இந்த ஆன்மீக பதிவில் (சரஸ்வதி ஸ்தோத்திரம்) – Saraswati Stotram பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… சரஸ்வதி ஸ்தோத்திரம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

சரஸ்வதி ஸ்தோத்திரம் – யா கும்தேம்து துஷாரஹாரதவளா யா ஶுப்ரவஸ்த்ராவ்றுதா பாடல் வரிகள். Saraswati Stotram- Tamil Lyrics

============

சரஸ்வதி ஸ்தோத்திரம்

யா கும்தேம்து துஷாரஹாரதவளா யா ஶுப்ரவஸ்த்ராவ்றுதா

யா வீணாவரதம்டமம்டிதகரா யா ஶ்வேதபத்மாஸனா |

யா ப்ரஹ்மாச்யுத ஶம்கரப்ரப்றுதிபிர்தேவைஸ்ஸதா பூஜிதா

ஸா மாம் பாது ஸரஸ்வதீ பகவதீ னிஶ்ஶேஷஜாட்யாபஹா || 1 ||

தோர்பிர்யுக்தா சதுர்பிஃ ஸ்படிகமணினிபை ரக்ஷமாலாம்ததானா

ஹஸ்தேனைகேன பத்மம் ஸிதமபிச ஶுகம் புஸ்தகம் சாபரேண |

பாஸா கும்தேம்துஶம்கஸ்படிகமணினிபா பாஸமானாஸமானா

ஸா மே வாக்தேவதேயம் னிவஸது வதனே ஸர்வதா ஸுப்ரஸன்னா || 2 ||

ஸுராஸுரைஸ்ஸேவிதபாதபம்கஜா கரே விராஜத்கமனீயபுஸ்தகா |

விரிம்சிபத்னீ கமலாஸனஸ்திதா ஸரஸ்வதீ ன்றுத்யது வாசி மே ஸதா || 3 ||

ஸரஸ்வதீ ஸரஸிஜகேஸரப்ரபா தபஸ்வினீ ஸிதகமலாஸனப்ரியா |

கனஸ்தனீ கமலவிலோலலோசனா மனஸ்வினீ பவது வரப்ரஸாதினீ || 4 ||

ஸரஸ்வதி னமஸ்துப்யம் வரதே காமரூபிணி |

வித்யாரம்பம் கரிஷ்யாமி ஸித்திர்பவது மே ஸதா || 5 ||

ஸரஸ்வதி னமஸ்துப்யம் ஸர்வதேவி னமோ னமஃ |

ஶாம்தரூபே ஶஶிதரே ஸர்வயோகே னமோ னமஃ || 6 ||

னித்யானம்தே னிராதாரே னிஷ்களாயை னமோ னமஃ |

வித்யாதரே விஶாலாக்ஷி ஶுத்தஜ்ஞானே னமோ னமஃ || 7 ||

ஶுத்தஸ்படிகரூபாயை ஸூக்ஷ்மரூபே னமோ னமஃ |

ஶப்தப்ரஹ்மி சதுர்ஹஸ்தே ஸர்வஸித்த்யை னமோ னமஃ || 8 ||

முக்தாலம்க்றுத ஸர்வாம்க்யை மூலாதாரே னமோ னமஃ |

மூலமம்த்ரஸ்வரூபாயை மூலஶக்த்யை னமோ னமஃ || 9 ||

மனோன்மனி மஹாபோகே வாகீஶ்வரி னமோ னமஃ |

வாக்ம்யை வரதஹஸ்தாயை வரதாயை னமோ னமஃ || 10 ||

வேதாயை வேதரூபாயை வேதாம்தாயை னமோ னமஃ |

குணதோஷவிவர்ஜின்யை குணதீப்த்யை னமோ னமஃ || 11 ||

ஸர்வஜ்ஞானே ஸதானம்தே ஸர்வரூபே னமோ னமஃ |

ஸம்பன்னாயை குமார்யை ச ஸர்வஜ்ஞே தே னமோ னமஃ || 12 ||

யோகானார்ய உமாதேவ்யை யோகானம்தே னமோ னமஃ |

திவ்யஜ்ஞான த்ரினேத்ராயை திவ்யமூர்த்யை னமோ னமஃ || 13 ||

அர்தசம்த்ரஜடாதாரி சம்த்ரபிம்பே னமோ னமஃ |

சம்த்ராதித்யஜடாதாரி சம்த்ரபிம்பே னமோ னமஃ || 14 ||

அணுரூபே மஹாரூபே விஶ்வரூபே னமோ னமஃ |

அணிமாத்யஷ்டஸித்தாயை ஆனம்தாயை னமோ னமஃ || 15 ||

ஜ்ஞான விஜ்ஞான ரூபாயை ஜ்ஞானமூர்தே னமோ னமஃ |

னானாஶாஸ்த்ர ஸ்வரூபாயை னானாரூபே னமோ னமஃ || 16 ||

பத்மஜா பத்மவம்ஶா ச பத்மரூபே னமோ னமஃ |

பரமேஷ்ட்யை பராமூர்த்யை னமஸ்தே பாபனாஶினீ || 17 ||

மஹாதேவ்யை மஹாகாள்யை மஹாலக்ஷ்ம்யை னமோ னமஃ |

ப்ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவாயை ச ப்ரஹ்மனார்யை னமோ னமஃ || 18 ||

கமலாகரபுஷ்பா ச காமரூபே னமோ னமஃ |

கபாலிகர்மதீப்தாயை கர்மதாயை னமோ னமஃ || 19 ||

ஸாயம் ப்ராதஃ படேன்னித்யம் ஷண்மாஸாத்ஸித்திருச்யதே |

சோரவ்யாக்ரபயம் னாஸ்தி படதாம் ஶ்றுண்வதாமபி || 20 ||

இத்தம் ஸரஸ்வதீ ஸ்தோத்ரமகஸ்த்யமுனி வாசகம் |

ஸர்வஸித்திகரம் ன்றூணாம் ஸர்வபாபப்ரணாஶனம் || 21 ||

(saraswathi stotram) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Saraswathi Devi Songs, சரஸ்வதி தேவி பாடல்கள், Stotram. You can also save this post சரஸ்வதி ஸ்தோத்திரம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment