இந்த ஆன்மீக பதிவில் (நெய் மணக்கும் ஐயன் மலை நெஞ்சமெல்லாம் இனிக்கும் மலை) – Ayyappan Songs List பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… நெய் மணக்கும் ஐயன் மலை நெஞ்சமெல்லாம் இனிக்கும் மலை ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

நெய் மணக்கும் ஐயன் மலை நெஞ்சமெல்லாம் இனிக்கும் மலை – கே. வீரமணி பாடிய‌ ஐயப்பன் பாடல் வரிகள். Nei Manakkum Ayyan Malai Nenjamellam Inikkum Malai Sabarimalai – K. Veeramani Ayyappan Devotional songs Tamil Lyrics

============

நெய் மணக்கும் ஐயன் மலை

நெஞ்சமெல்லாம் இனிக்கும் மலை

மேன்மைதரும் தெய்வமலை

மணிகண்டன் வாழும் மலை

மேன்மைதரும் தெய்வமலை

மணிகண்டன் வாழும் மலை

சபரிமலை அபயமலை

சபரிமலை அது அபயமலை

சபரிமலை அபயமலை

சபரிமலை அது அபயமலை

சபரிமலை அது அபயமலை

வேண்டியதைக் கொடுக்கும் மலை

வேந்தனது சாந்த மலை

ஆண்டவனும் ஜோதியாக

காட்சி தரும் காந்த மலை

ஆண்டவனும் ஜோதியாக

காட்சி தரும் காந்த மலை

ஆண்டுக்காண்டு அழைக்கும் மலை

நம்மை மீண்டும் போகத் தூண்டும் மலை

ஆண்டுக்காண்டு அழைக்கும் மலை

நம்மை மீண்டும் போகத் தூண்டும் மலை

ஆனந்தம் காணும் அழகு மலை

ஐயப்பன் ஆலயம் கொண்ட மலை

நெய் மணக்கும் ஐயன் மலை

நெஞ்சமெல்லாம் இனிக்கும் மலை

மேன்மைதரும் தெய்வமலை

மணிகண்டன் வாழும் மலை

மேன்மைதரும் தெய்வமலை

மணிகண்டன் வாழும் மலை

சபரிமலை அபயமலை சபரிமலை அது அபயமலை

சபரிமலை அபயமலை சபரிமலை அது அபயமலை

சித்தர்களும் சூளும் மலை

பக்தர்களும் கூடும் மலை

முக்தி தரும் தேவன் மலை

சக்திபீடம் கொண்ட மலை

முக்தி தரும் தேவன் மலை

சக்திபீடம் கொண்ட மலை

கற்பூரம் ஜொலிக்கும் மலை

களபம் மணம் வீசும் மலை

கற்பூரம் ஜொலிக்கும் மலை

களபம் மணம் வீசும் மலை

அற்புதமாய் ஐயப்பன் அருளாட்சி புரியும் மலை

அற்புதமாய் ஐயப்பன் அருளாட்சி புரியும் மலை

நெய் மணக்கும் ஐயன் மலை

நெஞ்சமெல்லாம் இனிக்கும் மலை

மேன்மைதரும் தெய்வமலை

மணிகண்டன் வாழும் மலை

சபரிமலை அபயமலை சபரிமலை அது அபயமலை

சபரிமலை அபயமலை சபரிமலை அது அபயமலை

சபரிமலை அது அபயமலை

(nei manakkum ayyan malai) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள், வீரமணி ஐயப்பன் பாடல்கள். You can also save this post நெய் மணக்கும் ஐயன் மலை நெஞ்சமெல்லாம் இனிக்கும் மலை or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment