இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ஸ்ரீ புவனேஸ்வரி அஷ்டகம்) – Sri Bhuvaneshwari Ashtakam பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… ஸ்ரீ புவனேஸ்வரி அஷ்டகம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

============

ஸ்ரீ புவனேஸ்வரி அஷ்டகம்

அஞ்ஜன கஞ்ஜன கஞ்ஜன மஞ்ஜூள லோசன லோகன பூர்ணதயே

குஞ்ஜர சர்ம குடும்பினி காஞ்சன நூபுர சோபித பாதயுதே

ஸஞ்சித பாப வினோசனி குஞ்சர வக்தர ஸூதேம்புஜ துல்யபதே

பாலய மாம் புவனேச்வரி பாலக மானத மாத்ருத பக்தஜனே

மத்த மஹாஸூர பந்தன தாஹக ந்ருத்த பதிப்ரிய

ரூபயுதேஸத்தவ மானவ மானஸ சிந்தித ஸூந்தர பாதயுகே ஸூபகே

த்வஸ்த கலாஸூர ஹஸ்த கசாகுச சோபினி மத்த மராள கதே

சங்கரி மே புவனேச்வரி ஸம்குரு ஸங்கத மானகளே விமலே

அம்புருஹாஸன ஸன்னுத வைபவ சாலினி சூலினி சைலஸூதே

தும்புரு நாரத கீதகுணே மணி மண்டித மண்டப மத்யகதே

அம்ப கதம்ப வனாவஸதேம்புஜ கோபி ரமா வினுதே வினதே

சாம்பவி மாம்புவனேச்வரி பாலய காலபயாத் தயயா ஸஹிதே

ஆஸூரசக்தி ஹரே மித பாஸூர பூஷண பாஸ்வர காயதரே

பூஸூர வைதிக மந்த்ர நுதே கரு தூப ஸூகந்தித சாரு கசே

தாருண ஸம்ஸ்ருத்தி மோஹ விதாரணி ஜனாபயதே வரதே

மாதருமே புவனேச்வரி தூரய துஷ்க்ருத மாசுமஹேச்வரி மே

ஸோம தரே கமனீய முகே நமனீய பதே ஸமநீதி தரே

ஸாமநுதே வர நாம யுதேமித பாமஹிதே ரிபு பீம குணே

தாமரஸோபம பாணி த்ருதோத்தம சாமர வீஜன லோல ஸூரே

மாமவ ஹே புவனேச்வரி காம வசங்கத மானஸ மங்க்ரிநதம்

காளி கபாலினி சூலினி சூலி மனோஹர காமினி சைலஸூதே

பாலித பக்த ஜனேளி விமோஹக தூளி தராம்புஜ சோபி பதே

வ்ரீடித மன்மத ஸூந்தரி சாலித சாமர சோபித பார்ச்வயுகே

தூளித வைரி பரிபாலய மாம் புவனேச்வரி லோப பதிம்

பஸ்மித மன்மத ஸங்கர விஸ்மய காரக ஸூஸ்மித சோபிமுகே

பல்லவ கோமளபங்கஜ தல்லஜ மாணித லேகல பாஷிணி மாம்

உத்தரஸத்வர தோஷிணி வாக்வர தேவகுரு ப்ரணதே

நூதன ஸாலபுரீ நிலயே புவனேச்வரீ பாலய தாஸ மிமம்

பக்தி யுதோத்ம புக்தி விதாயினி சக்தி தராத்மஜ சக்தியுதே

சுத்தியுதானக புத்தி விவர்த்தினி தேவ துனீதர பார்ச்வ கதே

சக்ர சமர்ச்சக சக்ர முகாமரவக்ர விரோதி வினோசனி தே

நாத மயாக்ருதி சோபித மே புவனேச்வரி பாது பதாப்ஜயுகம்

சிஷ்ட நதாகில விஷ்டப மாத்ரு வராஷ்டக ச்ருஷ்ட மதிர் மதிமான்

புஷ்ட தனோதிக ஹ்ருஷ்ட மதிர் மதிமான் ததுஷஷ்ட ஜனேஷ்ட கரோ விலஸேத்

த்ருஷ்ட தராந்தக கஷ்டத பாதவிச்ருஷ்ட பயஸ் ஸூசிதோ மனுஜோ

திஷ்ட விதிஷ்ட ஸூகோஷ்ட திசாஸூ பவேத் ப்ரதிதோ ஹிதஸ்ஸகலை:

============

ஸ்ரீ புவனேஸ்வரி அஷ்டகம் | Sri Bhuvaneshwari Ashtakam

============

மாதா ஸ்ரீ புவனேஸ்வரி

தாந்திரீகப் படைப்புகள் சக்தியின் பத்து அம்சங்களை விவரிக்கின்றன, பிரபஞ்ச ஆற்றல். மகாவித்யா என்ற சொல்லுக்கு ‘சிறந்த அறிவு’ அல்லது ஞானம் என்று பொருள். இந்த பத்து சக்திகளும் ஒவ்வொன்றும் தெய்வீக சொர்க்கத்தின் ஒரு பிரபலமான ஆளுமை, ஆன்மீக அறிவை தொடர்ந்து வெளிப்படுத்துகின்றன. தந்திரங்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள நான்காவது பெரிய சக்தி புவனேஷ்வரி.

புவனேஸ்வரி உலகை ஆளும் (ஈஸ்வரி) மற்றும் தசா (10) மகா வித்யாக்களில் ஒருவர் (மற்றவர்கள் காளி, தாரா, ஷோடசி, திரிபுரபைரவி, சின்னமஸ்தா, தூமாவதி, பகலமுகி, ராஜமாதங்கி மற்றும் கமலாத்மிகா) வரிசையில் நான்காவது. புவனேஸ்வரி முக்கியமாக பூமி மற்றும் பௌதிக உலகத்துடன் தொடர்புடையவர். அவள் இறையாண்மையாக, உலகங்களின் எஜமானியாக சித்தரிக்கப்படுகிறாள். தேவியின் மற்றொரு வடிவமான ராஜராஜேஸ்வரி தேவியைப் போலவே, புவனேஸ்வரி அன்னை பிரபஞ்சத்தை ஆள்கிறாள்.

அன்னை புவனேஸ்வரியை வணங்கி அவரது அருளை பெறுவோமாக…

(sri bhuvaneshwari ashtakam tamil lyrics) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Amman Devotional Songs, அம்மன் பாடல்கள், Bhuvaneshwari Amman Songs, புவனேஸ்வரி அம்மன் பாடல்கள், Stotram, Ashtakam. You can also save this post ஸ்ரீ புவனேஸ்வரி அஷ்டகம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment