இந்த ஆன்மீக பதிவில் (கணேஷ சரணம், சரணம் கணேஷா) – Title : கணேஷ சரணம், சரணம் கணேஷா | tamilgod.org பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… கணேஷ சரணம், சரணம் கணேஷா ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

கணேஷ சரணம், சரணம் கணேஷா – கணபதி பஜனை பாடல் வரிகள். Ganesha saranam saranam Ganesha – Ganapathy/ Ganesha / Pillayar Bhajan song Tamil Lyrics

============

கணேஷ சரணம், சரணம் கணேஷா

கணேஷ சரணம், சரணம் கணேஷா

நவசக்தி கணபதி, சரணம் கணேஷா

நர்த்தன கணபதி, சரணம் கணேஷா

சர்வசக்தி கணபதி, சரணம் கணேஷா

பரசக்தி கணபதி, சரணம் கணேஷா

கன்னிமூல கணபதி, சரணம் கணேஷா

கந்தனுக்கு மூத்தவனே, சரணம் கணேஷா

பன்னிமர கணபதி, சரணம் கணேஷா

வந்தனை செய்தோம் உன்னை சரணம் கணேஷா

கணேஷ சரணம், சரணம் கணேஷா

கணேஷ சரணம், சரணம் கணேஷா

கணேஷ சரணம், சரணம் கணேஷா

(ganesha saranam saranam ganesha) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், Sree Ganesha Songs, கண‌பதி பாடல்கள், பஜனை பாடல் வரிகள், Pillayar bhajan. You can also save this post கணேஷ சரணம், சரணம் கணேஷா or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment