இந்த ஆன்மீக பதிவில் (Lambodara lakumikara ambaa suta) – Lambodara lakumikara ambaa suta Song Lyrics பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… Lambodara lakumikara ambaa suta ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

Lambodara lakumikara ambaa suta amara vinuta lambodara lakumikara Hindi Bhajan Song Lyrics In English.

============

Lambodara lakumikara

Ambaa suta

Amara vinuta

Lambodara lakumikara

shree gaNanatha sindhura varNa

karuNa sagara Kari vadana

shree gaNanatha sindhura varNa

karuNa sagara Kari vadana

Lambodara lakumikara

ambaa suta amara vinuta

lambodara lakumikara

siddha chaarana gaNa sevita

siddhi vinayaka te namo namo

siddha chaarana gaNa sevita

siddhi vinayaka te namo namo

lambodara lakumikara

ambaa suta amara vinuta

lambodara lakumikara

sakala vidya adi poojita

sarvotama te namo namo

sakala vidya adi poojita

sarvotama te namo namo

lambodara lakumikara

ambaa suta amara vinuta

lambodara lakumikara

(lambodara lakumikara ambaa suta) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Bhajan Lyrics English, Ganesh Bhajans Lyrics. You can also save this post Lambodara lakumikara ambaa suta or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment