இந்த ஆன்மீக பதிவில் (போனால் சபரிமலை கேட்டால் சரண‌ கோஷம்) – Ayyappan Songs List பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… போனால் சபரிமலை கேட்டால் சரண‌ கோஷம் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

போனால் சபரிமலை கேட்டால் சரண‌ கோஷம் பார்த்தால் மகர‌ ஜோதி பார்க்க வேண்டும் – ஐயப்பன் பஜனை பாடல் வரிகள். Ponal Sabarimala kettal Sarana Gosham Tamil Lyrics

சாமி திங்தக்க‌ தோம் தோம் ஐயப்ப‌ திம்தக்க‌ தோம்

சாமி திங்தக்க‌ தோம் தோம் ஐயப்ப‌ திம்தக்க‌ தோம்

பள்ளிக்கட்டு சபரிமலைக்கு பள்ளிக்கட்டு சபரிமலைக்கு

கல்லும் முள்ளும் காலுக்கு மெத்தை

கல்லும் முள்ளும் காலுக்கு மெத்தை

============

போனால் சபரிமலை கேட்டால் சரண‌ கோஷம்

பார்த்தால் மகர‌ ஜோதி பார்க்க வேண்டும் நான்

பார்த்தால் மகர‌ ஜோதி பார்க்க வேண்டும் (போனால் )

மண்டல காலத்தில் மாலை அணிந்து ‍‍- சாமி சரணம் ஐயப்ப சரணம்

மணிகண்ட‌ நாமம் தினமும் தினமும் ஜெபித்து ‍‍- சாமி சரணம் ஐயப்ப சரணம்

இருமுடி தாங்கி எருமேலி சென்று ‍‍- சாமி சரணம் ஐயப்ப சரணம்

பேட்டையாடி நாங்கள் வருவோம் ‍‍- சாமி சரணம் ஐயப்ப சரணம் (போனால் )

கெட்டும் எடுத்து காட்டில் நடந்து ‍‍- சாமி சரணம் ஐயப்ப சரணம்

அழுதா நதியில் கல்லும் எடுத்து ‍‍- சாமி சரணம் ஐயப்ப சரணம்

கல்லிடும் குன்றில் போட்டு நாங்கள் ‍‍- சாமி சரணம் ஐயப்ப சரணம்

கரிமலையும் ஏறியே வருவோம் ‍‍- சாமி சரணம் ஐயப்ப சரணம் (போனால் )

பம்பை நதிக்கரை விரியும் வைத்து ‍‍- சாமி சரணம் ஐயப்ப சரணம்

பம்பை விளக்கை தொழுது நாங்கள் – சாமி சரணம் ஐயப்ப சரணம்

மகர ஜோதி நாளில் உன்னை – சாமி சரணம் ஐயப்ப சரணம்

கண்டு தொழவே வந்திடுவோம் – சாமி சரணம் ஐயப்ப சரணம்

போனால் சபரிமலை கேட்டால் சரண‌ கோஷம்

பார்த்தால் மகர‌ ஜோதி பார்க்க வேண்டும் நான்

பார்த்தால் மகர‌ ஜோதி பார்க்க வேண்டும்

நான் பார்த்தால் மகர‌ ஜோதி பார்க்க வேண்டும்

நான் பார்த்தால் மகர‌ ஜோதி பார்க்க வேண்டும்

நான் பார்த்தால் மகர‌ ஜோதி பார்க்க வேண்டும்

நான் பார்த்தால் மகர‌ ஜோதி பார்க்க வேண்டும்

(ponal sabarimala kettal sarana gosham) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Ayyappan Songs, ஐயப்பன் பாடல் வரிகள், பாடல் வரிகள், ஐயப்பன் பஜனை பாடல், Ayyappan Bajanai Paadal. You can also save this post போனால் சபரிமலை கேட்டால் சரண‌ கோஷம் or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment