இந்த ஆன்மீக பதிவில் (Vandisuvudadiyali Gananathana) – Vandisuvudadiyali Gananathana Song Lyrics பதிவிடப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் வரிகளை படித்து இறைவனின் அருளை பெறுவோம்… Vandisuvudadiyali Gananathana ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் வழியாக தெரியப்படுத்தவும்..

Vamdisuvudadiyali Gananathana Samdeha Salla Sri Hariyaj-je Idakumtu Song Lyrics In English.

============

Vamdisuvudadiyali Gananathana |

Samdeha Salla Sri Hariyaj-je Idakumtu ||

Himde Ravana Tanu Vamdisade Gajamukana

Nimdu Tapavanu Gaidu Vara Padeyalu

Omdu Nimishadi Bamdu Vignavanu Acarisi

Tamda Varagalanella Dharege Ilisidanu

Amdina Bageyaritu Bamdu Hari Dharmajage

Mumde Ganapana Pujisemdu Pele

Omde Manadali Bamdu Pujisalu Gananatha

Homdisida Nirvignadimda Rajyavanu

Imdu Jagavella Umenamndanana Pujisalu

Cemdadimdali Sakala Siddhigalanittu

Tamde Siripuramdaravithalana Seveyolu

Bamda Vignava Kaledanamdavanu Koduva

(vamdisuvudadiyali gananathana samdeha salla) is given in this article and it is one of the best songs during our prayer or during any auspicious occasions. Let’s get the blessings by reading this song lyrics. You can find this song by using the following terms like Bhajan Lyrics English, Ganesh Bhajans Lyrics. You can also save this post Vandisuvudadiyali Gananathana or bookmark it. Share it with your friends…

Leave a Comment