதாவந்

ந விஹந்யேத ரதாங்கதுர்யகுப்த:

கவிதார்க்கிக ஸிம்ஹாய கல்யாணகுணஸாலிநே

ஸ்ரீமதே வேங்கடேஸாய வேதாந்தகுரவே நம

ஸுத்ரஸநாஷ்டகம் ஸ்தோத்ரத்தைச் சொல்பவர்களுக்கு வீட்டிலும் வெளியிலும் எல்லாவிதமான பயங்களும் நீங்கும்.

============

சங்கடங்கள் தீர்க்கும் சுதர்சன அஷ்டகம்

சுதர்சன அஷ்டகத்தை தினமும் சொல்பவர்களுக்கு வீட்டிலும் வெளியிலும் எல்லாவிதமான பயங்களும் நீங்கும். இறைவனின் அருளும் மன வலிமையும் கிடைக்கும்.

(sudarshanashtakam) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Vishnu songs, பெருமாள் பால்கள், Gayatri Mantra, காயத்ரி மந்திரம், Ashtakam. You can also save this post சுதர்சன அஷ்டகம் | ஸுத்ரஸநாஷ்டகம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment