இந்த ஆன்மீக பதிவில் (லலிதா சகஸ்ரநாமம்) – Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil | Sri Lalitha Sahasranamavali பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… லலிதா சகஸ்ரநாமம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

ஸிந்தூராருணவிக்ரஹாம்

த்ரிநயனாம் மாணிக்ய-மௌளிஸ்புரத்

தாராநாயக சேகராம்

ஸ்மிதமுகீ-மாபீந-வக்ஷோருஹாம்

பாணிப்யா-மளிபூர்ண-ரத்ன-சஷகம்

ரக்தோத்பலம் பிப்ரதீம்

ஸௌம்யாம் ரத்ன-கடஸ்த- ரக்தசரணாம்

த்யாயேத் பராமம்பிகாம்

அருணாம் கருணாதரங்கிதாக்ஷீம்

த்ருத-பாசாங்குச- புஷ்பபாண-சாபாம்

அணிமாதிபி-ராவ்ருதாம் மயூகை-

ரஹமித்யேவ விபாவயே பவானீம் | 2 |

த்யாயேத் பத்மாஸனஸ்தாம் விகஸித

வதனாம் பத்ம பத்ராயதாக்ஷீம், ஹேமாபாம் பீதவஸ்த்ராம்

கரகலித-லஸத்ஹேம-பத்மாம் வராங்கீம் |

ஸர்வாலங்கார-யுக்தாம் ஸதத-மபயதாம் –

பக்த-நம்ராம் பவானீம், ஸ்ரீவித்யாம் சாந்த-மூர்த்திம்

ஸகலஸுரநுதாம் ஸர்வஸம்பத்-ப்ரதாத்ரீம் | 3|

ஸகுங்கும-விலேபனா-மளிகசும்பி – கஸ்தூரிகாம்

ஸமந்த-ஹஸிதேக்ஷணாம் ஸசரசாப பாசாங்குசாம் |

அசேஷஜனமோஹிநீ–மருண-மால்ய-பூஷாம்பராம்

ஜபாகுஸுமபாஸுராம் ஜபவிதௌ ஸ்மரே-தம்பிகாம் |

ஸ்தோத்ரம்

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம்

ஓம் ஸ்ரீ மாதா ஸ்ரீமஹாராஜ்ஞீ

ஸ்ரீமத்ஸிம்ஹாஸனேச்வரீ

சிதக்னி-குண்ட-ஸம்பூதா தேவகார்ய-ஸமுத்யதா 1

உத்யத்பானு-ஸஹஸ்ராபா சதுர்பாஹு-ஸமன்விதா

ராகஸ்வரூப-பாசாட்யா க்ரோதாகாராங்குசோஜ்ஜ்வலா 2

மனோரூபேக்ஷுகோதண்டா பஞ்ச-தன்மாத்ர-ஸாயகா

நிஜாருண-ப்ரபாபூர-மஜ்ஜத் ப்ரஹ்மாண்ட-மண்டலா 3

சம்பகாசோக-புன்னாக-ஸௌகந்திக-லஸத்-கசா

குருவிந்தமணி-ச்ரேணீ-கனத்-கோடீர-மண்டிதா 4

அஷ்டமீசந்த்ர-விப்ராஜ-தளிகஸ்தல-சோபிதா

முகசந்த்ர-களங்காப-ம்ருகநாபி விசேஷகா 5

வதனஸ்மர-மாங்கல்ய-க்ருஹதோரண-சில்லிகா

வக்த்ர-லக்ஷ்மீ-பரீவாஹ-சலன்-மீனாப-லோசனா 6

நவசம்பக-புஷ்பாப-நாஸாதண்ட-விராஜிதா

தாராகாந்தி-திரஸ்காரி நாஸாபரண-பாஸுரா 7

கதம்ப-மஞ்ஜரீ-க்லுப்த-கர்ணபூர-மனோஹரா

தாடங்க-யுகளீபூத-தபனோடுப-மண்டலா 8

பத்மராக-சிலாதர்ச-பரிபாவி- கபோலபூ:

நவ-வித்ரும-பிம்பஸ்ரீ-ந்யக்காரி ரதனச்சதா 9

சுத்த-வித்யாங்குராகார-த்விஜபங்க்த்தி-த்வயோஜ்ஜ்வலா

கர்ப்பூர-வீடிகாமோத-ஸமாகர்ஷி-திகந்தரா 10

நிஜ-ஸல்லாப-மாதுர்ய-விநிர்ப்பர்த்ஸித-கச்சபீ

மந்த-ஸ்மித-ப்ரபாபூர-மஜ்ஜத்- காமேச-மானஸா 11

அநாகலித-ஸாத்ருச்ய-சிபுகஸ்ரீ- விராஜிதா

காமேச-பத்த-மாங்கல்ய-ஸூத்ர- சோபித- கந்தரா 12

கனகாங்கத-கேயூர-கமனீய-புஜான்விதா

ரத்னக்ரைவேய-சிந்தாக-லோல-முக்தா-பலான்விதா13

காமேச்வர-ப்ரேமரத்ன- மணி-ப்ரதிபணஸ்தனீ

நாப்யாலவால-ரோமாலி-லதா-பல-குசத்வயீ 14

லக்ஷ்யரோம- லதா-தாரதா- ஸமுன்னேய-மத்யமா

ஸ்தனபார-தலன்-மத்ய- பட்டபந்த-வலித்ரயா 15

அருணாருண-கௌஸும்ப-வஸ்த்ர-பாஸ்வத்- கடீதடீ

ரத்ன-கிங்கிணிகாரம்ய- ரசநா-தாம-பூஷிதா 16

காமேச-ஜ்ஞாத-ஸௌபாக்ய-மார்தவோரு-த்வயான்விதா

மாணிக்ய-முகுடாகார-ஜானுத்வய-விராஜிதா 17

இந்த்ரகோப-பரிக்ஷிப்த-ஸ்மரதூணாப- ஜங்கிகா

கூடகுல்பா கூர்மப்ருஷ்ட-ஜயிஷ்ணு-ப்ரபதான்விதா 18

நக-தீதிதி- ஸஞ்சன்ன-நமஜ்ஜன-தமோகுணா

பதத்வய-ப்ரபாஜால-பராக்ருத-ஸரோருஹா 19

ஸிஞ்ஜான-மணிமஞ்ஜீர- மண்டித-ஸ்ரீபதாம்புஜா

மராளீ-மந்தகமனா மஹாலாவண்ய-சேவதி: 20

ஸர்வாருணாsநவத்யாங்கீ ஸர்வாபரணபூஷிதா

சிவ-காமேச்வராங்கஸ்தா சிவா ஸ்வாதீனவல்லபா 21

ஸுமேரு-மத்யச்ருங்கஸ்தா ஸ்ரீமந்நகர நகர-நாயிகா

சிந்தாமணி-க்ருஹாந்தஸ்தா பஞ்ச-ப்ரஹ்மாஸநஸ்திதா 22

முடி வேகமா வளர உதவும் பூண்டு – Garlic helps the hair grow faster

மஹாபத்மாடவீ-ஸம்ஸ்தா கதம்பவன-வாஸிநீ

ஸுதாஸாகர-மத்யஸ்தா காமாக்ஷீ காமதாயினீ23

தேவர்ஷி-கண-ஸங்காத-ஸ்தூயமாநாத்ம-வைபவா

பண்டாஸுர-வதோத்யுக்த சக்திஸேநா-ஸமன்விதா 24

ஸம்பத்கரீ-ஸமாரூட-ஸிந்துர-வ்ரஜ-ஸேவிதா

அச்வாரூடாதிஷ்டிதாச்வ-கோடி-கோடிபி-ராவ்ருதா 25

சக்ரராஜ-ரதாரூட-ஸர்வாயுத-பரிஷ்க்ருதா

கேயசக்ர-ரதாரூட-மந்த்ரிணீ-பரிஸேவிதா 26

கிரிசக்ர-ரதாரூட தண்டநாதா-புரஸ்க்ருதா

ஜ்வாலாமாலிநிகாக்ஷிப்த-வஹ்நி-ப்ராகார-மத்யகா 27

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் தமிழ் பெயர்கள்

பண்டஸைந்ய-வதோத்யுக்த-சக்தி-விக்ரம-ஹர்ஷிதா

நித்யா-பராக்ரமாடோப-நிரீக்ஷண-ஸமுத்ஸுகா 28

பண்டபுத்ர-வதோத்யுக்த-பாலா-விக்ரம-நந்திதா

மந்த்ரிண்யம்பா-விரசித-விஷங்க-வத-தோஷிதா 29

விசுக்ர-ப்ராணஹரண-வாராஹீ-வீர்ய-நந்திதா

காமேச்வர-முகாலோக-கல்பித-ஸ்ரீகணேச்வரா30

மஹாகணேச-நிர்ப்பின்ன-விக்னயந்த்ர-ப்ரஹர்ஷிதா

பண்டாஸுரேந்த்ர-நிர்முக்த சஸ்த்ர-ப்ரத்யஸ்த்ர-வர்ஷிணீ 31

கராங்குலி-நகோத்பன்ன-நாராயண-தசாக்ருதி:

மஹா-பாசுபதாஸ்த்ராக்னி-நிர்தக்தாஸுர–ஸைநிகா 32

காமேச்வராஸ்த்ர-நிர்தக்த-ஸபண்டாஸுர-சூன்யகா

ப்ரஹ்மோபேந்த்ர-மஹேந்த்ராதி-தேவ-ஸம்ஸ்துத-வைபவா33

ஹர-நேத்ராக்னி-ஸந்தக்த-காம-ஸஞ்ஜீவநௌஷதி:

ஸ்ரீமத்-வாக்பவ-கூடைக- ஸ்வரூப-முக-பங்கஜா 34

கண்டாத:-கடிபர்யந்த-மத்யகூட-ஸ்வரூபிணீ

சக்தி-கூடைகதாபன்ன- கட்யதோ-பாக-தாரிணீ 35

மூலமந்த்ராத்மிகா மூலகூடத்ரய-கலேபரா

குலாம்ருதைக-ரஸிகா குலஸங்கேத-பாலினீ 36

குலாங்கனா குலாந்தஸ்தா கௌலினீ குலயோகினீ

அகுலா ஸமயாந்தஸ்தா ஸமயாசார-தத்பரா 37

மூலாதாரைக-நிலயா ப்ரஹ்மக்ரந்தி-விபேதினீ

மணிபூராந்தருதிதா விஷ்ணுக்ரந்தி-விபேதினீ 38

ஆஜ்ஞா-சக்ராந்தராலஸ்தா ருத்ரக்ரந்தி-விபேதினீ

ஸஹஸ்ராராம்புஜாரூடா ஸுதாஸாராபி-வர்ஷிணீ 39

தடில்லதா-ஸமருசி: ஷட்சக்ரோபரி-ஸம்ஸ்திதா

மஹாசக்தி : குண்டலினீ பிஸதந்து-தனீயஸீ 40

பவானீ பாவனாகம்யா பவாரண்ய-குடாரிகா

பத்ரப்ரியா பத்ரமூர்த்திர்-பக்தஸௌபாக்ய-தாயினீ 41

பக்திப்ரியாபக்திகம்யா பக்திவச்யா பயாபஹா

சாம்பவீ சாரதாராத்யா சர்வாணீ சர்மதாயினீ42

சாங்கரீஸ்ரீகரீ ஸாத்வீ சரச்சந்த்ர நிபாநநா

சாதோதரீசாந்திமதீ நிராதாரா நிரஞ்ஜனா 43

நிர்லேபா நிர்மலா நித்யா நிராகாரா நிராகுலா

நிர்குணா நிஷ்கலா சாந்தாநிஷ்காமாநிருபப்லவா44

நித்யமுக்தா நிர்விகாரா நிஷ்ப்ரபஞ்சா நிராச்ரயா

நித்யசுத்தா நித்யபுத்தா நிரவத்யா நிரந்தரா 45

நிஷ்காரணா நிஷ்கலங்கா நிருபாதிர் நிரீச்வரா

நீராகா ராகமதனீ நிர்மதாமதநாசினீ 46

நிச்சிந்தா நிரஹங்காரா நிர்மோஹா மோஹநாசினீ

நிர்மமா மமதாஹந்த்ரீ நிஷ்பாபா பாபநாசினீ 47

நிஷ்க்ரோதா க்ரோதசமநீ நிர்லோபா லோபநாசினீ

நி:ஸ்ஸம்சயா ஸம்சயக்னீ நிர்ப்பவா பவநாசினீ 48

நிர்விகல்பா நிராபாதா நிர்ப்பேதா பேதநாசினீ

நிர்நாசா ம்ருத்யுமதனீநிஷ்க்ரியா நிஷ்பரிக்ரஹா 49

நிஸ்துலா நீலசிகுரா நிரபாயா நிரத்யயா

துர்லபா துர்க்கமா துர்க்கா து:க்கஹந்த்ரீ ஸுகப்ரதா 50

துஷ்டதூரா துராசார-சமனீ தோஷவர்ஜிதா

ஸர்வஜ்ஞா ஸாந்த்ரகருணா ஸமாநாதிக வர்ஜிதா 51

சர்வஸக்திமயீ ஸர்வமங்கலா ஸத்கதிப்ரதா

ஸர்வேச்வரீ ஸர்வமயீ ஸர்வமந்த்ர-ஸ்வரூபிணீ 52

ஸர்வ-யந்த்ராத்மிகா-ஸர்வ-தந்த்ரரூபா மனோன்மனீ

மாஹேச்வரீமஹாதேவீ மஹாலக்ஷ்மீர்-ம்ருடப்ரியா 53

மஹாரூபா மஹாபூஜ்யா மஹாபாதக-நாசினீ

மஹாமாயா மஹாஸத்வா மஹாசக்திர்-மஹாரதி: 54

மஹாபோகா மஹைச்வர்யா மஹாவீர்யாமஹாபலா

மஹாபுத்திர்-மஹாஸித்திர் மஹாயோகேச்வரேச்வரீ 55

மஹாதந்த்ரா மஹாமந்த்ரா மஹாயந்த்ரா மஹாஸநா

மஹாயாக-க்ரமாராத்யா மஹாபைரவ-பூஜிதா 56

மஹேச்வர-மஹாகல்ப-மஹாதாண்டவ ஸாக்ஷிணீ

மஹாகாமேச-மஹிஷீ மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ 57

சதுஷ்ஷஷ்ட்-யுபசாராட்யா சதுஷ்ஷஷ்டி-கலாமயீ

மஹாசதுஷ்ஷஷ்டிகோடி-யோகினீ-கணஸேவிதா 58

மனுவித்யா சந்த்ரவித்யா சந்த்ரமண்டல மத்யகா

சாருரூபா சாருஹாஸா சாருசந்த்ர-கலாதரா 59

சராசர-ஜகந்நாதா சக்ரராஜ-நிகேதநா

பார்வதீ பத்மநயநாபத்மராக-ஸமப்ரபா 60

பஞ்சப்ரேதாஸநாஸீநா பஞ்சப்ரஹ்மஸ்வரூபிணீ

சின்மயீ பரமாநந்தா விஜ்ஞான-கனரூபிணீ 61

த்யான-த்யாத்ரு-த்யேயரூபா தர்மாதர்ம-விவர்ஜிதா

விச்வரூபா ஜாகரிணீ ஸ்வபந்தீ தைஜஸாத்மிகா 62

ஸுப்தா ப்ராஜ்ஞாத்மிகா துர்யா ஸர்வாவஸ்தா-விவர்ஜிதா

ஸ்ருஷ்டிகர்த்ரீ ப்ரஹ்மரூபா கோப்த்ரீ கோவிந்தரூபிணீ 63

ஸம்ஹாரிணீ ருத்ரரூபா திரோதானகரீச்வரீ

ஸதாசிவாSனுக்ரஹதா பஞ்சக்ருத்யபராயணா 64

பானுமண்டல-மத்யஸ்தா பைரவீ பகமாலினீ

பத்மாஸநா பகவதீ பத்மநாப-ஸஹோதரீ 65

உன்மேஷ-நிமிஷோத்பன்ன-விபன்ன-புவனாவளீ

ஸஹஸ்ரசீர்ஷ-வதநா-ஸஹஸ்ராக்ஷீ ஸஹஸ்ரபாத்66

ஆப்ரஹ்ம-கீடஜனநீ வர்ணாச்ரம-விதாயிநீ

நிஜாஜ்ஞாரூப-நிகமா புண்யாபுண்ய-பலப்ரதா 67

ச்ருதி-ஸீமந்த-ஸிந்தூரீ-க்ருத- பாதாப்ஜதூலிகா

ஸகலாகம-ஸந்தோஹ-சுக்தி-ஸம்புட மௌக்திகா 68

புருஷார்த்த-ப்ரதா பூர்ணா போகினீ புவனேச்வரீ

அம்பிகாSனாதி-நிதனா ஹரிப்ரஹ்மேந்த்ர ஸேவிதா 69

நாராயணீ நாத-ரூபா நாமரூபா-விவர்ஜிதா

ஹ்ரீங்காரீ ஹ்ரீமதீ ஹ்ருத்யா ஹேயோபாதேய வர்ஜிதா 70

ராஜராஜார்ச்சிதாராஜ்ஞீ ரம்யா ராஜீவலோசனா

ரஞ்ஜனீ ரமணீ ரஸ்யா ரணத்கிங்கிணி-மேகலா 71

ரமா ராகேந்துவதனா ரதிரூபா ரதிப்ரியா

ரக்ஷாகரீ ராக்ஷஸக்னீ ராமா ரமணலம்படா 72

காம்யா காமகலாரூபா கதம்ப குஸுமப்ரியா

கல்யாணீ ஜகதீ-கந்தாகருணாரஸ-ஸாகரா 73

கலாவதீ கலாலாபா காந்தா காதம்பரீப்ரியா

வரதா வாமநயனா வாருணீ-மத விஹ்வலா 74

விச்வாதிகா வேதவேத்யா விந்த்யாசல-நிவாஸிநீ

விதாத்ரீ வேதஜநநீ விஷ்ணுமாயா விலாஸிநீ 75

க்ஷேத்ரஸ்வரூபா க்ஷேத்ரேசீ க்ஷேத்ர-க்ஷேத்ரஜ்ஞபாலினீ

க்ஷயவ்ருத்தி-விநிர்முக்தா க்ஷேத்ரபால-ஸமர்ச்சிதா 76

விஜயா விமலா வந்த்யா வந்தாரு-ஜன-வத்ஸலா

வாக்வாதினீ வாமகேசீ வன்ஹிமண்டல-வாஸிநீ 77

வங்கியில் வேலைவாய்ப்பு – JOB OPPORTUNITY IN Bank of Baroda

பக்திமத்-கல்பலதிகாபசுபாச-விமோசிநீ

ஸம்ஹ்ருதாசேஷ-பாஷண்டாஸதாசார-ப்ரவர்த்திகா 78

தாபத்ரயாக்னி-ஸந்தப்த-ஸமாஹ்லாதன-சந்த்ரிகா

தருணீ தாபஸாராத்யா தனுமத்யா தமோபஹா 79

சிதிஸ்-தத்பத-லக்ஷ்யார்த்தா சிதேகரஸ-ரூபிணீ

ஸ்வாத்மாநந்த-லவீபூத-ப்ரஹ்மாத்யானந்த-ஸந்ததி: 80

பரா ப்ரத்யக்-சிதீ-ரூபா பச்யந்தீ பரதேவதா

மத்யமா வைகரீரூபா பக்த-மானஸ ஹம்ஸிகா 81

காமேச்வர-ப்ராணநாடீ க்ருதஜ்ஞா காமபூஜிதா

ச்ருங்கார-ரஸ-ஸம்பூர்ணா ஜயா ஜாலந்தர ஸ்திதா 82

ஓட்யாண-பீட-நிலயா பிந்துமண்டல-வாஸிநீ

ரஹோ-யாகக்ரமாராத்யா ரஹஸ்தர்பண-தர்ப்பிதா 83

ஸத்ய:-ப்ரஸாதினீ விச்வஸாக்ஷிணீஸாக்ஷிவர்ஜிதா

ஷடங்க-தேவதாயுக்தா ஷாட்குண்ய-பரிபூரிதா 84

நித்யக்லின்னா நிருபமா நிர்வாணஸுக-தாயினீ

நித்யா-ஷோடசிகா-ரூபா ஸ்ரீகண்டார்த்தசரீரிணீ 85

ப்ரபாவதீ ப்ரபாரூபா ப்ரஸித்தா பரமேச்வரீ

மூலப்ரக்ருதி ரவ்யக்தா வ்யக்தாவ்யக்த-ஸ்வரூபிணீ 86

வ்யாபினீவிவிதாகாரா வித்யாவித்யா-ஸ்வரூபிணீ

மஹாகாமேச-நயனா-குமுதாஹ்லாத-கௌமுதீ 87

பக்தஹார்த-தமோபேத-பானுமத்-பானு-ஸந்ததி:

சிவதூதீ சிவாராத்யாசிவமூர்த்தீ: சிவங்கரீ 88

சிவப்ரியா சிவபரா சிஷ்டேஷ்டா சிஷ்டபூஜிதா

அப்ரமேயா ஸ்வப்ரகாசா மனோவாசாமகோசரா 89

சிச்சக்திச்-சேதனா-ரூபாஜடசக்திர் ஜடாத்மிகா

காயத்ரீவ்யாஹ்ருதி: ஸந்த்யா த்விஜப்ருந்த-நிஷேவிதா 90

தத்வாஸனா தத்வமயீ பஞ்சகோசாந்தர-ஸ்திதா

நி: ஸீம-மஹிமா நித்ய-யௌவநா மதசாலினீ 91

மதகூர்ணித-ரக்தாக்ஷீ மதபாடல-கண்டபூ:

சந்தன-த்ரவ-திக்தாங்கீ சாம்பேய-குஸும-ப்ரியா 92

குசலா கோமலாகாராகுருகுல்லா குலேச்வரீ

குலகுண்டாலயாகௌலமார்க்க-தத்பர-ஸேவிதா 93

குமாரகணநாதாம்பா துஷ்டி: புஷ்டிர்-மதிர்-த்ருதி:

சாந்தி:ஸ்வஸ்திமதீ காந்திர்-நந்தினீவிக்நநாசினீ 94

தேஜோவதீ த்ரிநயநாலோலாக்ஷீ- காமரூபிணீ

மாலினீ ஹம்ஸினீ மாதா மலயாசல-வாஸிநீ 95

ஸுமுகீ நலினீ ஸுப்ரூ: சோபனா ஸுரநாயிகா

காலகண்டீ காந்திமதீ க்ஷோபிணீஸூக்ஷ்மரூபிணீ 96

வஜ்ரேச்வரீ வாமதேவீ வயோவஸ்தா-விவர்ஜிதா

ஸித்தேச்வரீஸித்தவித்யா ஸித்தமாதா யசஸ்விநீ 97

விசுத்தி-சக்ர-நிலயா-SSரக்தவர்ணா த்ரிலோசனா

கடவாங்காதி-ப்ரஹரணா வதநைக-ஸமன்விதா 98

பாயஸாந்ந-ப்ரியாத்வக்ஸ்தா பசுலோகபயங்கரீ

அம்ருதாதி-மஹாசக்தி ஸம்வ்ருதாடாகினீச்வரீ 99

அநாஹதாப்ஜ-நிலயாச்யாமாபா வதனத்வயா

தம்ஷ்ட்ரோஜ்வலாக்ஷமாலாதி-தராருதிரஸம்ஸ்திதா 100

காலராத்ர்யாதி-சக்த்யௌக-வ்ருதா ஸ்நிக்தௌதனப்ரியா

மஹாவீரேந்த்ர-வரதா ராகிண்யம்பா ஸ்வரூபிணீ 101

மணிபூராப்ஜ-நிலயா வதனத்ரய-ஸம்யுதா

வஜ்ராதிகாயுதோபேதா டாமர்யாதிபி-ராவ்ருதா 102

ரக்தவர்ணா மாம்ஸநிஷ்டா குடான்ன-ப்ரீத-மானஸா

ஸமஸ்த பக்த-ஸுகதா லாகிந்யம்பா-ஸ்வரூபிணீ 103

ஸ்வாதிஷ்டாநாம்புஜகதா சதுர்வக்த்ர-மநோஹரா

சூலாத்யாயுத-ஸம்பந்நா பீதவர்ணாSதிகர்விதா 104

மேதோநிஷ்டா மதுப்ரீதா பந்திந்யாதி-ஸமன்விதா

தத்யன்னாஸக்த-ஹ்ருதயா காகினீ-ரூப-தாரிணீ 105

மூலாதாராம்புஜாரூடா பஞ்சவக்த்ராஸ்தி-ஸம்ஸ்திதா

அங்குசாதி-ப்ரஹரணா வரதாதி-நிஷேவிதா 106

முத்கௌதநாஸக்த-சித்தா ஸாகின்யம்பா-ஸ்வரூபிணீ

ஆஜ்ஞா-சக்ராப்ஜநிலயா சுக்லவர்ணாஷடாநநா 107

மஜ்ஜா-ஸம்ஸ்தா ஹம்ஸவதீ-முக்ய-சக்தி ஸமன்விதா

ஹரித்ரான்னைக-ரஸிகா ஹாகிநீ-ரூபதாரிணீ 108

ஸஹஸ்ரதள-பத்மஸ்தா ஸர்வ-வர்ணோப-சோபிதா

ஸர்வாயுத-தரா சுக்ல ஸம்ஸ்திதா ஸர்வதோமுகீ 109

ஸர்வௌதன-ப்ரீதசித்தா யாகிந்யம்பா-ஸ்வரூபிணீ

ஸ்வாஹா ஸ்வதாமதிர்மேதா ச்ருதிஸ்ம்ருதிரனுத்தமா 110

புண்யகீர்த்தி: புண்யலப்யா புண்ய-ச்ரவண-கீர்த்தனா

புலோமஜார்ச்சிதா-பந்தமோசனீ பர்ப்பராலகா 111

விமர்ச-ரூபிணீ வித்யா வியதாதி-ஜகத்ப்ரஸூ:

ஸர்வவ்யாதி-ப்ரசமனீஸர்வம்ருத்யு-நிவாரிணீ 112

அக்ரகண்யாSசிந்த்யரூபா கலிகல்மஷ-நாசினீ

காத்யாயனீ காலஹந்த்ரீ கமலாக்ஷ-நிஷேவிதா 113

தாம்பூல பூரிதா முகீ தாடிமீ-குஸுமப்ரபா

ம்ருகாக்ஷீ மோஹினீ முக்யா ம்ருடானீ மித்ரரூபிணீ 114

நித்யத்ருப்தா பக்தநிதிர்-நியந்த்ரீ நிகிலேச்வரீ

மைத்ர்யாதி-வாஸநாலப்யா மஹாப்ரலய ஸாக்ஷிணீ 115

பராசக்தி: பராநிஷ்டா ப்ரஜ்ஞானகன-ரூபிணீ

மாத்வீபானாலஸா மத்தா மாத்ருகாவர்ண ரூபிணீ 116

மஹாகைலாஸ-நிலயா ம்ருணால ம்ருது-தோர்லதா

மஹநீயா தயாமூர்த்திர்- மஹாஸாம்ராஜ்ய-சாலினீ 117

ஆத்மவித்யா மஹாவித்யா ஸ்ரீவித்யா காமஸேவிதா

ஸ்ரீஷோடசாக்ஷரீ-வித்யா த்ரிகூடா காமகோடிகா 118

கடாக்ஷகிங்கர-பூத-கமலாகோடி-ஸேவிதா

சிர:ஸ்திதா சந்த்ரநிபா பாலஸ்தேந்த்ர-த்னு:ப்ரபா 119

ஹ்ருதயஸ்தா ரவிப்ரக்யா த்ரிகோணாந்தர-தீபிகா

தாக்ஷாயணீ தைத்யஹந்த்ரீ தக்ஷயஜ்ஞவிநாசினீ 120

தராந்தோளித தீர்க்காக்ஷீ தரஹாஸோஜ்வலன்முகீ

குருமூர்த்திர்-குணநிதிர்-கோமாதா குஹஜன்ம-பூ: 121

தேவேசீ தண்டநீதிஸ்தா தஹராகாச ரூபிணீ

ப்ரதிபன்-முக்ய-ராகாந்த-திதி-மண்டலபூஜிதா 122

கலாத்மிகா கலாநாதா காவ்யாலாப-விமோதினீ

ஸசாமர-ரமா-வாணீ -ஸவ்ய-தக்ஷிண-ஸேவிதா 123

ஆதிசக்திரமேயா$$த்மா பரமா பாவனாக்ருதி:

அநேககோடி-ப்ரஹ்மாண்ட-ஜநநீ திவ்ய-விக்ரஹா 124

க்லீங்காரீ கேவலா குஹ்யா கைவல்யபத-தாயினீ

த்ரிபுரா த்ரிஜகத்வந்த்யா த்ரிமூர்த்திஸ் த்ரிதசேச்வரீ 125

த்ர்யக்ஷரீ திவ்யகந்தாட்யா ஸிந்தூர-திலகாஞ்சிதா

உமா சைலேந்த்ர-தநயா கௌரீகந்தர்வ-ஸேவிதா 126

விச்வகர்ப்பா ஸ்வர்ண-கர்ப்பாSவரதா வாகதீச்வரீ

த்யானகம்யா-Sபரிச்சேத்யா ஜ்ஞானதா ஜ்ஞானவிக்ரஹா 127

ஸர்வ வேதாந்த-ஸம்வேத்யா ஸத்யாநந்த-ஸ்வரூபிணீ

லோபாமுத்ரார்ச்சிதா லீலாக்லுப்த- ப்ரஹ்மாண்ட-மண்டலா 128

அத்ருச்யா த்ருச்ய-ரஹிதா விஜ்ஞாத்ரீ வேத்யவர்ஜிதா

யோகினீ யோகதா யோக்யா யோகானந்தா யுகந்தரா 129

இச்சாசக்தி-ஜ்ஞானசக்தி- க்ரியாசக்தி-ஸ்வரூபிணீ

ஸர்வாதாரா ஸுப்ரதிஷ்டா ஸதஸத்-ரூப-தாரிணீ 130

அஷ்டமூர்த்தி-ரஜாஜேத்ரீ லோகயாத்ரா-விதாயினீ

ஏகாகினீ பூமரூபா நிர்த்வைதா த்வைத-வர்ஜிதா 131

அன்னதா வஸுதா வ்ருத்தா ப்ரஹ்மாத்மைக்ய ஸ்வரூபிணீ

ப்ருஹதீ ப்ராஹ்மணீ ப்ராஹ்மீ ப்ரஹ்மாநந்தா பலிப்ரியா 132

பாஷா-ரூபா ப்ருஹத்ஸேநா பாவாபாவ-விவர்ஜிதா

ஸுகாராத்யா சுபகரீ சோபநா-ஸுலபாகதி: 133

ராஜராஜேச்வரீ ராஜ்யதாயினீ ராஜ்யவல்லபா

ராஜத்க்ருபா ராஜபீட-நிவேசித-நிஜாச்ரிதா 134

ராஜ்யலக்ஷ்மீ: கோசநாதா சதுரங்க-பலேச்வரீ

ஸாம்ராஜ்யதாயினீ ஸத்யஸந்தா ஸாகர-மேகலா 135

தீக்ஷிதா தைத்யசமனீ ஸர்வலோகவசங்கரீ

ஸர்வார்த்த-தாத்ரீ ஸாவித்ரீ ஸச்சிதானந்தரூபிணீ 136

தேசகாலாபரிச்சின்னா ஸர்வகா ஸர்வமோஹினீ

ஸரஸ்வதீ சாஸ்த்ரமயீ குஹாம்பாகுஹ்யரூபிணீ 137

ஸர்வோபாதி-விநிர்முக்தா ஸதாசிவ-பதிவ்ரதா

ஸம்ப்ரதாயேச்வரீ ஸாத்வீ குருமண்டல-ரூபிணீ 138

குலோத்தீர்ணா பகாராத்யா மாயா மதுமதீ மஹீ

கணாம்பா குஹ்யகாராத்யா கோமாலாங்கீ குருப்ரியா 139

ஸ்வதந்த்ரா ஸர்வதந்த்ரேசீ தக்ஷிணாமூர்த்தி-ரூபிணீ

ஸநகாதி-ஸமாராத்யா சிவஜ்ஞாநப்ரதாயிநீ 140

சித்கலா SSநந்த-கலிகா ப்ரேமரூபா ப்ரியங்கரீ

நாமபாராயண-ப்ரீதா நந்திவித்யா நடேச்வரீ 141

மித்யா ஜகததிஷ்டாநா முக்திதா முக்திரூபிணீ

லாஸ்யப்ரியா லயகரீ லஜ்ஜா ரம்பாதிவந்திதா 142

பவதாவ-ஸுதாவ்ருஷ்டி: பாபாரண்ய-தவாநலா

தௌர்ப்பாக்ய-தூலவாதூலா ஜராத்வாந்த-ரவிப்ரபா 143

பாக்யாப்தி-சந்த்ரிகா பக்தசித்த-கேகி-கநாகநா

ரோகபர்வத-தம்போலிர் ம்ருத்யுதாரு-குடாரிகா 144

மஹேச்வரீ மஹாகாளீ மஹாக்ராஸா மஹாசநா

அபர்ணா சண்டிகா சண்ட-முண்டாஸுர-நிஷூதினீ 145

க்ஷராக்ஷராத்மிகா ஸர்வலோகேசீ விச்வதாரிணீ

த்ரிவர்க்க-தாத்ரீ ஸுபகா த்ர்யம்பகா த்ரிகுணாத்மிகா 146

ஸ்வர்க்காபவர்க்கதா சுத்தா ஜபாபுஷ்ப-நிபாக்ருதி :

ஓஜோவதீ த்யுதிதரா யஜ்ஞரூபா ப்ரியவ்ரதா 147

துராராத்யா துராதர்ஷா பாடலீகுஸுமப்ரியா

மஹதீ மேருநிலயா மந்தார-குஸும-ப்ரியா 148

வீராராத்யா விராட்ரூபா விரஜா விச்வதோமுகீ

ப்ரத்யக்ரூபா பராகாசா ப்ராணதாப்ராணரூபிணீ 149

மார்த்தாண்ட-பைரவாராத்யா மந்த்ரிணீ-ந்யஸ்தராஜ்யதூ :

த்ரிபுரேசீ ஜயத்ஸேநா நிஸ்த்ரைகுண்யா பராபரா : 150

ஸத்யஜ்ஞாநாநந்த-ரூபா ஸாமரஸ்ய-பராயணா

கபர்த்தினீ கலாமாலா காமதுக்-காம-ரூபிணீ 151

கலாநிதி : காவ்யகலா ரஸஜ்ஞா ரஸசேவதி:

புஷ்டா புராதனாபூஜ்யா புஷ்கரா புஷ்கரேக்ஷணா 152

பரஞ்ஜ்யோதி: பரந்தாம பரமாணு: பராத்பரா

பாசஹஸ்தா பாசஹந்த்ரீ பரமந்த்ரவிபேதினீ 153

மூர்த்தாSமூர்த்தா-Sநித்யத்ருப்தா முநிமானஸஹம்ஸிகா

ஸத்யவ்ரதா ஸத்யரூபா ஸர்வாந்தர்யாமினீ ஸதீ 154

ப்ரஹ்மாணீ ப்ரஹ்மஜநநீ பஹுரூபா புதார்ச்சிதா

ப்ரஸவித்ரீ ப்ரசண்டாSSஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டா ப்ரகடாக்ருதி: 155

ப்ராணேச்வரீ ப்ராணதாத்ரீ பஞ்சாசத்-பீட-ரூபிணீ

விச்ருங்கலா விவிக்தஸ்தா வீரமாதா வியத்ப்ரஸூ: 156

முகுந்தா முக்திநிலயா மூலவிக்ரஹ-ரூபிணீ

பாவஜ்ஞா பவரோகக்னீ பவசக்ரப்ரவர்த்தினீ 157

சந்த:ஸாரா சாஸ்த்ரஸாரா மந்த்ரஸாரா தலோதரீ

உதாரகீர்த்தி-ருத்தாம- வைபவா வர்ண-ரூபிணீ 158

உண்மையில் கடவுள் இருக்கிறாரா ? Does god exist

ஜன்ம-ம்ருத்யு-ஜராதப்த-ஜந-விச்ராந்தி-தாயினீ

ஸர்வோபநிஷ-துத்குஷ்டா சாந்த்யதீத-கலாத்மிகா 159

கம்பீரா ககநாந்தஸ்தா கர்விதா கானலோலுபா

கல்பனா-ரஹிதா காஷ்டாSகாந்தா காந்தார்த்த-விக்ரஹா 160

கார்ய-காரண-நிர்முக்தா காமகேலி-தரங்கிதா

கநத்கநக-தாடங்கா லீலா-விக்ரஹ-தாரிணீ 161

அஜா க்ஷயவிநிர்முக்தா முக்தா க்ஷிப்ர-ப்ரஸாதானீ

அந்தர்முக-ஸமாராத்யா பஹிர்முக-ஸுதுர்லபா 162

த்ரயீ த்ரிவர்க்க-நிலயாத்ரிஸ்தாத்ரிபுர-மாலினீ

நிராமயா நிராலம்பா ஸ்வாத்மாராமா ஸுதாஸ்ருதி: 163

ஸம்ஸாரபங்க நிர்மக்ந ஸமுத்தரண பண்டிதா

யஜ்ஞப்ரியா யஜ்ஞகர்த்ரீ யஜமாநஸ்வரூபிணீ 164

சீரடி சாய் பாபாவின் மூல மந்திரம் – Sai baba moola mantra

தர்மாதாரா தநாத்யக்ஷா தநதாந்ய விவர்த்திநீ

விப்ரப்ரியா விப்ரரூபா விச்வப்ரமண காரிணீ 165

விச்வக்ராஸா வித்ருமாபா வைஷ்ணவீ விஷ்ணுரூபிணீ

அயோநிர் யோநி நிலயா கூடஸ்தா குலரூபிணீ 166

வீரகோஷ்டீப்ரியா வீரா நைஷ்கர்ம்யா நாதரூபிணீ

விஜ்ஞாநகலநா கல்யா விதக்தா பைந்தவாஸநா 167

தத்வாதிகா தத்வமயி தத்வமர்த்த ஸ்வரூபிணீ

ஸாமகாநப்ரியா ஸௌம்யா ஸதாசிகுடும்பிநீ 168

ஸவ்யாபஸவ்ய மார்க்கஸ்தா ஸர்வாபத் விநிவாரிணீ

ஸ்வஸ்தா ஸ்வபாவமதுரா தீரா தீரஸமர்ச்சிதா 169

சைதந்யார்க்ய ஸமாராத்யா சைதந்ய குஸுமப்ரியா

ஸதோதிதா ஸதாதுஷ்டா தருணாதித்யபாடலா 170

தக்ஷிணா-தக்ஷிணாராத்யா தரஸ்மேர-முகாம்புஜா

கௌலினீ-கேவலா Sனர்க்ய-கைவல்ய-பத-தாயிநீ 171

ஸ்தோத்ர-ப்ரியா ஸ்துதிமதீ ச்ருதி-ஸம்ஸ்துத-வைபவா

மநஸ்விநீ மானவதீமஹேசீ மங்கலாக்ருதி: 172

விச்வமாதா ஜகத்தாத்ரீ விசாலாக்ஷீவிராகிணீ

ப்ரகல்பா பரமோதாரா பராமோதா மனோமயீ 73

வ்யோமகேசீ விமானஸ்தா வஜ்ரிணீ வாமகேச்வரீ

பஞ்சயஜ்ஞப்ரியா பஞ்ச-ப்ரேத-மஞ்சாதிசாயிநீ 174

பஞ்சமீ பஞ்சபூதேசீ பஞ்ச-ஸங்க்யோபசாரிணீ

சாச்வதீ சாச்வதைச்வர்யா சர்மதா சம்புமோஹினீ 175

தராதரஸுதா தன்யா தர்மிணீ தர்மவர்த்தினீ

லோகாதீதா குணாதீதா ஸர்வாதீதா சமாத்மிகா 176

பந்தூக-குஸும-ப்ரக்யா பாலாலீலாவிநோதினீ

ஸுமங்கலீ ஸுககரீ ஸுவேஷாட்யா ஸுவாஸினீ 177

ஸுவாஸின்யர்ச்சன-ப்ரீதா சோபனா சுத்தமானஸா

பிந்துதர்ப்பண-ஸந்துஷ்டா பூர்வஜா த்ரிபுராம்பிகா 178

தசமுத்ரா ஸமாராத்யா த்ரிபுராஸ்ரீவசங்கரீ

ஜ்ஞான-முத்ரா ஜ்ஞானகம்யா ஜ்ஞானஜ்ஞேயஸ்வரூபிணீ 179

யோநிமுத்ரா த்ரிகண்டேசீ த்ரிகுணாம்பா த்ரிகோணகா

அநகாSத்புத-சாரித்ரா வாஞ்சிதார்த்த-ப்ரதாயினீ 180

அப்யாஸாதிசய-ஜ்ஞாதா ஷடத்வாதீத-ரூபிணீ

அவ்யாஜ-கருணா-மூர்த்தி-ரஜ்ஞான-த்வாந்த-தீபிகா 181

ஆபாலகோப-விதிதா ஸர்வானுல்லங்க்ய-சாஸனா

ஸ்ரீசக்ரராஜ-நிலயா ஸ்ரீமத்-த்ரிபுரஸுந்தரீ 182

ஸ்ரீசிவா சிவசக்த்யைக்ய- ரூபிணீ லலிதாம்பிகா

ஸ்ரீலலிதம்பிகாயை ஓம் நம இதி 183

ஏவம் ஸ்ரீலலிதாதேவ்யா நாம்நாம் ஸாஹஸ்ரகம் ஜகு :

இதி ஸ்ரீப்ரஹ்மாண்ட புராணே உத்தரகாண்டே

ஸ்ரீஹயக்ரீவ அகஸ்த்ய ஸம்வாதே ஸ்ரீலலிதா

ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்.

============

ஸ்ரீ லலிதா சஹஸ்ரநாமம் பலன்

============

Lalitha Sahasranamam benefits | Lalita Rahasya NamaSahasram Benefits

லலிதாதேவி துர்கா தேவியின் ஒரு வடிவம். லலிதாதேவியின் ஆயிரம் நாமங்கள் லலிதா சஹஸ்ரநாமாவளி என்று அழைக்கப்படுகிறது.

பிரம்மாண்ட புராணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இந்த ஸ்தோத்திரத்தின் அற்புதமான மற்றும் அதிசயமான பலன்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. சிவபெருமானின் திருநாமத்தை ஒருமுறை கூறினால், விஷ்ணுவின் ஆயிரம் திருநாமங்கள் எடுத்த பலன் கிட்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அதே போல லலிதா தேவியின் பெயரை ஒருமுறை சொன்னால், சிவபெருமானின் ஆயிரம் நாமம் சொன்ன பலன் கிடைக்கும். இதை பகலில் எந்த நேரத்திலும் பாராயணம் செய்யலாம், ஆனால் காலை 4 மணி முதல் 7 மணி வரையிலும் மாலை வேளையிலும் செய்வது சிறந்ததாக கருதப்படுகிறது. நீங்களும் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதாவது பெரிய அளவில் சாதிக்க விரும்பினால், லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் பலன்களைப் பற்றி நிச்சயமாக அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

லலிதா சஹஸ்ரநாமாவளியை பாராயணம் செய்வதால் எதிரி பயம் இருக்காது. எந்த எதிரியும் வாசகனுக்கு தீங்கு செய்ய முடியாது. லலிதா சஹஸ்ரநாமாவளியை பாராயணம் செய்வது பேச்சாற்றல் அடையும். நபர் புகழ் பெறுகிறார் மற்றும் அவரது பெயர் நட்சத்திரங்களைப் போல பிரகாசிக்கிறது.

வெள்ளிக்கிழமை இதை பாராயணம் செய்வதால் பொருளாதார பிரச்சனைகள் நீங்கும். வாழ்க்கையின் அடிப்படைத் தேவைகளுக்காக ஒருவர் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை.

லலிதா சஹஸ்ரநாமாவளியை பாராயணம் செய்யும் போது, ​​ஒரு கிளாஸ் தண்ணீரை உங்கள் முன் வைக்கவும். பாடம் முடிந்ததும், இந்த நீரைத் தலையில் தெளிப்பதன் மூலம், கிரகங்களின் மோசமான நிலையால் ஏற்படும் தொல்லைகளில் இருந்து விடுபடலாம். இது அனைத்து வகையான கண் குறைபாடுகள் மற்றும் சூனியம் ஆகியவற்றை நீக்குகிறது.

லலிதா லலிதா சஹஸ்ரநாமாவளியை பாராயணம் செய்யும் போது, ​​உங்கள் மனதில் அமிர்த கடலில் அமர்ந்திருக்கும் லலிதா தேவியின் சிலையை கற்பனை செய்து பாருங்கள். இது அனைத்து வகையான நோய்களுக்கும் சுதந்திரம் அளிக்கிறது.

குழந்தைப் பேறுக்காக லலிதா சஹஸ்ரநாமாவளியை பாராயணம் செய்யும் போது, ​​சிறிது சுத்தமான நெய்யை உங்கள் முன் வைக்கவும். பாடம் முடிந்ததும் இந்த நெய்யை சாப்பிடுங்கள். ஆண்மைக் குறைவை நீக்கி நல்ல சந்ததியை உண்டாக்கும். குழந்தைப் பேறு பிரச்சனை உள்ளவர்கள் இந்த பரிசோதனையை செய்து பாருங்கள்.

(lalitha sahasranamam lyrics tamil) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Lalithambigai Songs, லலிதாம்பிகை பாடல்கள், Sahasranama stotram. You can also save this post லலிதா சகஸ்ரநாமம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment