இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர‌ அஷ்டோத்ர‌ சத‌ நாமாவளி) – Sri Venkateswara ashtottara shatanamavali in tamil பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர‌ அஷ்டோத்ர‌ சத‌ நாமாவளி ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர‌ அஷ்டோத்ர‌ சத‌ நாமாவளி தமிழ் வரிகள் ‍- வெங்கடேஷ்வர‌ ஸ்தோத்திரம், மந்திரங்கள் தமிழில். Sree Venkateswara Ashtottara Sata Namavali Lyrics Tamil – Vishnu Stotrams, Lord Vishnu Devotional Stotrams in Tamil.

============

வெங்கடேஸ்வர‌ அஷ்டோத்ர‌ சத‌ நாமாவளி

ஓம் ஸ்ரீ வேம்கடேஸாய ந‌மஃ

ஓம் ஸ்ரீனிவாஸாய ந‌மஃ

ஓம் லக்ஷ்மிபதயே ந‌மஃ

ஓம் அனானுயாய ந‌மஃ

ஓம் அம்றுதாம்ஸனே ந‌மஃ

ஓம் மாதவாய ந‌மஃ

ஓம் க்றுஷ்ணாய ந‌மஃ

ஓம் ஸ்ரீஹரயே ந‌மஃ

ஓம் ஜ்ஞானபம்ஜராய ந‌மஃ

ஓம் ஸ்ரீவத்ஸ வக்ஷஸே ந‌மஃ

ஓம் ஜகத்வம்த்யாய ந‌மஃ

ஓம் கோவிம்தாய ந‌மஃ

ஓம் ஸாஸ்வதாய ந‌மஃ

ஓம் ப்ரபவே ந‌மஃ

ஓம் ஸேஸாத்ரினிலாயாய ந‌மஃ

ஓம் தேவாய ந‌மஃ

ஓம் கேஸவாய ந‌மஃ

ஓம் மதுஸூதனாய ந‌மஃ

ஓம் அம்றுதாய ந‌மஃ

ஓம் விஷ்ணவே ந‌மஃ

ஓம் அச்யுதாய ந‌மஃ

ஓம் பத்மினீப்ரியாய ந‌மஃ

ஓம் ஸர்வேஸாய ந‌மஃ

ஓம் கோபாலாய ந‌மஃ

ஓம் புருஷோத்தமாய ந‌மஃ

ஓம் கோபீஸ்வராய ந‌மஃ

ஓம் பரம்ஜ்யோதிஷே ந‌மஃ

ஓம் வ்தெகும்ட பதயே ந‌மஃ

ஓம் அவ்யயாய ந‌மஃ

ஓம் ஸுதாதனவே ந‌மஃ

ஓம் யாத வேம்த்ராய ந‌மஃ

ஓம் னித்ய யௌவனரூபவதே ந‌மஃ

ஓம் னிரம்ஜனாய ந‌மஃ

ஓம் விராபாஸாய ந‌மஃ

ஓம் னித்ய த்றுப்த்தாய ந‌மஃ

ஓம் தராபதயே ந‌மஃ

ஓம் ஸுரபதயே ந‌மஃ

ஓம் னிர்மலாய ந‌மஃ

ஓம் தேவபூஜிதாய ந‌மஃ

ஓம் சதுர்புஜாய ந‌மஃ

ஓம் சக்ரதராய ந‌மஃ

ஓம் சதுர்வேதாத்மகாய ந‌மஃ

ஓம் த்ரிதாம்னே ந‌மஃ

ஓம் த்ரிகுணாஸ்ரயாய ந‌மஃ

ஓம் னிர்விகல்பாய ந‌மஃ

ஓம் னிஷ்களம்காய ந‌மஃ

ஓம் னிராம்தகாய ந‌மஃ

ஓம் ஆர்தலோகாபயப்ரதாய ந‌மஃ

ஓம் னிருப்ரதவாய ந‌மஃ

ஓம் னிர்குணாய ந‌மஃ

ஓம் கதாதராய ந‌மஃ

ஓம் ஸார்ஞ்ஙபாணயே ந‌மஃ

ஓம் னம்தகினீ ந‌மஃ

ஓம் ஸம்கதாரகாய ந‌மஃ

ஓம் அனேகமூர்தயே ந‌மஃ

ஓம் அவ்யக்தாய ந‌மஃ

ஓம் கடிஹஸ்தாய ந‌மஃ

ஓம் வரப்ரதாய ந‌மஃ

ஓம் அனேகாத்மனே ந‌மஃ

ஓம் தீனபம்தவே ந‌மஃ

ஓம் ஜகத்வ்யாபினே ந‌மஃ

ஓம் ஆகாஸராஜவரதாய ந‌மஃ

ஓம் யோகிஹ்றுத்பத்ஸமம்திராய ந‌மஃ

ஓம் தாமோதராய ந‌மஃ

ஓம் ஜகத்பாலாய ந‌மஃ

ஓம் பாபக்னாய ந‌மஃ

ஓம் பக்தவத்ஸலாய ந‌மஃ

ஓம் த்ரிவிக்ரமாய ந‌மஃ

ஓம் ஸிம்ஸுமாராய ந‌மஃ

ஓம் ஜடாமகுட ஸோபிதாய ந‌மஃ

ஓம் ஸம்க மத்யோல்ல ஸன்மம்ஜு கிம்கிண்யாட்ய ந‌மஃ

ஓம் காரும்டகாய ந‌மஃ

ஓம் னீலமோகஸ்யாம தனவே ந‌மஃ

ஓம் பில்வபத்த்ரார்சன ப்ரியாய ந‌மஃ

ஓம் ஜகத்கர்த்ரே ந‌மஃ

ஓம் ஜகத்ஸாக்ஷிணே ந‌மஃ

ஓம் ஜகத்பதயே ந‌மஃ

ஓம் சிம்திதார்த ப்ரதாயகாய ந‌மஃ

ஓம் ஜிஷ்ணவே ந‌மஃ

ஓம் தாஸார்ஹாய ந‌மஃ

ஓம் தஸரூபவதே ந‌மஃ

ஓம் தேவகீ னம்தனாய ந‌மஃ

ஓம் ஸௌரயே ந‌மஃ

ஓம் ஹயரீவாய ந‌மஃ

ஓம் ஜனார்தனாய ந‌மஃ

ஓம் கன்யாஸ்ரணதாரேஜ்யாய ந‌மஃ

ஓம் பீதாம்பரதராய ந‌மஃ

ஓம் அனகாய ந‌மஃ

ஓம் வனமாலினே ந‌மஃ

ஓம் பத்மனாபாய ந‌மஃ

ஓம் ம்றுகயாஸக்த மானஸாய ந‌மஃ

ஓம் அஸ்வரூடாய ந‌மஃ

ஓம் கட்கதாரிணே ந‌மஃ

ஓம் தனார்ஜன ஸமுத்ஸுகாய ந‌மஃ

ஓம் கனதாரல ஸன்மத்யகஸ்தூரீ திலகோஜ்ஜ்வலாய ந‌மஃ

ஓம் ஸச்சிதானம்தரூபாய ந‌மஃ

ஓம் ஜகன்மம்கள தாயகாய ந‌மஃ

ஓம் யஜ்ஞபோக்ரே ந‌மஃ

ஓம் சின்மயாய ந‌மஃ

ஓம் பரமேஸ்வராய ந‌மஃ

ஓம் பரமார்தப்ரதாயகாய ந‌மஃ

ஓம் ஸாம்தாய ந‌மஃ

ஓம் ஸ்ரீமதே ந‌மஃ

ஓம் தோர்தம்ட விக்ரமாய ந‌மஃ

ஓம் பரப்ரஹ்மணே ந‌மஃ

ஓம் ஸ்ரீவிபவே ந‌மஃ

ஓம் ஜகதீஸ்வராய ந‌மஃ

ஓம் ஆலிவேலு மம்கா ஸஹித வேம்கடேஸ்வராய ந‌மஃ

(sree venkateswara ashtottara sata namavali tamil lyrics) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Vishnu songs, பெருமாள் பாடல்கள், Stotram. You can also save this post ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர‌ அஷ்டோத்ர‌ சத‌ நாமாவளி or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment