இந்த ஆன்மீக பதிவில் (ஸ்ரீ ராஜ ராஜேஸ்வரி ஸ்தோத்திரம்) – Sri Raja Rajeswari Stotram lyrics Tamil பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… ஸ்ரீ ராஜ ராஜேஸ்வரி ஸ்தோத்திரம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

ஸ்ரீ சக்ர வாஸி நி ஸ்ரீ தேவி நமஸ்தே

சிவகாமசுந்தரி ஸ்ரீ தேவி நமஸ்தே

ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஸோதரி ஸ்ரீ தேவி நமஸ்தே

ராஜராஜேஸ்வரி ஸ்ரீ தேவி நமஸ்தே

பத்மதளலோசனி ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

பக்தபரிபாலினி ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

பர்வத வர்த்தினி ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

ராஜராஜேஸ்வரி ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

கருணாவிலாஸினி ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

காத்யாயினி கௌரி ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

கதம்பவன வாஸினி ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

ராஜராஜேஸ்வரி ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

சக்தி பரமேஸ்வரி ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

சம்புண மோஹினி ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

சங்கரி மஹேஸ்வரி ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

ராஜ ராஜேஸ்வரி ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

அன்னபூர்ணேஸ்வரி ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

அகிலாண்ட நாயகி ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

அபயப்ரதாயினி ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

ராஜராஜேஸ்வரி ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

ஸத்யஸ்வரூபிணி ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

ஸத்குருரூபிணி ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

தர்மஸ்வரூபிணி ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

ராஜராஜேஸ்வரி ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

அகண்ட பரிபூரணி ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

ஆதிபராசக்தி ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

அகில பரிபாலிணி ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

ராஜ ராஜேஸ்வரி ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

அனாதரக்ஷகி ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

ஸௌபாக்கிய தாயினி ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

ஸந்தான பலப்ரதே ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

ராஜராஜேஸ்வரி ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

பாஹி புவனேஸ்வரி ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

ஸ்ரீ வித்யா ரூபிணி ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

சக்தி ஸ்ரீ சாரதே ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

ராஜ ராஜேஸ்வரி ஸ்ரீதேவி நமஸ்தே

ஸ்ரீ ராஜேஸ்வரி பாடல் வரிகள்

(sri raja rajeswari stotram lyrics tamil) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like பாடல் வரிகள், அம்மன் பாடல்கள், Amman Devotional Songs, ஸ்ரீ ராஜேஸ்வரி அம்மன், Sri Rajeswari Amman Songs, Stotram. You can also save this post ஸ்ரீ ராஜ ராஜேஸ்வரி ஸ்தோத்திரம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment